133 külastajat on viibinud sellel profiilil
36 SEK uurib tausta keskmine klient
0 korda ulatus selle ettevõtte bränd külastajateni - konkurentide profiililehtedel

Nutulugu

Võlausaldaja meel on mõru!

0.35
Neutraalne
19. august 2019

WELLCAFE OÜ: Nutulugu

Selle ettevõtte profiilil asub NUTULUGU, mis tähendab, et Võlausaldaja meel on mõru ja ta nutab. ? TÄHELEPANU! Inforegister soovitab hoiduda koostööst WELLCAFE OÜ-ga, kui koostöövõimetu ettevõttega, kes ignoreerib oma kohustusi ja Võlausaldaja püüdlusi kontakti saada. Võlausaldajatele tekitatud kahju kokku on juba 326.48 EUR. Võlgnevuste tekkimisel oli WELLCAFE OÜ juhtide ringis Serg...

WELLCAFE OÜ krediit

Vaba krediit
0 €
?
Arvelduspäevad
21 päeva 21 p.
?

Krediidiskoori ajalugu ja prognoos

WELLCAFE OÜ võlanõuete ajalugu


Maksuvõlg
224,05 €
Eravõlg
326,48 €

Tähtaja ületanud võlad kokku: 550,53 €

WELLCAFE OÜ aruanded ja varade seis (2019 prognoos)

Aruandekohustused: TÄIDETUD

Majandusaasta aruanded Viimane esitatud:

Maksudeklaratsioonid Esitamata maksudeklaratsioonid puuduvad
Seisuga 17.09.2019


Varasid kohustuste katteks

Varad: 0,00 € 1 EURO võlakohustuste katteks vara: 0 €

Kohustused: 0,00 €Puhaskäibe kapital: 0,00 €

WELLCAFE OÜ Võlgade jaotus valdkondade vahel seisuga 17.09.2019

EsindajaStaatusValdkondNõude summa (EUR)Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis
Maksu- ja tolliametMaksukogujaIntress224,05 €Sergey Toropov
KREEDIX OÜEsindajaHaldustegevused326,48 €Sergey Toropov
Kokku550,53 €

WELLCAFE OÜ maksuvõlgnevused seisuga: 17.09.2019

Maksuvõla ajalugu

Maksuvõlg liigiti

Maksuvõla saldod

Nõudeliik

Maksegraafikus

Vaidlustatud

Intress

224,05 €

0,00 €

0,00 €

Kokku

224,05 €

0,00 €

0,00 €

WELLCAFE OÜ aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 17.09.2019

Aegumata
Summa
2 võlanõuet
550,53 €
Aegunud
Summa
0 võlanõuet
0,00 €

WELLCAFE OÜ kohtuistungid

Kohtuistungid PUUDUVAD

WELLCAFE OÜ kohtulahendid

Kohtulahendid PUUDUVAD

WELLCAFE OÜ muud sissenõudmised


Maksekäsuosakonna määrused
Võlanõude vanus153 päeva
SissenõudjaEesti Autorite Ühing
Seaduslik alusts. 2-19-106587: Muu (litsentsileping nr RE0553, 31.08.2017);Muu (arved 802195, 805183, 808201, 811082 (08.02.2018 - 06.11.2018));Arve ()
AndmekandjaPärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Põhinõue263,08 €
Kõrvalnõue263,08 €
Riigilõiv45,00 €
KOKKU571,16 €
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade. . Avaldamise algus: 17.04.2019. Avaldamise lõpp: 17.07.2019. . . Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.. . Kohus toimetab võlgnikule, WellCafe OÜ (registrikood: 14307222), avalikult kätte 11.03.2019 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-19-106587. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).. . 28.02.2019 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule WellCafe OÜ (registrikood: 14307222) ettepaneku tasuda avaldajale Eesti Autorite Ühing (registrikood: 80004182) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 263,08 eurot ja kõrvalnõudeid summas 263,08 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (litsentsileping nr RE0553, 31.08.2017);Muu (arved 802195, 805183, 808201, 811082 (08.02.2018 - 06.11.2018));Arve ().. . Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus: . 1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või . 2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.. . Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.. . Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.. . Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.. . TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).. . Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.. . DokumendidVastuväite vorm.. Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee. Teadaande number 1454202

Võlanõude vanus112 päeva
SissenõudjaEesti Autorite Ühing
Seaduslik alusts. 2-19-106587: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3
AndmekandjaPärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Põhinõue263,08 €
Kõrvalnõue263,08 €
Riigilõiv45,00 €
KOKKU591,16 €
Menetluskulu20,00 €
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teadeAvaldamise algus: 28.05.2019 Avaldamise lõpp: 28.08.2019 Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.Kohus toimetab võlgnikule, WellCafe OÜ (registrikood: 14307222), avalikult kätte 27.05.2019 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-19-106587. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).Kohustada võlgnikku WellCafe OÜ (registrikood: 14307222) tasuma avaldajale Eesti Autorite Ühing (registrikood: 80004182) põhinõudeid summas 263,08 eurot ja kõrvalnõudeid summas 263,08 eurotning hüvitama riigilõivu 45,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.   Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee Teadaande number 1474640

Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD

Võlg on võõra oma, vahel ka võõra süü

Videomenetlus | Koondame nõudeid võlgades ettevõtete vastu

Soovitame nädala loetumaid lugusid