Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Inforegistriga liitumine on tasuta. Hakka kasutajaks

AMSERV GRUPI AS: Tegevusaruanne 2018

Amserv Grupi kontsern koondab autode müügi ja teenindusega tegelevaid ettevõtteid Eestis ja Lätis. Emaettevõtte põhitegevusalaks on tütar- ja sidusettevõtete aktsiate hoidmine ning kontserni juhtimine.

Kontserni ettevõtted tegelevad Toyota, Lexuse, Opeli, Hyundai ja Peugeot automarkide müügi ja hooldusega ning ka Chevrolet ja Saab automarkide hooldusega. Amserv Grupp opereerib 10 müügi- ja teeninduskeskust. Eesti keskused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides ja Viljandis ning Läti keskused Riias ja Liepajas. Kõikides üksustes müüakse uusi ja kasutatud sõidukeid, varuosasid ning pakutakse müügijärgset teenindust.

Amservi strateegiaks on juba rohkem kui 27 tegevusaasta jooksul pakkuda laialdast ja lihtsalt kättesaadavat kvaliteetset rahvusvahelistele standarditele vastavat autoteenust ning parimat valikut autotooteid Eestis ja Lätis. Ettevõte panustab järjepidevalt teenindusstandardite arendusse ning ulatusliku levialaga esinduste võrgustiku arengusse. Amservi visiooniks on olla Eesti ja Baltikumi juhtivaid ning eelistatumaid sõidukite jaemüüjaid. Amservi missioon on pakkuda ootusi ületavat transpordivahendite valikut ja hoolivat teenindust.

EESTI JA LÄTI AUTOTURU ARENG 8

Eesti automüüjate Liidu andmetel võeti 2018. aastal Eestis esmakordselt arvele 30 243 (2017: 29 137) uut ning 13 674 (2017: 11 290) kasutatud sõiduautot ja tarbesõidukit (klassid M+N1). Võrreldes 2017. aastaga kasvas uute sõiduautode turg 3,8% (2017: 11,1%). Amserv Grupi Eesti uute autode müügi 3 453 auto juures oli Grupi turuosaks Eestis 11,4% (2017: 11,6%). Populaarsemat tüüpi sõidukiteks olid Eestis väiksem keskklass, keskklass ja maasturid, mis moodustavad möödunud aastal soetatud uutest sõidukitest 58%. Kõige jõulisemalt on kasvanud linnamaasturite segment keskklassi ja väikeautode osakaalu arvelt.

Eestis prognoosime 2019. aasta uute sõiduautode müügiks 32 900 sõidukit, mis ületab möödunud aasta uute sõiduautode müügitulemust 8,8% võrra. Peamised muutused Eesti tarbijate käitumises tulenevad ülemaailmse uuringufirma Nielsen andmetel tarbijate kindlustunde kasvust ja ettevõtete kasvavast investeerimisvalmidusest.

Lätis registreeriti möödunud aastal Läti Automüüjate Liidu andmetel 17 716 (2017: 17 631) uut sõiduautot (kasv 0,5% võrreldes 2017. aastaga). Amserv Grupi Läti ettevõtete uute autode müügi 2 229 auto juures oli Grupi turuosaks Lätis 12,6% (2017: 11,4%). Enamikus Euroopa Liidu riikides uute sõiduautode müük kasvas. Sarnaselt Eestile prognoosime Lätis 2019. aasta uute sõiduautode müügiks 18 270 sõidukit, mis ületab möödunud aasta tulemust 3,1% võrra.

ÜLEVAADE KONTSERNI STRUKTUURIST

Amserv Grupi AS’i struktuur ja omandisuhted seisuga 31.12.2018.

Joonis 1. Amserv Grupi struktuur 31.12.2018

Eestis asuvatest ettevõtetest müüvad ja hooldavad Toyota kaubamärki Amserv Auto AS’i esindused. Ascar Auto AS’i esindused müüvad ja hooldavad Opel, Hyundai ja Peugeot automarke ning hooldavad lisaks Chevrolet ja Saab kaubamärki kandvaid sõidukeid. RR Varad OÜ omab kinnisvara ning pakub esindustele kinnisvara üüriteenust. Unelmauto AS on ühisomandis Elke Grupi AS’ga ning müüb ja teenindab automarki Lexus. Eesmärgiga keskenduda Eestis Toyota kaubamärgile allkirjastati 2018 aasta esimese pooles Ascar Auto AS müügitehing, mis jõustus 2019 aasta veebruaris, kus ettevõte läks Autospirit AS-ga seotud isikute kontrolli alla.

Lätis asuvatest ettevõtetest müüb ja hooldab automarke Toyota ja Lexus Amserv Motors SIA ning Amserv Krasta SIA (endine

Hansa Auto SIA) müüb ja hooldab automarke Opel ja Peugeot. Krasta Property SIA omab kinnisvara ning pakub Amserv Krasta esindusele kinnisvara üüriteenust. Amserv Latvija SIA on Läti tütarettevõtte Amserv Motors omandis ning osutab Grupi Läti ettevõtetele erinevaid tugiteenuseid, sh raamatupidamine, finantsjuhtimine, turundus, infosüsteemide alane tugi jpm.

3

KONTSERNI 2018. AASTA TEGEVUSTULEMUSED

2018. aastal müüsid kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad esindused kokku 8 008 autot (2017: 7 812), mille tulemusena kasvas müüdud autode arv võrreldes 2017. aastaga 2,5% (2017: 12,0%). Eestis müüsid kontserni ettevõtted 2018. aastal kokku 5 160 (2017: 5 096) sõidukit ja Lätis 2 848 (2017: 2 716) sõidukit. Uute autode müügi osakaal müüdud sõidukite kogumahust oli 71,0 % (2017: 69,0%). Automarkide lõikes jagunes uute autode müük 2018. aastal alljärgnevalt: Toyota 3 471 (2017: 3 161), Opel 875 (2017: 832), Peugeot 1036 (2017: 1 065), Lexus 255 (2017: 280), Hyundai 45 (2017: 52) ja kasutatud sõidukid 2 326 (2017: 2 422) sõidukit.

2018. aastal ulatus Amserv Grupi AS konsolideeritud müügitulu 157,4 mln euroni (2017: 145,7 mln eurot), kasvades eelneva perioodiga võrreldes 8,0% (2017: 15,6%). Võrreldes 2017. aastaga kasvas müügitulu autode müügist 8,5% (2017: 18,2%) ja müügijärgsest teenindusest 5,0% (2017: 4,8%). Müügitulust moodustas autode müük 82,5% (2017: 82,3%) ja müügijärgne teenindus 16,8% (2017: 17,3%). Müügikate moodustas autode müügist samaväärselt 2017 aastaga 29,2% (2017: 29,2%), peamine osa müügikattest teeniti müügijärgsest teenindusest ja muudest tegevusvaldkondadest, mis kokku moodustas 72,4% (2017: 72,5%). Kontserni müügikate langes võrreldes eelneva arvestusperioodiga tasemeni 13,9% (2017: 14,3%).

2018 aasta lõpetas Amserv Grupp 1 911 tuhande euro suuruse puhaskasumiga (2017: 1 523 tuhat eurot).

Amserv Grupi tulemusi perioodil 2017 – 2018 kirjeldavad alltoodud suhtarvud:

Käibe muutus (protsentides võrreldes eelmise aastaga)

Puhaskasumi muutus (protsentides võrreldes eelmise aastaga)

Omakapitali puhasrentaablus (puhaskasum / keskmine omakapital)

Vara puhasrentaablus (puhaskasum / keskmised varad)

Varude käibesagedus (realiseerimise netokäive / keskmised varud)

Suhtarv 2017 Suhtarv 2017 Suhtarv 2017 2018 2018
Käibe muutus 15,5% 8,0% Puhaskasumi muutus 14,4%
25,5% Omakapitali puhasrentaablus 11,1% 13,3% Vara puhasrentaablus
3,5% 4,2% Varude käibesagedus 8,5 8,4

INVESTEERINGUD

2018. aastal suurimad investeeringud tehti hoonete parandamisesse ning erinevate esinduste kaasajastamiseks kaubamärkide imagoloogia ja müügistandarditega. Lisaks tehti osalisi investeeringuid ka seadmetesse, tarkvarauuendustesse ja infosüsteemide parendamisse.

2018. aasta investeeringute kogumaht oli 634 tuhat eurot (2017: 2 938 tuhat eurot). Investeeringud sisaldavad tavapärast masinate, seadmete ja sisseseade uuendamist summas 191 tuhat eurot (2017: 211 tuhat eurot), investeeringuid kaasaegsetesse tööriistadesse summas 366 tuhat eurot (2017: 198 tuhat eurot), tarkvarauuendusi kui immateriaalse põhivara investeeringuid summas 77 tuhat eurot (2017: 102 tuhat eurot).

PERSONAL

Kontserni töötajate arv seisuga 31.12.2018 oli 439 töötajat (31.12.2017: 441 töötajat). Tööjõukulud kasvasid 2017. aastaga võrreldes 7,2% (2017: 9,9%) ning ulatusid 12,9 mln euroni (2017: 12,1 mln eurot).

Seisuga 31.12.2018 töötas töölepingu alusel kontserni emaettevõttes 34 (2017: 33) inimest. Amserv Grupi AS-i juhatus oli kaheliikmeline ning nõukogu neljaliikmeline. Emaettevõtte juhatuse liikmete tasud olid 2018. aastal kokku 200 tuhat eurot (2017:

185 tuhat eurot).

4

OLULISED KESKKONNA- JA SOTSIAALSED MÕJUD

Leevendamaks puudust valdkonda tundvatest spetsialistidest ning suurendamaks noorte huvi ettevõtte tegevusala vastu teeb Kontsern jätkuvalt koostööd valdkonna kutseõppeasutustega, mis seisneb praktikakohtade pakkumises, stipendiumide pakkumises ja karjäärimessidel osalemises, samuti korraldatakse kutseõppijate ekskursioone tootmisruumidesse. Kõik Amserv Grupi AS’i tütarettevõtted pakuvad noortele praktikakohti nii autonduse kui ka administreerimise vallas.

2018. aastal jätkas Amserv Grupi AS kultuuriprojektide toetamist. Jätkuvalt ollakse Estonia Ooperiteatri, Eesti Draamateatri ja Teater Vanemuine suurtoetajad. Kultuurile lisaks jagus väiksemaid toetusi spordi- ja heategevussuundadele.

DIVIDENDIPOLIITIKA

Hetkel kehtiva poliitika alusel maksab kontsern dividende kuni 40% ulatuses puhaskasumist, teostades väljamakseid vastavalt äritegevuse võimalustele.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED JÄRGMISEKS MAJANDUSAASTAKS

2019. majandusaastal on jätkuvalt fookuses kontserni majandusliku tulemuslikkuse ja tööalase produktiivsuse oluline parandamine. Võtmekohaks on erinevate tööprotsesside tõhustamine ja äritegevusega seotud kulude optimeerimine, tõhusam laovarude juhtimine ning käibekiiruse tõstmine. Rõhuasetus on käibe ja kasumi jätkuval kasvatamisel, mis eeldab väga läbimõeldud ning aktiivset müügitegevust ning hästi korraldatud ja efektiivset järelteenindust.

2019 aastaks planeeritud investeeringute maht on 400 tuhat eurot.

Jätkuvalt panustab ettevõte internetipõhiste lahenduste funktsionaalsuse parendamisesse ja uute e-lahenduste väljatöötamisesse. 2019. aasta investeeringute mahust 50 tuhat eurot kavatsetakse investeerida erinevatesse müüki ja tööd tõhustavatesse tarkvaralahendustesse.

Aastal 2019 on jätkuvalt ettevõtte peamiseks ülesandeks pakkuda klientidele ootusi ületavat valikut ja olla eelistatuim müügi- ja teenindusettevõte oma piirkonnas. Eeltoodud plaanilised tegevused ja investeeringud peavad tagama selle, et Amserv Grupi AS saavutab 2019. aastaks kavandatud käibekasvu ja kulude kokkuhoiu, mis omakorda tagavad eelneva aastaga võrreldes suurema kasumlikkuse.

5

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.

Kommentaarid on suletud.

KUUMAD LOOD:

Soovitame sulle viimaseid uudiseid.

×

AMSERV GRUPI AS storybook

?

AMSERV GRUPI AS peavoolumeedias

?
LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

AMSERV GRUPI AS seosed veebis

Veebisügavustest AMSERV GRUPI AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

AMSERV GRUPI AS viimased sündmused

?
icon

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Tippettevõtjate järgmine äriplaan ulatub Eestist välja".
Kajastatud subjektid:AMSERV GRUPI AS, BLRT GRUPP AS, CO2 OÜ, ESTIKO AS, Fjodor Berman, Jari Suominen, Jüri Ratas, Kaidi Ruusalepp, Kaido Jõeleht, Neinar Seli, Priit Põldoja, Taavi Madiberk, Ülo Kaasik

icon

Majandusaasta aruande esitamine.

Esitatud "2018" majandusaasta aruanne.

icon

Käibemaksukohustuse muutus.

KMKR number EE100209905, käibemaksukohustuse alguskuupäev 2019-03-01

LAADIN VEEL TEATEID LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?
ROHKEM LUGUSID ROHKEM LUGUSID Laadin.. Laadin..