Kohustused
Vali raport X

LASBET TOOTMINE AS

Kohustused ja võlad

4 847 külastajat

263 jälgijat

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad

421 889 €

Eravõlad Puuduvad

2020 III kvartal

Sissetulek / käive

3 256 571 €

Väljaminek / maksud

848 532 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

1 otsus

Täitemenetlused:

Puuduvad

Tarbijavaidlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

R. K.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

LASBET TOOTMINE AS

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne

LASBET TOOTMINE AS

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.10.2020
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

LASBET TOOTMINE AS

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga 19.10.2020
Maksuvõlg 421 888,68 € (alates 13.04.2020 )
Võlanõuded 0,00 €

Võlanõuded kokku: 421 888,68 €


TASUMISGRAAFIK
313 610,40 € tasumisgraafikus (lõpukuupäev 30.06.2023 )
Viimased ajaloo sündmused
16.10.2020Maksuvõlgnevus suurenes 99,00 € võrra
14.10.2020Maksuvõlgnevus suurenes 108 179,28 € võrra
06.10.2020Maksuvõlgnevus vähenes 763,00 € võrra

LASBET TOOTMINE AS

Võlgade jaotus liigiti 19.10.2020
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Erijuhtude Tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Intress ...... € ...... € ...... € EMTA
Kinnipeetud tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Kogumispension ...... € ...... € ...... € EMTA
Raskeveokimaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Sotsiaalmaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Töötuskindlustusmakse ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Kokku ...... € ...... € ...... €

LASBET TOOTMINE AS

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 19.10.2020
?
Aegumata
Summa:
7 võlanõuet
421 888,68 €
Aegunud
Summa:
0 võlanõuet
0,00 €

LASBET TOOTMINE AS

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

LASBET TOOTMINE AS

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.10.2020
?
Võlanõude vanus133 päeva
Seaduslik alusts. : TMS § 10 lg 2 TsMS § 317 lg 3
AndmekandjaKohtutäitur Hille Kudu
Põhinõue-
Kõrvalnõue-
Riigilõiv-
KOKKU-
Menetluskulu-
Täitemenetluse teadeAvaldamise algus: 08.06.2020 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.Kohtutäitur edastab võlgnikule AS LASBET TOOTMINE (registrikood: 11674061) täitemenetlusega seotud teate. Sissenõudjaks on MITTETULUNDUSÜHING EESTI LIIKLUSKINDLUSTUSE FOND (80206477).Kohtutäitur edastab võlgnikule LASBET TOOTMINE AS (isikukood: 11674061) korduvatäitmisteate. Nõude summa suurus on 625.60 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Eesti Liikluskindlustuse Fond 17.02.2020 11. Haldusakt avali-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks nr.791533) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 02.07.2020. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arvelduskontole SEB Pank EE761010010124340011. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 035/2020/1100 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud). Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 697.60 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 907.60 eurot. Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks. Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. E-N 9:00 – 17:00 R 9:00 – 13:00 Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Rävala pst 5, 10143 Tallinn või e-posti teel buroo.kudu@taitur.net. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218). Täitmisteade on võlgnikule kättetoimetatuks loetud 02.06.2020 , so. täitmisteate postitamisest alates TsMS § 326 lg 1 alusel.Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil. Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.Menetluse nr: 035/2020/1100 Kohtutäitur Hille KuduRävala pst 5, 10143 TallinnTelefon: 6129155E-post: buroo.kudu@taitur.net Teadaande number 1616324

LASBET TOOTMINE AS

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.10.2020
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

LASBET TOOTMINE AS

Kohtumäärused registris seisuga 19.10.2020
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

LASBET TOOTMINE AS

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.10.2020
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

LASBET TOOTMINE AS

Kohtulahendite seosed
?

LASBET TOOTMINE AS

Kohtuistungid seisuga 19.10.2020
?
Logo

Kohtuasja number: 2-19-19479

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

21.10.2020
Istungi olek: Toimumata
Istungisaal: kohtusaal nr 4003
Kohtunik: Anu Uritam
Istungi sisukirjeldus: AS-i LASBET TOOTMINE hagi 43mm OÜ, Tootejooniste vabrik OÜ vastu kahju hüvitamise nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-18-8804

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

25.09.2020
Istungi olek: Tühistatud
Istungisaal: kohtusaal nr 4020
Kohtunik: Kaie Almere
Istungi sisukirjeldus: OÜ Transway hagi AS LASBET TOOTMINE vastu võla nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-18-8804

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

23.03.2020
Istungi olek: Tühistatud
Istungisaal: kohtusaal nr 4020
Kohtunik: Kaie Almere
Istungi sisukirjeldus: OÜ Transway hagi AS LASBET TOOTMINE vastu võla nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-18-8804

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

21.01.2020
Istungi olek: Toimunud
Istungisaal: kohtusaal nr 4020
Kohtunik: Kaie Almere
Istungi sisukirjeldus: OÜ Transway hagi AS LASBET TOOTMINE vastu võla nõudes

Logo

Kohtuasja number: 2-18-8804

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

17.09.2019
Istungi olek: Tühistatud
Istungisaal: kohtusaal nr 4020
Kohtunik: Kaie Almere
Istungi sisukirjeldus: OÜ Transway hagi AS LASBET TOOTMINE vastu võla nõudes

LASBET TOOTMINE AS

Kohtulahendid seisuga 19.10.2020
?
Logo

Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-08-10858/112

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

24.03.2008
Vaatan
Kohtuasja number: 2-08-10858/112
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtumäärus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Ülle Jänes, Gaida Kivinurm, Reet Allikvere
Kohtuasja algus: 24.03.2008
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 09.10.2012
Asja kategooria: Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 19.11.2012
Lahendi jõustumised: 20.11.2012
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2012:2.08.10858.32547

LASBET TOOTMINE AS

Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.10.2020
?
Logo

Täitemenetluse teade

08.06.2020
Täitemenetluse teade
Avaldamise algus: 08.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule AS LASBET TOOTMINE (registrikood: 11674061) täitemenetlusega seotud teate. Sissenõudjaks on MITTETULUNDUSÜHING EESTI LIIKLUSKINDLUSTUSE FOND (80206477).

Kohtutäitur edastab võlgnikule LASBET TOOTMINE AS (isikukood: 11674061) korduva täitmisteate.

Nõude summa suurus on 625.60 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.
Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (Eesti Liikluskindlustuse Fond 17.02.2020 11. Haldusakt avali-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks nr.791533) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 02.07.2020.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arvelduskontole SEB Pank EE761010010124340011. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 035/2020/1100 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 697.60 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 907.60 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. E-N 9:00 – 17:00 R 9:00 – 13:00

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Rävala pst 5, 10143 Tallinn või e-posti teel buroo.kudu@taitur.net.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade on võlgnikule kättetoimetatuks loetud 02.06.2020 , so. täitmisteate postitamisest alates TsMS § 326 lg 1 alusel.
Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Menetluse nr: 035/2020/1100
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1616324

Logo

Koondumise otsuse teade

03.03.2020
Koondumise otsuse teade
Avaldamise algus: 03.03.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet vastavalt KonkS § 27 lõike 1 punktile 1 tegi 02.03.2020 otsuse nr 5-5/2020-008, mille tulemusena võib AS Framm (registrikood: 10349057) omandada valitseva mõju AS LASBET TOOTMINE (registrikood: 11674061) üle KonkS § 19 lõike 1 punkti 2 tähenduses.
Konkurentsiamet
Tatari 39, 10134 Tallinn
Telefon: 667 2400
E-post: info@konkurentsiamet.ee
Teadaande number 1586401

Logo

Koondumise teade

21.02.2020
Koondumise teade
Avaldamise algus: 21.02.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet on saanud 21.02.2020 koondumise teate, mille kohaselt  AS Framm (registrikood: 10349057)  kavatseb omandada valitseva mõju AS LASBET TOOTMINE (registrikood: 11674061) üle KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses.

Vastavalt KonkS § 27 lõikele 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile.
Konkurentsiamet
Tatari 39, 10134 Tallinn
Telefon: 667 2400
E-post: info@konkurentsiamet.ee
Teadaande number 1583246

Logo

Koondumise otsuse teade

04.04.2018
Koondumise otsuse teade
Avaldamise algus: 04.04.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet vastavalt KonkS § 27 lõike 1 punktile 1 tegi tegi 03.04.2018 otsuse nr 5-5/2018-024, mille tulemusena võib Aktsiaselts Talot (registrikood: 10349057) omandada valitseva mõju AS LASBET TOOTMINE (registrikood: 11674061) üle KonkS § 19 lõike 1 punkti 2 tähenduses.
Konkurentsiamet
Tallinn, HARJUMAA, Auna 6
Telefon: 6672400
E-post: INFO@KONKURENTSIAMET.EE
Teadaande number 1275363

Logo

Koondumise teade

06.03.2018
Koondumise teade
Avaldamise algus: 06.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet on saanud 05.03.2018 koondumise teate, mille kohaselt  Aktsiaselts Talot (registrikood: 10349057)  kavatseb omandada KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS LASBET TOOTMINE (registrikood: 11674061) üle.

Vastavalt KonkS § 27 lõikele 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile.
Konkurentsiamet
Tallinn, HARJUMAA, Auna 6
Telefon: 6672400
E-post: INFO@KONKURENTSIAMET.EE
Teadaande number 1263536