Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Inforegistriga liitumine on tasuta. Hakka kasutajaks

OMA EHITAJA AS: Tegevusaruanne 2018

AS Oma Ehitaja tutvustus

Lühiülevaade

AS Oma Ehitaja on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis alustas majandustegevust 2005. aasta oktoobris Ettevõtte põhitegevuseks on hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitamine peatöövõtu, projekteerimis/ehitustöövõtu või täisvastutusega projektijuhtimise meetodil, samuti kinnisvara- ning projektiarendus. Ettevõte tegeleb ka projekteerimise juhtimisega. Ettevõtte tegevuspiirkonnaks on peamiselt Eesti Vabariik.

Tegevusvaldkonnad

Ehitus

AS Oma Ehitaja põhitegevuseks on hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitamine peatöövõtu, projekteerimis/ehitustöövõtu või täisvastutusega projektijuhtimise meetodil.

Projekteerimise juhtimine

Lisaks klassikalisele projekteerimis-ehitusteenusele osutab AS Oma Ehitaja konsultandina oma klientidele ka projektide ettevalmistustööde- ja projekteerimise juhtimise teenust kliendi äriidee varajases staadiumis ehitamisele eelneval perioodil.

Kinnisvaraarendus

AS Oma Ehitaja aitab kinnisvaraarendusteenust pakkudes nii erakliente oma kodu leidmisel kui ka ärikliente oma äriideede realiseerimisel. AS Oma Ehitaja osutab klassikalist kinnisvaraarenduse teenust alates krundi soetamisest ja selle planeerimisest kuni eluasemete või äripindade müügini või rendini ning ehitusjärgse garantiiteeninduseni.

Ehitus- ja kinnisvaraturg

2018. aastal oli Eesti majanduskasv endiselt kiire. Eesti SKP kasvas 2018. aastal 2017. aastaga võrreldes 3,9 % (2017 versus 2016 oli see 4,9%). 2018. aastal oli SKP jooksevhindades 26 miljardit eurot (2017. aastal 23 miljardit eurot). Majanduskasvu mootoriks oli teist aastat järjest ehitussektor. Ehituse tegevusala lisandväärtus suurenes 2018. aastal 18,6%. Nii kiire oli tegevusala lisandväärtuse kasv viimati 2011. aastal, kui majandus alles hakkas kriisist taastuma.

2018. aastal oli ettevõtlussektori kogukasum 2,9 miljardit eurot, mis oli 4% suurem kui aasta varem. Võrreldes 2017. aastaga suurenes kogukasum enamikul tegevusaladel. Suurima panuse sektori kogukasumisse andsid töötleva tööstuse ning kaubandusettevõtted. Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim haldus- ja abitegevus ning ehitusettevõtted. Ehitussektori panus majanduskasvu oli märkimisväärselt suur, kuid sektori tegevuskasum üks väiksemaid, mis näitab selgelt sektori haavatavust.

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2018. aastal Eestis ja välisriikides kokku 3,0 miljardi euro eest. Mahu kasv oli võrreldes eelmise aastaga teist aastat järjest 18%. Hooneid ehitati 2,0 miljardi ja rajatisi 1,0 miljardi euro eest.

Uute eluruumide ehitus on seitsmendat aastat kasvutrendis. Ehitisregistri andmetel lubati 2018. aastal kasutusse 6 472 uut eluruumi, mis on 582 eluruumi rohkem kui aasta varem. Nii nagu ka varasematel aastatel, on suurem osa valminud eluruumidest Tallinnas.

Kuigi 2018. aastal hakkas eluruumide ehitamiseks väljastatud ehituslubade arv tasapisi vähenema, püsib nõudlus uute hea asukohaga ning kvaliteetsete elamispindade järele endiselt. Eelmisel aastal väljastati ehitusluba 6 990 eluruumi ehitamiseks, mida on võrreldes varasema aastaga kümnendiku võrra vähem.

2018. aastal lubati kasutusse 1 000 mitteelamut kasuliku pinnaga 1,1 miljonit ruutmeetrit. Enim lisandus uut tööstus-, kaubandus- ja kontoripinda. Võrreldes 2017. aastaga suurenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.

3

Ehitushinnaindeks tõusis 2018. aastal 2017. aasta keskmisega võrreldes 1,7%. Hinnaindeksi tõus oli samas suurusjärgus 2017. aastaga. 2017. aasta keskmisega võrreldes kallines tööjõud 4,0%, masinate kasutamine 2,6% ja materjalide hind 0,4%.

Eluaseme hinnaindeks tõusis eelmisel aastal 2017. aasta keskmisega võrreldes 5,9%, mis on samas suurusjärgus 2017. aasta hinnaindeksi muutusega. Aastases võrdluses tõusid korterite hinnad 6,4% ja majade hinnad 4,7%.

Korterite hinnad tõusid kõigis kolmes vaadeldavas piirkonnas: Tallinnas 6,6%, Tallinnaga külgnevates piirkondades koos Tartu ja Pärnuga 7,3% ning ülejäänud Eestis 3,6%.

AS Oma Ehitaja tegevus 2018. aastal

Eesmärgid ja majandustegevus

AS Oma Ehitaja keskendus 2018. aastal jätkuvalt oma põhitegevusele, so projekteerimis-ehitustöövõtt ja peatöövõtt hoonete ehituses ning kinnisvaraarendus. Ehitustegevuses keskenduti hoonete ehitusteenuse müügile eratellijatele, mis moodustas 2018. aasta käibest valdava osa. Lepingute portfellis olid olulisel kohal kaks suuremahulist ja pikaajalist projekti (Kristiine Keskuse uuendamine ja Kalev SPA rekonstrueerimine Tallinnas), mille valmimine jääb aastasse 2019. Oluliste projektidena alustati Technopolis Ülemistes V. Palmi nimelise uue büroohoone ehitusega ja Noblessneri sadamalinnakus ajaloolise valukoja renoveerimistöödega.

Konkurents peatöövõtuturul on endiselt pingeline ning projektide kasumimarginaalid väikesed ja riskid suured, sellest tulenevalt pöörati oluliselt suuremat tähelepanu enda arendatavate elamuarendusprojektide ettevalmistusele eesmärgiga saavutada parem positsioon antud valdkonnas aastateks 2019 ja 2020.

2018. aastal alustati kolme uue kortermaja müügi ja ehitusega Tallinnas Paldiski maanteel ning soetati kinnistu Tallinnas Mäepealse tänaval kahe kortermaja ja ühe äripindadega korterelamu arendamiseks.

Jätkuvaks eesmärgiks oli turul saavutatud positsiooni säilitamine ja konkurentsivõime tõstmine, ettevõtte efektiivsuse suurendamine ning ehitusmeeskondade juhtimiskompetentsi tõstmine (kutsestandardi kohaste insenerikutsete omandamine), kvaliteedi tagamine ning tööde teostamisega kaasnevate riskide juhtimine endiselt keerulises ehitusturu keskkonnas. Ettevõte alustas BIM tehnoloogiate juurutamisega projekteerimises ja ehitusplatsidel.

AS Oma Ehitaja 2018. aasta konsolideeritud müügikäive oli 21 501 tuhat eurot. Majandusaasta kasum oli 105 tuhat eurot. Käibest 89% moodustas turule osutatavate ehitusteenuste käive. Ettevõtte enda arendatud projektide müügikäive moodustas 11% käibest. Ehitustegevus toimus ainult Eesti turul.

Klientide tagasiside ja hinnang AS Oma Ehitaja teenusele on jätkuvalt positiivne.

Korrektse, usaldusväärse ja ausa käitumisega säilitas ettevõte oma positsiooni Eesti juhtivate ehitusettevõtete hulgas.

Töötajad

AS-is Oma Ehitaja töötas aruandeperioodi jooksul keskmiselt 50 töötajat. Oluliselt täiendati ehitusmeeskondi. Ettevõtte juhatus tegutses aruandeaastal kolmeliikmelisena. Kokku maksti 2018.

aastal töötasu 1 834 tuhat eurot, sealhulgas juhtorganite liikmete tasu 319 tuhat eurot.

Riskide juhtimine

Esmaseks vahendiks erinevate tegevusriskide juhtimisel ja haldamisel on ettevõttes kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse alane juhtimissüsteem (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007). Bureau Veritase läbi viidud juhtimissüsteemi korraline sertifitseerimisaudit läbiti edukalt.

Ehituskvaliteediga seonduvate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks on ettevõttes kvaliteediosakond, kelle põhiülesandeks on ehituskvaliteedi ja tööohutusalase olukorra jälgimine ehitusplatsidel ning projektimeeskondade nõustamine eesmärgiga ennetada probleeme. Ehitustegevuse riskide maandamiseks on ettevõttel sõlmitud kõikidele objektidele ehituse koguriskikindlustuse lepingud ja vastutuskindlustuse raamleping.

Finantsriskid

Kontserni laenukohustused on eurodes ja sellest tulenevalt võib hinnata ettevõtte valuutaturgudest tingitud finantsriski madalaks. Saadud laenude intressimäärad on fikseeritud või seotud 6-kuu Euriboriga. 2018. aastal püsis 6-kuu Euribor negatiivsel tasemel ning 2019. aastal võib eeldada trendi jätkumist. Kontserni finantsrisk on juhtkonna hinnangul aruande koostamise ajal mõõdukas.

Väljavaated ja ettevõtte tegevusplaanid aastaks 2019

Ehitusturg

2019. aastaks ennustatakse Eestis sarnaselt 2018. aastaga majanduskasvu, kuid kasv aeglustub. Rahandusministeeriumi kevadprognoosi kohaselt on majanduskasv 2019. aastal 3,1 % ning 2020. aastal 2,7%.

2018. aastal kasvas ehitusturu maht oluliselt ning samasugust kasvu 2019. aastaks prognoosida ei ole põhjust, pigem toimub ehitusmahtudes stabiliseerumine või isegi langus. Kui 2018. aastal vedasid ehitusturu mahu kasvu elamuarendus ja taristute ehitus, siis nendes sektorites toimub kindlasti mahu vähenemine. Suuremate riiklike tellijate (Riigi Kinnisvara AS, omavalitsused) ehituslepingute sõlmimiseni jõudvad investeeringud jäävad eeldatavalt eelmiste aastate tasemele. Eratellijate investeerimisjulgus ning sellest tekkivad ehitusmahud võivad tulenevalt 2018. aastal oluliselt kasvanud ehitushindadest väheneda.

Elamispindade arendus ja ehitus saavutas 2018. aastal väga kõrge taseme. Valminud, müügis ning kavandatavate uute elamuarendusprojektide maht on märkimisväärne. Kiiresti on mitme aasta jooksul kasvanud ka elamispindade keskmised müügihinnad. Vaatamata sellele ei ole põhjust rääkida buumist ja sektori arengut toetab endiselt piisav nõudlus uute kvaliteetsete elamispindade järele. Pikaajalise traditsiooniga arendajatele on tõusva turu toetusel lisandunud ka hulgaliselt üksiküritajaid. Edukad on need arendajad, kes suudavad pakkuda heas asukohas, kvaliteetsete lahenduste- ning kõrge ehituskvaliteediga turule vastuvõetava hinnaga elamispindu.

Konkurents püsib terav kõikides ehitusturu valdkondades ja 2018. aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud ehitushind samas tempos enam tõusta ei saa ning loota võib sisendhindade stabiliseerumisele. Ehitusturu suurenevaks probleemiks on kvalifitseeritud oskustööjõu puudus, mida võib nimetada ka turu arengu kriitiliseks faktoriks.

AS Oma Ehitaja tegevusplaanid

Sarnaselt 2018. aastale on konkurents peatöövõtuturul endiselt pingeline ja projektide kasumimarginaalid madalad, millest tulenevalt keskendub AS Oma Ehitaja 2019. aastal enda arendatavate elamuarendusprojektide ettevalmistusele ja käivitamisele tagamaks selles valdkonnas stabiilset mahtu järgnevateks aastateks. AS Oma Ehitaja jätkab teenuse osutamist senises põhitegevuse valdkonnas (projekteerimis-ehitustöövõtt ja peatöövõtt hoonete ehituses) ning pakub ka oma klientidele projekteerimise juhtimise teenust. 2019. aasta käibe prognoos on eelmise aastaga võrreldes sama, töös olevate lepingute maht ja struktuur loovad selleks hea eelduse. Lepingute portfellist lõpevad 2019. aastal mitmed olulised projektid (Kalev SPA ja Noblessneri Valukoja rekonstrueerimine ning Kristiine Keskuse uuendamine Tallinnas), Technopolis Ülemiste uue büroohoone valmimine jääb aastasse 2020.

Kinnisvaraarenduses kavatseb AS Oma Ehitaja vastavalt turusituatsioonile käivitada uusi elamuarendusprojekte ning soetada uusi arendusekssobivaid kinnistuid. 2019. aastal on plaan alustada vähemalt kahe uue kortermaja müügi ja ehitusega Tallinnas. Detailplaneeringute ning projekteerimistegevuse kaudu väärtustatakse olemasolevaid kinnistuid, et luua eeldused soodsa turusituatsiooni korral alustada nendel kinnistutel elamuarendusprojektidega 2020. aastal.

Iga ehitusprojekti pakkumise riski hinnatakse eraldi, misjärel otsustatakse pakkumisel osalemine. Tähelepanu all on endiselt otseturundus ning kliendisuhted korduvtellijatega.

AS Oma Ehitaja juhatus töötab kolmeliikmelisena. Jätkuvalt on erilise tähelepanu all efektiivsus ning ehitusmeeskondade juhtimiskompetentsi tõstmine (kutsestandardi kohaste insenerikutsete omandamine). Endiselt pööratakse suurt tähelepanu personali arendamisele ja koolitustele ning töö efektiivsuse tõstmisele ning kaasaegsete juhtimismudelite (BIM tehnoloogiatel põhinevad lahendused) kasutamisele ehitusplatsidel.

Peamised finantssuhtarvud

2018 2017
Brutokasumimäär (%) 8,3 8,0
Puhasrentaablus (%) 0,5 1,3
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) 1,5 1,8
ROA (%) 0,9 3,2

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused ROA (%) = puhaskasum/ perioodi keskmised varad * 100

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.

Kommentaarid on suletud.

KUUMAD LOOD:

Soovitame sulle viimaseid uudiseid.

×

OMA EHITAJA AS storybook

?

OMA EHITAJA AS peavoolumeedias

?
LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

OMA EHITAJA AS seosed veebis

Veebisügavustest OMA EHITAJA AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

OMA EHITAJA AS viimased sündmused

?
icon

OMA EHITAJA AS

01.01.2020

Majandusaasta aruande puudumine.

Puudub "2018" majandusaasta aruanne.

icon

OMA EHITAJA AS

18.11.2019

Käibemaksukohustuse muutus.

KMKR number EE100998290, käibemaksukohustuse alguskuupäev 2019-11-01

icon

OMA EHITAJA AS

18.11.2019

Käibemaksukohustuse muutus.

KMKR number EE100998290, käibemaksukohustuse lõppkuupäev 2019-10-31

LAADIN VEEL TEATEID LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?
ROHKEM LUGUSID ROHKEM LUGUSID Laadin.. Laadin..