×
Irid

Alusta vestlust ja saada sõnum

TALLINN DOLLS OÜ´le

TALLINN DOLLS OÜ

Kohustused ja võlad

Kehtivad võlad

img

Maksuvõlad

9 458 €

Eravõlad Puuduvad

2020 IV kvartal

Sissetulek / käive

329 812 €

Väljaminek / maksud

76 472 €

Aruandluskohustus

img

Maksudeklaratsioonid

esitatud

Majandusaasta aruanded

esitatud

Otsused ja ettekirjutused

Kohtulahendid:

1

Teadaanded:

1

Täitemenetlused:

Puuduvad

Peamine vastutav kõneisik

M. M.

Hüpoteegid

img

 

Kinnistud puuduvad

Vaata hüpoteeke

TALLINN DOLLS OÜ

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos
Soovitatav krediidilimiit

... €

Soovitatav maksetähtaeg

......

...

Äririski klassid:

Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne Problemaatiline Riskantne

TALLINN DOLLS OÜ

Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 16.01.2021
?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......

Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €

TALLINN DOLLS OÜ

Võlanõuete ajalugu
?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Maksuvõlg ...... €
Võlanõuded ...... €

Võlanõuded kokku: ...... €


TASUMISGRAAFIK
......
Viimased ajaloo sündmused
...... ......

TALLINN DOLLS OÜ

Võlgade jaotus liigiti 16.01.2021
?
Võlgade jaotus liigiti
Nõudeliik Nõude summa Maksegraafikus Vaidlustatud Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis Esindaja
Maksukoguja nõuded ...... € ...... € ...... €
Erijuhtude Tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Intress ...... € ...... € ...... € EMTA
Kinnipeetud tulumaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Kogumispension ...... € ...... € ...... € EMTA
Käibemaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Sotsiaalmaks ...... € ...... € ...... € EMTA
Töötuskindlustusmakse ...... € ...... € ...... € EMTA
Võlausaldajate nõuded ...... € ...... € ...... €
Kokku ...... € ...... € ...... €

TALLINN DOLLS OÜ

Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 15.01.2021
?
Aegumata
Summa:
......
...... €
Aegunud
Summa:
......
...... €

TALLINN DOLLS OÜ

Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)
?
KvartalDeklareeritud käiveTasutud riiklikud maksudTasutud tööjõumaksudTöötajate arv
2020 IV...... €...... €...... €......
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......
2016 IV...... €...... €...... €......
2016 III...... €...... €...... €......
2016 II...... €...... €...... €......
2016 I...... €...... €...... €......
2015 IV...... €...... €...... €......
2015 III...... €...... €...... €......
2015 II...... €...... €...... €......
2015 I...... €...... €...... €......

TALLINN DOLLS OÜ

Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 16.01.2021
?

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

TALLINN DOLLS OÜ

Maksekäsuosakonna määrused seisuga 16.01.2021
?

Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD

TALLINN DOLLS OÜ

Kohtumäärused registris seisuga 16.01.2021
?

Kohtumäärused PUUDUVAD

TALLINN DOLLS OÜ

Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 16.01.2021
?

Tarbijavaidlused PUUDUVAD

TALLINN DOLLS OÜ

Kohtulahendite seosed
?

TALLINN DOLLS OÜ

Kohtuistungid seisuga 16.01.2021
?

Kohtuistungid PUUDUVAD

TALLINN DOLLS OÜ

Kohtulahendid seisuga 16.01.2021
?
Logo

Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-15156/31

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

11.10.2017
Vaatan
Kohtuasja number: 2-17-15156/31
Menetlusliik: Tsiviilasi
Kohus: Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Lahendi liik: Kohtuotsus
Lahendi alaliik: -
Kohtu koosseis: Ande Tänav, Gaida Kivinurm, Iko Nõmm
Kohtuasja algus: 11.10.2017
Menetluse liik: Apellatsioonmenetlus
Menetluse algus: 06.07.2018
Asja kategooria: Võlaõigus
Märksõna: -
Lahendi kuupäev: 20.12.2018
Lahendi jõustumised: 27.03.2019
Eriarvamus:
ECLI tunnus:
?
ECLI:EE:TLRK:2018:2.17.15156.25875

TALLINN DOLLS OÜ

Teadaanded ja kuulutused seisuga 16.01.2021
?
Logo

Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade

08.01.2020
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 08.01.2020
Avaldamise lõpp: 12.02.2020
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja toimetab kostjale, Tallinn Dolls OÜ (registrikood: 11957882), avalikult kätte 14.11.2019.a hagiavalduse koos 22.11.2019.a hagi täiendusega ning 28.11.2019.a kohtumääruse tsiviilasjas nr 2-19-17849 (Triin Leppik'u ja Kaisa Uustalu hagi Tallinn Dolls OÜ vastu võla nõudes).

Hagejad paluvad:Hageja Triin Leppik palub kohustada kostjat Tallinn Dolls OÜ-d andma üle hagejale Triin Leppik'ule 250 euro väärtuses Tallinn Dolls OÜ kinkekaarte.Hageja Kaisa Uustalu palub kohustada kostjat Tallinn Dolls OÜ-d andma üle hagejale Kaisa Uustalule 250 euro väärtuses Tallinn Dolls OÜ kinkekaarte.28.11.2019.a kohus määras:1.Võtta hagiavaldus Harju Maakohtu menetlusse, asja arutamine toimub Tallinna kohtumajas.2.Kohus menetleb hagi lihtsustatud korras. 3.Toimetada käesoleva kohtumääruse ärakiri menetlusosalistele kätte. Kostjale toimetada koos määrusega kätte hagiavalduse ärakiri koos lisadega.4.Kohustada kostjat esitama kohtule kirjaliku vastuse hagiavaldusele 20 päeva jooksul hagimaterjalide kättetoimetamisest.5.Kohustada pooli kohtule teatama, kas asja lahendamine on võimalik kompromissi sõlmimisega. 6.Kohustada menetlusosalisi teatama kohtule kõik kasutatavate sidevahendite andmed; juhul kui menetlusosalisel on võimalik võtta menetlusdokumente vastu elektrooniliselt, ka elektronpostiaadress, kuhu kohus võib menetlusdokumente edastada. 7.Kohustada hagejat, juhul kui hageja on nõus hagi rahuldamisega tagaseljaotsusega, esitama kohtule menetluskulude nimekiri 15 päeva jooksul arvates käesoleva määruse kättetoimetamisest.Vastuses peab kostja märkima: 1) kostja isikuandmed: nimi, isikukood, elu- ja töökoht, sidevahendite numbrid, juriidilisest isikust kostja registrikood, selle puudumisel tegutsemise õiguslik alus ja asukoht. Kui kostjat esindab menetluses esindaja, siis tuleb teatada tema andmed ja esitada volitusi tõendav dokument; 2) kas kostjal on vastuväiteid selle kohta, et kohus asja menetlusse võttis või on alust jätta hagi läbi vaatamata või asjas menetlus lõpetada; 3) kas kostja võtab hagi õigeks, tunnistades hagiavalduses kostja vastu esitatud nõudeid. Juhul kui kostja tunnistab hagi, samuti kui kostja leiab, et asja on võimalik lahendada kompromissiga või muul viisil kokkuleppega, palub kohus võtta kostjal ühendust hageja või tema esindajaga; 4) kui kostja hagi ei tunnista, millised vastuväited kostjal hagile on; 5) kostja seisukoht hageja esitatud faktiväidete kohta; 6) tõendid, mida kostja soovib kasutada oma väidete tõendamiseks ja/või hageja väidete ümberlükkamiseks ja põhjendused milliste asjas tähtsust omavate asjaolude tõendamiseks kostja soovib tõendeid kasutada. Samuti tuleb vastuses märkida kostja seisukoht hageja esitatud tõendite suhtes; 7) kostja seisukoht hagiavalduses esitatud taotluste suhtes; kõik muud taotlused ja väited esitatud hagi kohta; 8) kas kostja soovib esitada vastuhagi; 9) kas kostja on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses, ilma asja kohtuistungil arutamata; 10) kuidas tuleb kostja arvates jaotada menetluskulud; 11) kas kostja soovib kasutada menetluses tõlki. Vastusele tuleb lisada dokumentaalsed tõendid. Kirjalik vastus tuleb kostjal esitada kohtule loetavas masina- või arvutikirjas A4 formaadis koos vastuse ja lisade ärakirjadega vastavalt hagejate ja kolmandate isikute arvule 20 päeva jooksul vastamise ettepaneku kättetoimetamisest alates. Kirjaliku vastuse nimetatud tähtajaks andmata jätmise korral on kohtul õigus tagaseljaotsusega hagi rahuldada (TsMS § 407). Tõendite, avalduste, taotluste või vastuväidete esitamise korral pärast ettenähtud tähtaja möödumist, menetleb kohus seda üksnes juhul, kui menetlusse võtmine ei põhjusta kohtu arvates menetluse lahendamise viibimist või menetlusosaline põhistab, et hilinemiseks oli mõjuv põhjus (TsMS § 331). Hagimenetluse kulud kannab pool, kelle kahjuks otsus tehti (TsMS § 162).

Dokument on Teile kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
 
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1566740

Storybook Chrome laiendus

Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.