Kohustused
Vali raport X
×
Irid

PÕLTSAMAA FELIX AS

Kohustused ja võlad

3 500 külastajat

405 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad Puuduvad

Eravõlad Puuduvad

2018 I kvartal

Sissetulek / käive

9 096 397 €

Väljaminek / maksud

1 325 563 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

1 otsus

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

Puudub

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

PÕLTSAMAA FELIX AS

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

PÕLTSAMAA FELIX AS

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 02.04.2018
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

PÕLTSAMAA FELIX AS

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €

Viimased ajaloo sündmused
...... ......

PÕLTSAMAA FELIX AS

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 02.04.2018
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

PÕLTSAMAA FELIX AS

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 02.04.2018
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

PÕLTSAMAA FELIX AS

Kohtumäärused registris seisuga 02.04.2018
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

PÕLTSAMAA FELIX AS

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 02.04.2018
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

PÕLTSAMAA FELIX AS

Kohtulahendite seosed
?

PÕLTSAMAA FELIX AS

Kohtuistungid seisuga 02.04.2018
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

PÕLTSAMAA FELIX AS

Kohtulahendid seisuga 02.04.2018
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-8751/23

Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

03.06.2016
Vaatan
Kohtuasja number: 2-16-8751/23
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Viivi Tomson
Kohtuasja algus: 03.06.2016
Menetluse liik: Määruskaebusmenetlus
Menetluse algus: 24.11.2016
Asja kategooria: Intellektuaalse omandi kaitse
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 13.12.2016
Lahendi jõustumised: 13.12.2016
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TRRK:2016:2.16.8751.5009

PÕLTSAMAA FELIX AS

Teadaanded ja kuulutused seisuga 02.04.2018
?
Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

04.06.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 04.06.2018
Avaldamise lõpp: 04.09.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, World Food Industries OÜ (registrikood: 14246673), avalikult kätte 30.05.2018 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-18-104167. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

Kohustada võlgnikku World Food Industries OÜ (registrikood: 14246673) tasuma avaldajale aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX (registrikood: 10034030) põhinõudeid summas 5 535,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 329,63 eurot ning hüvitama riigilõivu 175,94 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
 
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1301771

Logo

Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade

23.04.2018
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 23.04.2018
Avaldamise lõpp: 23.07.2018
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohus toimetab võlgnikule, World Food Industries OÜ (registrikood: 14246673), avalikult kätte 15.03.2018 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-18-104167. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).

27.02.2018 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule World Food Industries OÜ (registrikood: 14246673) ettepaneku tasuda avaldajale aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX (registrikood: 10034030) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 5 535,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 329,63 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 175,94 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (arve nr 000691641, 12.06.2017);Muu (arve, 000691641, 20.06.2017 - 27.02.2018);Arve ( nr 000691641).

Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.

Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.

Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.

Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.

TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).

Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1283877

Logo

Äriühingu ühinemise teade

03.04.2018
Äriühingu ühinemise teade
Avaldamise algus: 03.04.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Orkla Eesti AS (registrikood 11267031) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 399 lõike 1 alusel.

Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid Orkla Eesti AS (registrikood 11267031) ja aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX (registrikood: 10034030), asukoht: Tallinna mnt 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48103. Ühinemine jõustus 02.04.2018. Ühinemise tulemusena kustutati aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX (ühendatav ühing) äriregistrist ja ühendav ühing jätkab tegevust Orkla Eesti AS ärinime all.

Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1). Nõuded palume esitada e-posti teel kalev@kalev.eu või posti teel Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa.

Ärinimed
Orkla Eesti AS, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Kalev Chocolate Factory, AS KALEV.
aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX, kehtetud ärinimed: aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX.
Orkla Eesti AS
Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa
Telefon: +372 6 877 710
E-post: kalev@kalev.eu
Teadaande number 1274656