×
Irid

Start a conversation and send a message

SERGEI SON FIE´le

Summary report
Select a report X
×
Irid

SERGEI SON FIE

1
Summary report

Date of report 18.01.2021

Employees and salaries

SERGEI SON FIE

Number of employees and estimated average salaries
?

SERGEI SON FIE

Employee taxes and performance analysis
?
QuarterLabor taxes
paid
EmployeesTurnover
Per Employee
Profit
per employee
2020 IV........................
2020 III........................
2020 II........................
2020 I........................
2019 IV........................
2019 III........................
2019 II........................
2019 I........................
2018 IV........................
2018 III........................
2018 II........................
2018 I........................
2017 IV........................
2017 III........................
2017 II........................
2017 I........................
2016 IV........................
2016 III........................
2016 II........................
2016 I........................
2015 IV........................
2015 III........................
2015 II........................
2015 I........................

Otsustajad ja kasusaajad

SERGEI SON FIE

History of right of representation
?
Construction
21y
et
 
S. S. ... - ...
1999
2002
2005
2008
2012
2015
2018
2021
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021

SERGEI SON FIE

Credit score history and forecast
?

Business risk classes:

Trustworthy Neutral
Borderline Problematic Risky

SERGEI SON FIE

Owners
?
NameCredit ScorePaymentBeginningTypeHolding
......

Finantsid ja varad

SERGEI SON FIE

Taxes paid and estimated average salaries
?

SERGEI SON FIE

Quarterly indicators
?
QuarterTurnoverLabour productivityEmployeesNational taxesLabor taxes
2020 IV..............................
2020 III..............................
2020 II..............................
2020 I..............................
2019 IV..............................
2019 III..............................
2019 II..............................
2019 I..............................
2018 IV..............................
2018 III..............................
2018 II..............................
2018 I..............................
2017 IV..............................
2017 III..............................
2017 II..............................
2017 I..............................

SERGEI SON FIE

Sales revenue by country
?

SERGEI SON FIE

Financial indicators and prognosis
?

SERGEI SON FIE

Real estate as of 18.01.2021
?

Real estate MISSING

SERGEI SON FIE

Annual reports
?

Annual reports MISSING

Kohustused ja võlad

SERGEI SON FIE

Credit score history and prognosis
Recommended credit limit

... €

Recommended payment term

......

...

Business risk classes:

Trustworthy Neutral
Borderline Problematic Risky

SERGEI SON FIE

Reports and assets-liabilities overview 18.01.2021
?
Annual reports: ......
Annual reports: ......
Tax declarations:......

Assets to cover liabilities
Assets: ...... €Liabilities: ...... €
1 EURO to cover debt liabilities: ...... €Net Working capital: ...... €

SERGEI SON FIE

Claims history
?
1 month
6 months
Year
5 years
MAX
Debt claims as of ......
Tax debt ...... €
Debt claims ...... €

Total debt claims: ...... €

Latest events
...... ......

SERGEI SON FIE

Income (turnover) and expenditure (taxes paid)
?
QuarterDeclared turnoverNational taxes paidLabor taxes paidNumber of employees
2020 IV...... €...... €...... €......
2020 III...... €...... €...... €......
2020 II...... €...... €...... €......
2020 I...... €...... €...... €......
2019 IV...... €...... €...... €......
2019 III...... €...... €...... €......
2019 II...... €...... €...... €......
2019 I...... €...... €...... €......
2018 IV...... €...... €...... €......
2018 III...... €...... €...... €......
2018 II...... €...... €...... €......
2018 I...... €...... €...... €......
2017 IV...... €...... €...... €......
2017 III...... €...... €...... €......
2017 II...... €...... €...... €......
2017 I...... €...... €...... €......

SERGEI SON FIE

Bailiff's enforcement proceedings as of 18.01.2021
?

Bailiff's enforcement proceedings MISSING

SERGEI SON FIE

Regulations of the Payment Order Department as of 18.01.2021
?

Regulations of the Payment Order Department MISSING

SERGEI SON FIE

Court orders in the register as of 18.01.2021
?

Court order MISSING

SERGEI SON FIE

Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 18.01.2021
?

Consumer disputes MISSING

SERGEI SON FIE

Court hearings as of 18.01.2021
?

Court hearings MISSING

SERGEI SON FIE

Rulings as of 18.01.2021
?

Court settlemets MISSING

SERGEI SON FIE

Notices and announcements as of 18.01.2021
?
Logo

Täitmisteade

14.11.2016
Täitmisteade
Avaldamise algus: 14.11.2016
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kairi Kumm avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.

Kohtutäitur edastab võlgnikule Sergei Son (registrikood: 10543291) täitmisteate. Sissenõudjaks on TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET. Nõude summa suurus on 20.00 eurot. Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täitedokumendi (148089) vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 05.12.2016.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda Kohtutäitur Kairi Kumm ametialasele arvelduskontole EE362200221016754019. Maksekorralduse selgitusse palun märkida: Täiteasi number 048/2016/1671 ja võlgniku nimi, kelle eest tasutakse (kui maksja ja võlgnik on erinevad isikud).

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tuleb võlgnikul tasuda koos täitekuludega 48.46 eurot. Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega 57.76 eurot.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi tasumine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist. Selleks tuleb võlgnikul võtta ühendust kohtutäituri bürooga. Büroo avatud: E, T, K, N 12:00-16:00 ning R 9:00-13:00 vastuvõtt: N: 12:00-16:00.

Võlgnikul on kohustus teavitada kohtutäiturit esimesel võimalusel tema ülalpidamisel olevatest isikutest ja krediidiasutusest, kus võlgnik soovib kasutada seadusega ettenähtud mittearestitavat sissetulekut või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on sätestatud TMS §-s 131. Sissetulekud tuleb kohtutäiturile dokumentaalselt tõendada (otsus toetuse maksmiseks, tõend vastavalt asutuselt, pangakonto väljavõte jne.) Ühekordsed sissetulekud tuleb iga kord eraldi tõendada. Sissetulekut tõendavad dokumendid tuleb saata kohtutäiturile aadressil Tornimäe 7, 10145 Tallinn või e-posti teel kairikumm.buroo@taitur.just.ee.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks TsMS-s sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217). Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218).

Täitmisteade loetakse võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (TMS § 24 lg 5). Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks. Kohtutäitur kohustab võlgnikku viivitamatult teatama kohtutäiturile oma kontaktandmed, mille abil on võimalik võlgnikule dokumente kätte toimetada. Kui võlgnik seda ei tee või kui edastatud andmed on ebaõiged, võib kohtutäitur ka need dokumendid, mis tuleb seaduse kohaselt kätte toimetada, edastada võlgnikule enda valitud viisil.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.
Kohtutäitur Kairi Kumm
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6897993
E-post: kairikumm.buroo@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent Ly Pääro
Telefon: 55516232
E-post: kairikumm.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1044860

Logo

Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade

18.05.2015
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 18.05.2015
Avaldamise lõpp: 22.07.2015

Tallinna Transpordiamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Menetlusosalisele Sergei Son (registrikood: 10543291) toimetatakse kätte viivistasu määramise otsus nr 0053025567 summas 31,00 eurot.

28.04.2015 kell 18:09:33 on sõidukile VOLKSWAGEN r/n 187AXK määratud Tallinnas Aia tn 7 viivistasu otsus põhjusel, et sõiduki parkimisel parkimistasu on liiklusseaduse § 188 lg 1 p 1 alusel maksmata.

Menetlusosalisel palume tasuda viivistasu 14 päeva jooksul kättetoimetamisest arvates. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).

Tähtajaks tasumata viivistasu otsus saadetakse sundtäitmisele.

Tasumisel märkida viitenumber 9257000530255674

Pangaandmed:
Tallinna Linnakantselei
Swedbank EE532200221035708677
SEB Pank EE311010220061053015
Nordea Pank EE481700017001237124
Danske Bank EE753300333470270001

Tutvu oma viivistasu otsusega http://www.tallinn.ee/parkimine

Tallinna Transpordiamet
Tallinn, HARJUMAA, Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404994
E-post: Anneli.Lindre@tallinnlv.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmetöötluse vanemspetsialist Anneli Lindre
Telefon: 6404994
E-post: anneli.lindre@tallinnlv.ee
Teadaande number 773087

Marketing

SERGEI SON FIE

Brand reach
?

Article: Advertising is dead, long live content marketing!

Total visits of last year

22 times

22

Visits on the profile

0

Total number of visits to which this company's brand story were shown

22

Competitors are allowed on the company profile

Show yourself on the profiles of companies in your field
Catch the eyes of more decision makers both in Estonia and elsewhere in the world!

SERGEI SON FIE

brand reach by months
?

For SERGEI SON FIE, the highest number of views was in August, but in this field of activity, the frontrunner was ENTRONIK OÜ with a brand reach in August of 4 067 times views a month.

SERGEI SON FIE

Brand reach compared to last year
?

SERGEI SON FIE brand reach on profile

2020 - 2021
233% (14 views)
2019 - 2020
85% (6 views)
2018 - 2019
30% (7 views)
2017 - 2018
109% (23 views)
2016 - 2017
100% (21 views)
2015 - 2016
300% (21 views)
2014 - 2015
43% (7 views)
2012 - 2013
(16 views)

SERGEI SON FIE brand reach on profiles by field (comparative advertising)

2020 - 2021
0% (0 views)
2019 - 2020
0% (0 views)
2018 - 2019
0% (0 views)
2017 - 2018
0% (0 views)
2016 - 2017
0% (0 views)
2015 - 2016
0% (0 views)
2014 - 2015
0% (0 views)
2012 - 2013
(0 views)

Views of competitors branding on SERGEI SON FIE's profile (sponsored)

2020 - 2021
54% (40 230 views)
2019 - 2020
112% (74 489 views)
2018 - 2019
101% (66 283 views)
2017 - 2018
125% (65 606 views)
2016 - 2017
117% (52 089 views)
2015 - 2016
123% (44 245 views)
2014 - 2015
92% (35 843 views)
2012 - 2013
(38 616 views)

SERGEI SON FIE

Top stories
?
___score___
___text___
___date___
___title___

___txt___

___views___

___viewst___

___date___
___title___

___txt___

SERGEI SON FIE

Articles and stories
?
0 article
0 stories

Media coverage of last three months

0 - published articles

0 - published stories

SERGEI SON FIE amount of articles and stories of the last half-year

Mainstream media articles
Stories in Storybook

Business network

SERGEI SON FIE

Business network
amount of turnover
amount of debt
CREDIT RISK CLASSES
Deleted
Trustworthy
Neutral
Borderline
Problematic
Risky
Historical connection
Active connection
Extension of networks
The network is visible with reduced links
Expand threads if desired

Beneficiaries network

SERGEI SON FIE

Networks - Beneficiaries
The network is visible with reduced links
Expand threads if desired

Seire sündmused

Filter

Year
Type
CSV
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.