Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Inforegistriga liitumine on tasuta. Hakka kasutajaks

AMSERV GRUPI AS: Tegevusaruanne 2017

Amserv Grupi kontsern koondab autode müügi ja teenindusega tegelevaid ettevõtteid Eestis ja Lätis. Emaettevõtte põhitegevusalaks on tütar- ja sidusettevõtete aktsiate hoidmine ning kontserni juhtimine.

Kontserni ettevõtted tegelevad Toyota, Lexuse, Opeli, Hyundai ja Peugeot automarkide müügi ja hooldusega ning ka Chevrolet ja Saab automarkide hooldusega. Amserv Grupp opereerib 10 müügi- ja teeninduskeskust. Eesti keskused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides ja Viljandis ning Läti keskused Riias ja Liepajas. Kõikides üksustes müüakse uusi ja kasutatud sõidukeid, varuosasid ning pakutakse müügijärgset teenindust.

Amservi strateegiaks on juba rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul pakkuda laialdast ja lihtsalt kättesaadavat kvaliteetset rahvusvahelistele standarditele vastavat autoteenust ning parimat valikut autotooteid Eestis ja Lätis. Ettevõte panustab järjepidevalt teenindusstandardite arendusse ning ulatusliku levialaga esinduste võrgustiku arengusse. Amservi visiooniks on olla Eesti ja Baltikumi juhtivaid ning eelistatumaid sõidukite jaemüüjaid. Amservi missioon on pakkuda ootusi ületavat transpordivahendite valikut ja hoolivat teenindust.

EESTI JA LÄTI AUTOTURU ARENG 7

Eesti automüüjate Liidu andmetel võeti 2017. aastal Eestis esmakordselt arvele 29 137 (2016: 26 227) uut ning 11 290 (2016: 11 633) kasutatud sõiduautot ja tarbesõidukit (klassid M+N1). Võrreldes 2016. aastaga kasvas uute sõiduautode turg 11,1% (2016: 9,9%). Amserv Grupi Eesti uute autode müügi 3 373 auto juures oli Grupi turuosaks Eestis 11,6% (2016: 12,2%). Populaarsemat tüüpi sõidukiteks olid Eestis väiksem keskklass, keskklass ja maasturid, mis moodustavad möödunud aastal soetatud uutest sõidukitest 46,3%. Kõige jõulisemalt on osakaalu kasvatanud linnamaasturite segment, keskklassi ja väikeautode osakaal võrreldes 2016. aastaga on vähenenud.

Eestis prognoosime 2018. aasta uute sõiduautode müügiks 31 500 sõidukit, mis ületab möödunud aasta uute sõiduautode müügitulemust 8,1% võrra. Peamised muutused Eesti tarbijate käitumises tulenevad ülemaailmse uuringufirma Nielsen andmetel tarbijate kindlustunde kasvust ja ettevõtete kasvavast investeerimisvalmidusest.

Lätis registreeriti möödunud aastal Läti Automüüjate Liidu andmetel 17 631 (2016: 14 530) uut sõiduautot (kasv 21,3% võrreldes 2016. aastaga). Amserv Grupi Läti ettevõtete uute autode müügi 2 017 auto juures oli Grupi turuosaks Lätis 11,4% (2016: 11,9%). Enamikus Euroopa Liidu riikides uute sõiduautode müük kasvas. Sarnaselt Eestile prognoosime Lätis 2018. aasta uute sõiduautode müügiks 19 500 sõidukit, mis ületab möödunud aasta tulemust 10,6% võrra.

ÜLEVAADE KONTSERNI STRUKTUURIST

Amserv Grupi AS’i struktuur ja omandisuhted seisuga 31.12.2017.

Joonis 1. Amserv Grupi struktuur 31.12.2017

Eestis asuvatest ettevõtetest müüvad ja hooldavad Toyota kaubamärki Amserv Auto AS’i esindused. Ascar Auto AS’i esindused müüvad ja hooldavad Opel, Hyundai ja Peugeot automarke ning hooldavad lisaks Chevrolet ja Saab kaubamärki kandvaid sõidukeid. RR Varad OÜ omab kinnisvara ning pakub esindustele kinnisvara üüriteenust. Unelmauto AS on ühisomandis Elke Grupi AS’ga ning müüb ja teenindab automarki Lexus.

Lätis asuvatest ettevõtetest müüb ja hooldab automarke Toyota ja Lexus Amserv Motors SIA ning Amserv Krasta SIA (endine Hansa Auto SIA) müüb ja hooldab automarke Opel ja Peugeot. Krasta Property SIA omab kinnisvara ning pakub Amserv Krasta esindusele kinnisvara üüriteenust. Amserv Latvija SIA on Läti tütarettevõtete ühisomandis ning osutab neile erinevaid tugiteenuseid, sh raamatupidamine, finantsjuhtimine, IT alane tugi jpm.

2017. aastal soetas Amserv Krasta SIA 100%-se osaluse kinnisvaraettevõttes Krasta Property SIA, millele kuulub Riias, Krasta 66/67 asuv Peugeot autokeskuse hoonestusõigus.

KONTSERNI 2017. AASTA TEGEVUSTULEMUSED

2017. aastal müüsid kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad esindused kokku 7 812 autot (2016: 6 978), mille tulemusena kasvas müüdud autode arv võrreldes 2016. aastaga 12,0% (2016: 11,9%). Eestis müüdi 2017. aastal kokku 5 096 (2016: 4 740) sõidukit ja Lätis 2 716 (2016: 2 238) sõidukit. Uute autode müügi osakaal müüdud sõidukite kogumahust oli 69,0% (2016: 56,1%). Automarkide lõikes jagunes uute autode müük 2017. aastal alljärgnevalt: Toyota 3 161 (2016: 2 735), Opel 832 (2016: 842), Peugeot 1 065 (2016: 986), Lexus 280 (2016: 217), Hyundai 52 (2016: 70) ja kasutatud sõidukid 2 422 (2016: 2 128) sõidukit.

2017. aastal ulatus Amserv Grupi AS konsolideeritud müügitulu 145,7 mln euroni (2016: 126,1 mln eurot), kasvades eelneva perioodiga võrreldes 15,6% (2016: 10,4%). Võrreldes 2016. aastaga kasvas müügitulu autode müügist 18,2% (2016: 12,8%) ja müügijärgsest teenindusest 4,8% (2016: 1,1%). Müügitulust moodustas autode müük 82,3% (2016: 80,5%) ja müügijärgne teenindus 17,3% (2016: 19,0%). Müügikate moodustas autode müügist seevastu kõigest 29,2% (2016: 26,3%), peamine osa müügikattest teeniti müügijärgsest teenindusest ja muudest tegevusvaldkondadest, mis kokku moodustas 72,5% (2016: 73,7%). Kontserni müügikate langes võrreldes eelneva arvestusperioodiga tasemeni 14,3% (2016: 15,2%).

2017 aasta lõpetas Amserv Grupp 1 523 tuhande euro suuruse puhaskasumiga (2016: 1 331 tuhat eurot).

Amserv Grupi tulemusi perioodil 2016 – 2017 kirjeldavad alltoodud suhtarvud:

Käibe muutus (protsentides võrreldes eelmise aastaga)

Kasumi muutus (protsentides võrreldes eelmise aastaga)

Omakapitali puhasrentaablus (puhaskasum / keskmine omakapital)

Vara puhasrentaablus (puhaskasum / keskmised varad)

Varude käibesagedus (realiseerimise netokäive / keskmised varud)

Suhtarv 2016 Suhtarv 2016 Suhtarv 2016 2017 2017
Käibe muutus 10,4% 15,5% Puhaskasumi muutus 344%
14,4% Omakapitali puhasrentaablus 10,6% 11,1% Vara puhasrentaablus
3,2% 3,5% Varude käibesagedus 7,8 8,5

INVESTEERINGUD

2017. aastal suurimad investeeringud tehti hoonete parandamisesse ning erinevate esinduste kaasajastamiseks kaubamärkide imagoloogia ja müügistandarditega. Lisaks tehti osalisi investeeringuid ka seadmetesse, tarkvara uuendustesse ja infosüsteemide parendamisse.

2017. aasta investeeringute kogumaht oli 2 938 tuhat eurot. Investeeringud sisaldavad tavapärast masinate, seadmete ja sisseseade uuendamist summas 210 tuhat eurot, investeeringuid kaasaegsetesse tööriistadesse summas 198 tuhat eurot, tarkvarauuendusi kui immateriaalse põhivara investeeringuid summas 102 tuhat eurot ning Amserv Krasta SIA poolset kinnisvaraettevõtte Krasta Property SIA 100%-se osaluse ostu summas 2 428 tuhat eurot.

PERSONAL

Kontserni keskmine töötajate arv 2017. aastal oli 441 töötajat (2016: 440). Tööjõukulud kasvasid 2016. aastaga võrreldes 9,9% (2016: 5,9%) ning ulatusid 12,07 mln euroni (2016: 10,99 mln eurot).

Seisuga 31.12.2017 töötas töölepingu alusel kontserni emaettevõttes 33 (2016: 28) inimest. Amserv Grupi AS-i juhatus oli kaheliikmeline ning nõukogu neljaliikmeline. Emaettevõtte juhatuse liikmete tasud olid 2017. aastal kokku 185 tuhat eurot (2016:

112 tuhat eurot).

OLULISED KESKKONNA- JA SOTSIAALSED MÕJUD

Leevendamaks puudust valdkonda tundvatest spetsialistidest ning suurendamaks noorte huvi ettevõtte tegevusala vastu teeb Kontsern jätkuvalt koostööd valdkonna kutseõppeasutustega. Kõik Amserv Grupi AS’i tütarettevõtted pakuvad noortele praktikakohti nii autonduse kui administreerimise vallast.

2017. aastal jätkas Amserv Grupi AS kultuuriprojektide toetamist. Jätkuvalt ollakse Estonia ooperiteatri, Eesti Draamateatri ja Teater Vanemuine suurtoetajad. Kultuurile lisaks jagus väiksemaid toetusi spordi- ja heategevussuundadele.

DIVIDENDIPOLIITIKA

Hetkel kehtiva poliitika alusel maksab kontsern dividende kuni 40% ulatuses puhaskasumist, teostades väljamakseid vastavalt äritegevuse võimalustele.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED JÄRGMISEKS MAJANDUSAASTAKS

2018. majandusaastal on jätkuvalt fookuses kontserni majandusliku tulemuslikkuse ja tööalase produktiivsuse oluline parandamine. Võtmekohaks on erinevate tööprotsesside tõhustamine ja äritegevusega seotud kulude optimeerimine, tõhusam laovarude juhtimine ning käibekiiruse tõstmine. Rõhuasetus on käibe ja kasumi jätkuval kasvatamisel, mis eeldab väga läbimõeldud ning aktiivset müügitegevust ning hästi korraldatud ja efektiivset järelteenindust.

2018 aastaks planeeritud investeeringute maht on 662 tuhat eurot. 2018. aastal alustatakse Peugeot uuenenud standarditega vastavusse viimist Tartu Turu ja Läti Krasta esindustes.

Jätkuvalt panustab ettevõte internetipõhiste lahenduste funktsionaalsuse parendamisesse ja uute e-lahenduste väljatöötamisesse. 2018. aasta investeeringute mahust 137 tuhat eurot kavatsetakse investeerida erinevatesse müüki ja tööd tõhustavatesse tarkvaralahendustesse.

Aastal 2018 on jätkuvalt ettevõtte peamiseks ülesandeks pakkuda klientidele ootusi ületavat valikut ja olla eelistatuim müügi-ja teenindusettevõte oma piirkonnas. Eeltoodud plaanilised tegevused ja investeeringud peavad tagama selle, et Amserv Grupi AS saavutab 2018. aastaks kavandatud käibekasvu ja kulude kokkuhoiu, mis omakorda tagavad eelneva aastaga võrreldes suurema kasumlikkuse.

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.

Kommentaarid on suletud.

KUUMAD LOOD:

Soovitame sulle viimaseid uudiseid.

×

AMSERV GRUPI AS storybook

?

AMSERV GRUPI AS peavoolumeedias

?
LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

AMSERV GRUPI AS seosed veebis

Veebisügavustest AMSERV GRUPI AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

AMSERV GRUPI AS viimased sündmused

?
icon

Juhatuse liikme lisamine.

Juhatuse liige Tõnu Vanajuur (08.04.1975) lisatud ettevõtte juhatusse

icon

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Tippettevõtjate järgmine äriplaan ulatub Eestist välja".
Kajastatud subjektid:AMSERV GRUPI AS, BLRT GRUPP AS, CO2 OÜ, ESTIKO AS, Fjodor Berman, Jari Suominen, Jüri Ratas, Kaidi Ruusalepp, Kaido Jõeleht, Neinar Seli, Priit Põldoja, Taavi Madiberk, Ülo Kaasik

icon

Majandusaasta aruande esitamine.

Esitatud "2018" majandusaasta aruanne.

LAADIN VEEL TEATEID LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?
ROHKEM LUGUSID ROHKEM LUGUSID Laadin.. Laadin..