Alusta vestlust ja saada sõnum
Kontaktid
Otsi kontakte oma listist
   14636888_STORYBOOK-OU_20594370_a_xl.png
   STORYBOOK OĂś 14636888 - Registrisse kantud
   Staatus: Offline
   Vali, kuidas suhelda Postitage ja kommenteerige oma kasutajanimega või ettevõttega.
   Logi sisse / Registreeru
   Käesolev artikkel selgitab Inforegistri ja Storybooki õigustatud huvi seonduvalt avalikest allikatest kättesaadavate isikuandmete töötlemisega veebilehtedel inf

   Ă•igustatud huvi analĂĽĂĽs

   Käesolev artikkel selgitab Inforegistri ja Storybooki õigustatud huvi seonduvalt avalikest allikatest kättesaadavate isikuandmete töötlemisega veebilehtedel inforegister.ee ja scorestorybook.ee (edaspidi "infoportaal") vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (EL 2016/679; edaspidi „IKÜM“) artikkel 6 lg 1 punktile f.

   Milliseid andmeid töödeldakse?

   Töötleme avalikest allikatest kättesaadavaid juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikutega (edaspidi „andmesubjekt“ või „füüsiline isik“) seonduvaid isikuandmeid. Selliste isikuandmete päritoluallikaks on eelkõige äriregister. Avalikest allikatest pärinevate juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute isikuandmete koosseis, mida töötleme, on alljärgnev:

   • ees- ja perekonnanimi;
   • isikukood ja sĂĽnnikuupäev;
   • roll juriidilises isikus (nt juhatuse liige, osanik/aktsionär, nõukogu liige, tegelik kasusaaja, prokurist, likvideerija, pankrotihaldur) ning selle algus ja lõpp;
   • äri- ja ettevõtluskeelud;
   • kontaktandmed.

   Ülaltoodud isikuandmeid kombineerime omakorda andmesubjektiga seotud juriidilisi isikuid puudutavate andmetega, mis ei ole isikuandmed. Seeläbi tekivad andmesubjekti ja ettevõtete vahel erinevad seosed. Infoportaalis töödeldakse kooskõlas privaatsuspoliitikaga juriidiliste isikute kehtivate ja kehtetute esindajate jm seotud isikute isikuandmeid. See tähendab, et infoportaalis avaldatakse andmesubjektide ja juriidiliste isikute vahelisi kehtivaid ja kehtetuid seoseid.

   Me ei kogu isikuandmeid seonduvalt andmesubjektile kuuluva varaga. Kogume ettevõtetega seonduvalt eelkõige kohtulahendite registrist kohtulahendid, Ametlikest Teadaannetest teateid, peavoolumeedia väljaannetest meediaartikleid, ettevõttega seotud veebilehtedelt (kodulehekülg, Facebook jne) erinevaid andmeid, riigihangete registrist hankega seonduvaid dokumente ja Töötukassa lehelt tööpakkumisi, kuid me ei teosta päringuid andmesubjekti põhiselt või eesmärgiga avaldada andmesubjekti isikuandmeid, mis ei seondu ettevõtlusega. Me ei saa välistada, et viidatud allikatest kättesaadavad andmed sisaldavad isikuandmeid. Samas ei seostata neid isikuandmeid andmesubjekti ettevõtlusvälise tegevusega ning seosed avalduvad eelkõige andmesubjektiga seotud ettevõtte kaudu.

   Koostame ettevõtete kohta erinevaid skoore (maine- ja krediidiskoor), mis tuletatakse erinevaid tehnoloogiaid kasutades ettevõtlust puudutavate andmete kombineerimisel. Me ei koosta ühtegi skoori andmesubjekti, vaid üksnes andmesubjektiga seotud ettevõtete kohta. Võime avaldada skoori ka andmesubjekti juures, kuid veendume selles, et skoori juurde on tehtud vastav märge, et skoor käib seotud ettevõtete kohta. Seeläbi tagame, et avalikkus ei omistaks ettevõtete skoore andmesubjektidele.

   Avalikest allikatest kogutud andmesubjektide isikuandmetele pääsevad ligi infoportaali kasutajad. Kasutajatele avaldatavate isikuandmete koosseis sõltub ligipääsutasemest (registreerimata kasutaja, registreeritud kasutaja, registreeritud lepingulisest kliendist kasutaja), seejuures kasutajal on infoportaalis võimalik enda kohta avalikest allikatest kogutud isikuandmed teatud ulatuses kättesaadavaks muuta kõikidele infoportaali kasutajatele.

   Ă•igustatud huvi

   IKÜM artikkel 6 lg 1 punkti f kohaselt on isikuandmete töötlemine seaduslik juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

   Eeltoodust tuleneb, et meie õigustatud huvi alusel on isikuandmete töötlemine lubatud, kui:

   • meil või andmeid saaval kolmandal isikul või kolmandatel isikutel on andmetöötluseks õigustatud huvi;
   • isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi teostamiseks;
   • meie ja/või kolmanda isiku õigustatud huvid kaaluvad ĂĽles kaitstava andmesubjekti huvid, põhiõigused ja – vabadused.

   Selgitame alljärgnevalt ja ülaltoodud eeldustest lähtuvalt meie õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks.

   Meie ja kolmandate isikute õigustatud huvi

   Meie õigustatud huvi seisneb meie ärihuvides ehk infoportaali kaudu majandustegevuse teostamises. Pakume infoportaali kasutajale, eelkõige ettevõtjatele (nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele) infoportaali kasutamise teenust, seejuures infoportaalis avaldatakse lisaks juriidiliste isikute andmetele ka isikuandmeid (käesoleva analüüsi mõttes avalikest allikatest kättesaadavaid isikuandmeid). Infoportaalis avaldatavad andmed võimaldavad ettevõtjatel teha informeeritud ärilisi otsuseid, sh veenduda olemasolevate või tulevaste äripartnerite/ettevõtjate taustas ja usaldusväärsuses.

   Eeltoodud tegevuste juures omavad olulist rolli ka juriidiliste isikutega seonduvad isikuandmed, kuivõrd juriidiliste isikute majandustegevust viivad vahetult ellu füüsilised isikud (eelkõige juhatuse liikmed ja muud seaduslikud esindajad), mistõttu avaldatakse infoportaali kasutamise teenuse osutamiseks infoportaalis ka isikuandmeid. Isikuandmete avaldamine infoportaalis on vajalik selleks, et pakkuda terviklikku ja kliendi vajadustele vastavat teenust, kuivõrd ettevõtja tausta ja usaldusväärsuse kontrollimisel omab paratamatult äärmiselt olulist tähtsust ka juriidilise isikuga seotud füüsiline isik, st füüsilise isikuga seotud ettevõtete taust. Sellel eesmärgil kogutakse füüsilise isiku kohta ülaltoodud isikuandmeid ja kombineeritakse neid füüsilise isikuga seotud ettevõtetega seonduvate andmetega ja luuakse selle põhjal erinevaid ülevaateid ja seoseid. Kokkuvõttes tagab selline teenus kasutajate kõrge huvi infoportaali vastu.

   Isikuandmeid, mis võivad sisalduda ettevõttega seonduvates kohtulahendites, meedias jms, avaldatakse ettevõttega seonduvalt ning eeltoodud allikad on äärmiselt olulised ettevõtete usaldusväärsuse hindamiseks ja seega meie klientide vajaduste rahuldamiseks. Isikuandmete sisaldumine nendes allikates on paratamatu, kuivõrd infoportaalidelt ei saa eeldada allikatest kogutud teabe töötlemist selliselt, et see ei sisalda isikuandmeid. Lisaks eeldab ka isikuandmete kustutamine isikuandmete töötlemist ja me lähtume põhimõttest, et töötleme isikuandmeid üksnes selles ulatuses, mis on vajalik meie eesmärkide täitmiseks.

   Kolmandate isikute õigustatud huvi seisneb avalikkuse ja meie infoportaali kasutajate õigustatud huvides. Infoportaalidel on ühiskonnas oluline roll, tagamaks üldine tsiviilkäive ning ettevõtluskeskkonna läbipaistvus ja usaldusväärsus.

   Infoportaalis avalikustatav informatsioon tagab tsiviilkäivet ja õiguskindlust, kuivõrd infoportaalis avaldatakse juriidiliste isikute esindajate seaduslikud esindajad ja selliselt on juriidilise isikuga tehingut sõlmival isikul võimalik veenduda esindusõiguse olemasolus, st ettevõtjal on kindlus tehingu kehtivuse suhtes.

   Lisaks annab infoportaal nii ettevõtjatele kui ka muudele huvitatud isikutele (nt tulevase tööandja tausta kohta infot otsivad töötajad) võimaluse veenduda ettevõtete usaldusväärsuses, kontrollides lisaks ettevõtete taustale ka sellega seotud füüsiliste isikute tausta. Nagu ülal selgitatud, siis kuigi ettevõtluses on äritehingutes osalejad enamjaolt juriidilised isikud, siis otsuseid äritegevuses teevad üksnes inimesed ehk füüsilised isikud. Seega füüsilise isiku tahtel mh: luuakse uusi ettevõtteid, kuigi omatakse (juhitakse) hulgaliselt ettevõtteid, mis ei tee käivet; jäetakse aruande kohustusi täitmata, ka korduva mustriga; tekitatakse ringvõlgnevusi; võõrandatakse ettevõtteid variisikutele; ühinetakse variisikute mittetulundusühingute võrgustikega; kanditakse varasid ja väärtusi uude ärikehasse jne. Seega on paratamatult ettevõtete tausta ja usaldusväärsuse kontrollimisel oluline ka füüsiliste isikute taust.

   On äärmiselt oluline, et isikud, kes astuvad tehingutesse ettevõtetega, saaksid maandada võimalikke finantskahjusid ja otsustada vastavalt oma moraali- ja riskitasemel pinnalt: kas astuda ärisuhetesse ettevõttega, kellega seotud isik on varasemalt võõrandanud 3 viimast ettevõtet variisikule; kas astuda töösuhtesse ettevõttega, mille juhatuse liikme 3 viimast ettevõtet on lõpetatud raugenult pankrotiga; kas osta e-poest kaupa, kui ettevõttega seotud juhatuse liige on korduvalt jätnud (e-kaubandusega tegelevaid) ettevõtteid võlgadega hääbuma ja/või need ettevõtted on kantud ka TTJA musta nimekirja jne. Füüsiliste isikute käitumismuster, sealhulgas ajalugu ja sündmuste seosed mängivad peamist rolli ettevõtetega ärisuhtesse astumisel, sest otsuseid teeb ettevõtte eest sama füüsiline isik ka tulevikus.

   Üldpildis soodustab infoportaal läbipaistvat majanduskeskkonda ja ennetab võimalikke kahjusid ja kulusid, mis kaasnevad äripartnerite suhtes puudulikust infost tehtud otsuste tagajärjena. Seejuures on oluline rõhutada, et ühele ettevõtjale tekkiv kahju võib doominoefektina edasi kanduda ka teistele ettevõtjatele (ettevõtja muudele äripartneritele). Kannatajateks võivad muuhulgas olla ka ettevõtte töötajad kui erilise kaitse all olevad subjektid, juhul kui ettevõttele tekitatud kahju mõjub ettevõttele laastavalt. Paratamatult kanduvad töötajatele tekkinud negatiivsed mõjud üle kogu ühiskonnale.

   Ettevõttega seonduvates kohtulahendites, meedias jms avaldatakse ettevõtte usaldusväärsuse hindamiseks olulist infot (võlgnevused, õigusrikkumised jms). Arvestades, et infoportaalil ei ole mõistlikult võimalik isikuandmeid nendest allikatest eemaldada (ja isikuandmete kustutamine eeldab samuti täiendavaid töötlustoiminguid) ning ettevõtetel on põhjendatud soov ettevõttega seonduvate kohtulahendite ja meediaartiklitega tutvumiseks, siis  tuleb õigustatuks pidada ka ettevõtete poolt nendes allikates sisalduvate isikuandmetega tutvumist, seda enam, et kohtulahendid ja meediaväljaanded on igaühele piiranguteta kättesaadavad.

   Kokkuvõttes oleme seisukohal, et infoportaalis isikuandmete avaldamine soodustab ettevõtlusvabadust kui isikute põhiõigust, mis seisneb meie hinnangul muuhulgas isiku õiguses kasutada ettevõtluse teostamiseks ja ettevõtluse arendamiseks (mh positiivsete äriliste otsuste tegemiseks) kõiki õiguspäraseid ja heade kommetega kooskõlas olevad vahendeid.

   Isikuandmete töötlemise vajalikkus õigustatud huvi teostamiseks

   Infoportaalis töödeldavad isikuandmed on vajalikud meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide teostamiseks.

   Nagu ülal märgitud, siis nimetatud isikuandmete töötlemine on vajalik meie ärihuvide realiseerimiseks ehk infoportaali kasutamise teenuse osutamiseks. Infoportaalis kajastatavad isikuandmed nagu juriidilise isiku esindaja roll, nimi ja isikukood (millest selgub ka isiku sünnikuupäev) on vajalik selleks, et saaksime teenuse kasutajatele pakkuda kõige hädavajalikumat (minimaalses ulatuses) infot ettevõtte kohta ning vastavate isikuandmete avaldamata jätmisel puuduks isikutel huvi infoportaali kasutamiseks, kuna juriidiliste isikute esindajate tuvastamine on ettevõtjatele äärmiselt oluline informatsioon. Teiselt poolt on nimetatud isikuandmete avaldamine vajalik kolmandate isikute õigustatud huvide teostamiseks. Nimelt, nagu ülal selgitatud, siis isikutel on tehingute tegemisel vajadus kontrollida juriidiliste isikute esindajate esindusõigust, et veenduda tehingute kehtivuses. See tähendab, et nimetatud isikuandmete avaldamine on avalikkusele vajalik üldise õiguskäibe ja õiguskindluse tagamiseks.

   Muude isikuandmete avaldamine (sh äri- ja ettevõtluskeelud, isikute (kehtetud) seosed, kontaktandmed) on vajalikud selleks, et saaksime pakkuda klientidele konkurentsivõimelist teenust koos võimalikult rohkete funktsioonidega, sh erinevate ülevaadete ja kokkuvõtetega füüsilise isiku praegustest ja minevikus aset leidnud tegevustest ja sündmustest ettevõtluses. Teiselt poolt on nimetatud isikuandmete avaldamine vajalik kolmandate isikute huvide teostamiseks. Oleme ülal detailselt selgitanud põhjused, millest tulenevalt on isikutel (eelkõige infoportaali kasutatavatel ettevõtjatel, kuid ka muudel isikutel, nt töötajatel) vajalik tutvuda tulevaste tehingupartnerite taustaga. Arvestades ettevõtluskeskkonnas valitsevaid tendentse ja ohte (sh tankistid, variisikud, korduvalt maksejõuetuid ühinguid mahajätvad isikud jne) on isikutel ettevõtte usaldusväärsuse kindlakstegemisel oluline huvi veenduda juriidilise isikuga seotud füüsiliste isikute taustas. Ettevõtja usaldusväärsuse kindlakstegemiseks ei piisa üksnes esindaja nime ja isikukoodi avaldamisest, kuna ülevaate ettevõtte usaldusväärsusest annab muu teave. Selliseks infoks on lisaks ettevõtte enda infole ka ettevõttega seotud füüsilise isiku taustinfo, st tema seosed erinevate muude ettevõtetega ja nende ettevõtete käekäik ja sündmused. Seejuures omavad rolli ka kehtetud seosed, kuna füüsilise isiku ja juriidilise isiku vahel kehtiva seose kadumisel ei muutu olematuks sellele eelnev äritegevus. Üksnes kehtivate seoste avaldamine ei täidaks ettevõtte usaldusväärsuse kontrolli eesmärki, milleks on ülevaate saamine kogu ettevõttega seotud asjakohasest teabest, sh ettevõttega seotud füüsilise isikuga seonduvast ettevõtlustegevusest.

   Samuti oleme ülal selgitanud, et kuna ettevõtetel on põhjendatud soov ettevõttega seonduvate kohtulahendite ja meediaartiklitega jms tutvumiseks (millises toodud isikuandmeid ei ole mõistlikult võimalik eemaldada), siis  tuleb õigustatuks pidada ka ettevõtete poolt nendes allikates sisalduvate isikuandmetega tutvumist, seda enam, et kohtulahendid ja meediaväljaanded on igaühele piiranguteta kättesaadavad

   Meie ja kolmandate isikute ning andmesubjekti huvide kaalumine

   Mõistame, et andmesubjektide isikuandmete avaldamine infoportaalis võib riivata andmesubjektide PS §-st 26 tulenevat põhiõigust eraelu puutumatusele, nii nagu igasugune isikuandmete töötlemine. Samas oleme läbi viinud analüüsi ning oleme seisukohal, et meie ja kolmandate isikute huvid kaaluvad üle andmesubjekti huvid eraelu puutumatusele.

   Esiteks lähtume sellest, et töödeldavate isikuandmete hulk ei ole suur ning isikuandmed seonduvad avalikku sfääri kuuluvate tegevustega ehk äritegevusega. Seejuures infoportaalis andmesubjekti juures avaldatavad andmed puudutavad eelkõige temaga seotud ettevõtteid, mitte andmesubjekti ennast. Ka päringuid erinevatesse avalikesse registritesse ja muudesse allikatesse teeme ettevõtte põhiselt ning alles seejärel tekib sellistel andmetel seos andmesubjektiga.

   Teiseks lähtume sellest, et andmesubjektiks ei ole lapsed või muud haavatavad ühiskonnaliikmed, vaid teovõimelised füüsilised isikud.

   Kolmandaks lähtume sellest, et andmesubjekt võib mõistlikult eeldada, et ettevõtluses tegutsema hakates töödeldakse temaga seonduvaid isikuandmeid. Näiteks peab iga andmesubjekt arvestama sellega, et ettevõtte juhatuse liikmeks astudes saab äriregistri kaudu avalikuks tema nimi ja isikukood. Samuti võib andmesubjekt arvestada sellega, et ettevõtlusel tegutsemisel on tema tausta suhtes isikutel (eriti äripartneritel ja muudel temaga tehingusse astuvatel isikutel) kõrgendatud huvi.

   Neljandaks lähtume sellest, et isikuandmed on varasemalt avalikustatud. Nii on näiteks avalikkusele äriregistri kaudu kättesaadavad andmesubjekti nimi ja isikukood ja ärikeeld. Seejuures nii äriregistris kui ka infoportaalides nende andmete avaldamise eesmärgiks on muuhulgas õiguskindluse ja tsiviilkäibe tagamine. Samuti võivad ettevõtlusega seotud andmesubjektid tänapäeval eeldada, et nende isikuandmeid, mis on avalikult kättesaadavad, töödeldakse tulenevalt kõrgendatud huvist ettevõtjate tausta vastu (sh seetõttu, et ettevõtjad on muutunud ettevaatlikuks erinevate taunitavate äriskeemide suhtes) ka muudel eesmärkidel kui näiteks pelgalt juhatuse liikme esindusõiguse kindlakstegemiseks.

   Viiendaks lähtume sellest, et paljude andmesubjektide jaoks infoportaalis andmete avaldamine on positiivse mõjuga, näiteks kui infoportaalist nähtub, et andmesubjektiga seotud ettevõtted on laitmatu taustaga. See võimaldab omakorda andmesubjektil soodustada endaga seotud ettevõtete äritegevust, kuna teised isikud näevad neid ettevõtteid usaldusväärsena.

   Kuuendaks, isikuandmeid, mis võivad sisalduda ettevõttega seonduvates kohtulahendites, meedias jms, avaldatakse ettevõttega seonduvalt. Juhul, kui füüsiline isik seob ennast juriidilise isikuga, siis võib ta mõistlikult oodata, et eeltoodud andmetes kajastuvad ka tema isikuandmed ja neid võidakse ettevõtte hindamise eesmärgil ka mujal avaldada (seejuures füüsilisele isikule hinnangut andmata). Lisaks oleme valmis andmesubjekti taotlusel kustutama tema isikuandmed ulatuses, mis ei puuduta ettevõtlust.

   Kaitsemeetmed

   Oleme andmesubjekti huvide kaitseks ja huvide tasakaalustamiseks võtnud kasutusele kaitsemeetmed. Oleme andmesubjektile taganud võimaluse infoportaalis andmeid täiendada, muuta ja kustutada, samuti esitada isikuandmete töötlemise vastuväiteid, mil juhul eemaldame meie hinnangul andmesubjekti liigselt kahjustavad või ettevõtlusega mitteseotud isikuandmed. Seejuures vastame igale vastuväitele isikupõhiselt. Samuti oleme piiranud infoportaalis isikuandmete kättesaadavust selliselt, et teatud isikuandmete avaldamiseks tuleb kasutajal luua konto ja maksta tasu. Selline lahendus tagab, et andmesubjekti isikuandmetega ei tutvutaks pelgalt uudishimust. Eeltoodud põhimõttest lähtub muuhulgas ka äriregister.

   Isikuandmete säilitamine

   Peame eraldi vajalikuks käsitleda, millisel põhjusel kustutame avalikest allikatest kogutud isikuandmed 5 aasta pärast alates andmesubjekti viimasest kehtiva seose lõppemisest juriidilise isikuga.

   Esiteks lähtume meie õigustatud huvist pakkuda kasutajatele atraktiivset ja konkurentsivõimelist teenust. Juhul, kui kustutaksime andmesubjekti isikuandmed koheselt pärast seose kehtivuse lõppemist või kui kustutaksime kehtetuid seoseid jooksvalt (5 aasta pärast alates vastava seose kehtivuse kaotamisest), siis ei ole kasutajatele pakutav teenus ülevaatlik ja terviklik, kuna kasutajatel võib ekslikult jääda mulje, et tulevane tehingupartner on usaldusväärne, kuigi tegelikkuses on tehingupartneriga seotud füüsiline isik (eelkõige juhatuse liige) olnud varasemalt seotud mitmete ebausaldusväärsete ettevõtetega (kuid juhatuse liikme rollid lõppesid nendes ettevõtetes nt üle 5 aasta tagasi). Selliselt väheneb infoportaali kasulikkus kliendile ja ühtlasi kasutajate arv ning meie tulu.

   Teiseks lähtume meie kasutajate õigustatud huvist saada informatiivset ja kasulikku teenust. Ettevõtjate põhjendatud huviks on veenduda, et tehingusse astumisel ei võtaks ta sellega liigseid riske. Iga ettevõte soovib riskide kaalumisel arvesse võtta nii palju infot kui võimalik, seejuures kohustab ka kohtupraktika ettevõtte juhatuse liiget tegema informeeritud ju mõistliku riskiga tehinguid. Paratamatult kuulub ettevõtete riskide hindamise skoopi ka tehingupartneriga seotud muude ettevõtete taust, olenemata sellest, kas seos on vahetu (kontsern) või avaldub seos füüsilise isiku kaudu. Samuti ei saa ettevõte piirata riskide analüüsi üksnes teatud ajaperioodiga, kuivõrd selline lähenemine oleks ärikeskkonnas levinud skeeme arvestades naiivne ning nagu eelnevalt mainitud, võib piiratud info põhjal otsuste tegemine kaasa tuua ka ettevõtte juhatuse liikme vastutuse. Seega oleme seisukohal, et kasutajatel on õigustatud huvi tutvuda ka füüsilise isiku kehtetute seostega ja vastavate ettevõtetega, seni kuni füüsiline isik ei ole enam ettevõtluses tõenäoliselt lähiajal aktiivne.

   Kolmandaks lähtume sellest, et isikuandmeid säilitakse vähemalt selle perioodi jooksul ka teabeallikates. Nimelt puudub äriregistris avaldatavatel andmetel säilitamise piirang, st andmeid säilitatakse igavesti. Seega on infoportaalides andmesubjektide isikuandmete säilitamise tähtaeg andmesubjektide huve vähem riivav kui äriregistris avaldatud andmete säilitamise periood. Samuti oleme arvesse võtnud seda, et ka kohtulahenditel ja meediaartiklitel (mis võivad teatud juhtudel sisaldada isikuandmeid, kuid me ei kogu isikuandmeid andmesubjektist lähtudes) puudub säilitamise piirang.

   Neljandaks oleme säilitamispõhimõtete koostamisel oleme arvesse võtnud, et juhtorgani liikme vastu nõuete esitamise tähtaeg on vähemalt 5 aastat, kuid teatud juhtudel (tahtliku rikkumise korral) 10 aastat. Seega tasakaalustab 5 aasta pikkune kustutamise tähtaeg seadusest ja kohtupraktikast tulenevat nõude aegumise  maksimaalset tähtaega (10 aastat) ja andmesubjekti huve.

   Kokkuvõttes oleme seisukohal, et ettevõtluskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks on äärmiselt oluline, et ettevõtjatel oleks äripartnerite valikul ja riskide maandamisel võimalik lähtuda laiapõhjalisest ja kaugeleulatuvast infost.

   Kokkuvõte

   Olles tuvastanud a) meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid isikuandmete töötlemiseks; b) et isikuandmete töötlemine on vajalik meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide teostamiseks; c) et meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid kaaluvad üle andmesubjektide huvid, põhiõigused ja –vabadused, ning samuti arvestades, et oleme kasutusele võtnud kaitsemeetmeid andmesubjekti huvide kaitsmiseks, on meil õigus infoportaalis avaldatud isikuandmete töötlemiseks.

   Kommentaarid (0)


   Lisan kommentaari

   Kas oled kindel, et soovid artikli kustutada?

   Dropdown

   kõik artiklid

   Kas oled kindel, et soovid artikli kustutada?

   Loader

   Loader

   App Ad

   Storybook Chrome laiendus

   Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

   Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.