Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

STORYBOOK OÜ andmete töötlemise põhimõtted

Storybook OÜ kuulub 100%-lise osalusega emaettevõttele – Register OÜ-le, mis on äriteadmuse- ja analüütikaturu idufirma ja mille missiooniks on B2B müügile orienteeritud firmade Lead-to-Cash äriprotsesside optimeerimine. Register OÜ-s töötame selle nimel, et järgmise generatsiooni CRM ja ERP lahenduste kasutajad saaksid oma tööriistadest maksimumi – et müük ja krediidihaldus toimuks nutikalt ning et spetsialistid saaksid pühenduda äriks olulistele tegevustele. Pakume oma klientidele kaasajastatud linkandmeid, kvaliteetset analüütikat ning tippklassi know-how ‘d, mis aitab ettevõtetel oma konkurentidest eristuda.

Lähemalt Register OÜ ja Storybook OÜ ettevõtetest Vikipeedias: https://et.wikipedia.org/wiki/Inforegister

Kogume andmeid otse algallikatest, puhastame, lingime ja väärindame  need krediidi-, müügi-  ja turundusanalüütika jaoks. Iga nädal korjame terabaitide kaupa andmeid, millest eraldame miljoneid fakte Eesti firmade kohta. Kasutame isiklikku kõrgjõudlusega klastrit suurandmete töötlemiseks. Lisaks jutustab Storybook suurandmetes peituvate andmete pinnalt lugusid (storytelling) ja mõeldud on see eeskätt neile, kelle jaoks raportites olevatest graafikutest ei piisa otsuste tegemiseks.

Koostöös Tartu Ülikooli ja STACCiga on Register OÜ loonud mudeli firmade krediidiriskide hindamiseks. Mudel on loodud masinõppe meetodeid kasutades ja selles on kasutusel ligi tuhat tunnust.

Lähemalt teaduspõhisest krediidiskoorist: https://krediidiskoor.ee/krediidiskoorist/

Andmete ja analüütika edastamiseks klientideni oleme realiseerinud rakendusliidesed nii reaalaja majanduse kui traditsioonilise majanduse teenuste jaoks. Need teenused on kasutusel missioonikriitilistes POS, CRM ja ERP lahendustes ning seetõttu pakume neid oma kõrge käideldavusega privaatpilve kaudu.

Veebikeskkonna lehekülg on www.scorestorybook.ee

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

Kasutaja isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele.

1.1. Kontserni gruppi kuuluvad (edaspidi: Kontsern):

1.1.1. Register OÜ, kelle hallatavad veebikeskkonna leheküljed on www.inforegister.ee ja andmeliides REGISTER API 

1.1.1.1. Register OÜ veebikeskkonna lehekülgede kasutustingimused

1.1.2 Storybook OÜ, kelle hallatav veebikeskkond on www.scorestorybook.ee 

1.1.2.1. Storybook OÜ veebikeskkonna lehekülgede kasutustingimused

1.1.3. Kreedix OÜ, mis osutab krediidhaldusteenuseid (kohtueelne võlahaldus, esindamine kohtu- ja täitemenetlustes) ja haldab veebikeskkonda: https://kreedix.ee/

1.1.4. Kreedix Kindlustusmaakler OÜ, mis tegutseb krediidiriskide maandamise kõige kõrgemal tasemel, osutades ettevõtetele krediidikindlustuse vahendusteenust ja haldab veebikeskkonda: https://kkm.ee/. Kreedix Kindlustusmaakler OÜ omab Finantsinspektsiooni tegevusluba

1.1.5. Register OÜ on Eesti Võlausaldajate Liidu asutajaliige. Liit (www.evul.ee) pakub oma liikmetele (ca 2000) äritegevuse edukaks toimimiseks tuge ja kaitset; tõstab võlausaldajate krediiditeadlikkust ja panustab ettevõtluskeskkonna ausamaks ning läbipaistvamaks muutmisel.

1.2. Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik

1.2.1. Andmesubjektideks, kelle isikuandmeid Inforegister ja Storybook töötleb, on:

1.2.1.1. Inforegistri ja Storybooki füüsilisest isikust kliendid või kasutajad ehk füüsilised isikud, kes kasutavad Register OÜ ja Storybook OÜ poolt loodud lahendusi

1.2.1.2. füüsilised isikud, kelle isikuandmed (ees- ja perenimi, isikukood ja seosed ettevõtetega) pärinevad avaliku teabena avalikelt teabevaldajatelt (avalikest andmekogudest) ja kes on äriühingute esindajad järgmistes rollides:

1.2.1.2.1. Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes; Dokumentide hoidja; Erirežiimihaldur; Erirežiimihaldur; Esindama volitatud usaldusosanik; Filiaali juhataja; Füüsilisest isikust ettevõtja; Haldusnõukogu liige; Juhatuse liige; Juhatuse liikmest likvideerija; Järelevalveõiguslik pankrotihaldur; Likvideerija; Lisavastutusega ühistu liige; Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik; Moratooriumihaldur; Pandipidaja; Pankrotihaldur; Prokurist; Täisosanik; Usaldusosanik; Ühistu liige; Aktsionär; Asutaja; Asutaja (sissemakseta); Audiitor; Esindama volitatud isik; Esindama volitatud usaldusosanik; esindama õigustatud isik(ud); ettevõtja; Hooneühistu liige; juhatuse ainuliige; juhatuse esimees; juhatuse liige (juhataja); Kohaliku omavalitsuse liidu liige; Liikmeskogudus; Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor; Nõukogu esimees; Nõukogu liige; Osanik; Pankrotitoimkonna liige; Revisjonikomisjoni liige; Ühendav füüsiline isik; Äriühingu seadusjärgne esindaja

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Kontsern kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise Kontsernile oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2. Kontsern kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav  (SIIN)

2.1.3. Kontsern saab Kasutaja isikusamasuse kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi kaudu. Kontsern ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Kontserni poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Soovitame tutvuda lisainformatsiooniga veebiaadressitel – http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;

2.2. Kontsern Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

2.2.1. identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);

2.2.2. kontaktandmed (telefon, e-post);

2.2.3. Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);

2.2.4. IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Kontsern Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Kontsernile vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.1.4. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt Kontserni hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.1.5. Kasutajale Kontserni ning Kontserni partnerite teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

3.1.1.6. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Kontsernile edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.1.7. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.1.8. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kontserni õigustatud huvi üles;

3.1.1.9. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.2. Kontserni seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.2.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.2.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.2.3. Kontserni seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Kontserni või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kuigi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kontserni õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Kontsern kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Kontsern on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega töölepingud, andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Kontsern kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Kontserni kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Kontserni koostööpartnerettevõtted – IT-arendajad.

4.3. Storybook OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.4. Kontserni töötajad on kohustatud, vastavalt nendega sõlmitud lepingutele ning kehtivale seadusandlusele, hoidma neile tööülesannete käigus usaldatud isikuandmeid hoidma konfidentsiaalsetena. Konfidentsiaalse hoidmise kohutus Kontserni töötajate ning endiste töötajate puhul on tähtajatu.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Kontsern edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Kontsern on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Kontsernil on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Kontsern edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

5.2.1. Kontserni kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Kontserni kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kontserni õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;

5.2.2. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kontserni seadusjärgse kohustuse täitmine;

5.2.3. audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Kontserni ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kontserni seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.2.4. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Kontserni ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Kontserni õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kontserni õigustatud huvi üles.

6. Profileerimine

6.1. Profileerimist teostatakse üksnes äriühingute esindusrollides tegutsevate füüsiliste isikute osas, mis võimaldab isikutega seotud ettevõtete puhul hinnata nende ettevõtete maksejõulisust ning rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut. Füüsiliste isikute seotud ettevõtete ajaloo info on vajalik maksekäitumise mustrite tuvastamiseks ja prognooside tegemiseks seotud ettevõtetes. Selline andmetöötlus ja analüüs toimub Kontserni õigustatud huvi alusel.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Kontsern säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Kontserni õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Kreedix Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

7.2.1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;

7.2.2. Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;

7.2.3. Füüsilised isikud äriühingute esindajate rollides juhul, kui isik on täielikult lõpetanud äritegevuse ja viimasest rollist on möödas 5 aastat (nõude esitamise aegumistähtajani).

7.2.4. Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele .

8. Turvalisus

8.1. Kontsern võtab kasutusele vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Kontserni teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Kontsern saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Kontsern ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Kontserni poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.1.1. taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

9.1.2. nõuda Isikuandmete parandamist;

9.1.3. nõuda Isikuandmete kustutamist;

9.1.4. nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Kontsern Töötleb neid õigustatud huvi alusel ;

9.1.5. nõuda Isikuandmete ülekandmist;

9.1.6. esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;

9.1.7. võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Kontserniga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Kontsernil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Kontsern vastab Kasutaja taotlusele 30 päeva jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Kontserni Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Kontserni vastamise tähtaega 60 päeva võrra pikendada. Kui Kontsern ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Kontsern kas:

9.5.1. küsida mõistlikku tasu; või

9.5.2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

9.6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;

9.6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Kontserni õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

9.6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

9.6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

9.6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Kontserni seadusest tulenevat kohustust;

9.6.7. Füüsilised isikud äriühingute esindajate rollides juhul, kui isik on täielikult lõpetanud äritegevuse ja viimasest rollist on möödas 5 aastat.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9 nimetatud alusel ta seda nõuab. Kontsern ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.7.1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

9.7.2. selleks, et täita Kontserni õigustatust huvist lähtuvalt oma Kasutajatele tooteid finantsriskide maandamiseks ja müügi edendamiseks;

9.7.3. selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;

9.7.4. Kontsernil on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Kontserni hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Kasutaja koheset sellest põhjendamatu viivituseta punktis 12 esitatud kontaktandmetel.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Kontserni oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Kontsern teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Kontserni või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on pakkuda Kasutajale huvipakkuvaid valdkonna uudiseid, reklaame jm pakkumisi, mis Kontserni arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Kontsern kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Kontsernile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Kontserni poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Kontserni küpsiste kasutamise tingimusi.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Kontsernil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Kontserni isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Kontsern Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Kontserni vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Kontserni poole järgmistel kontaktidel:

Andmekaitsespetsialist, kelle kontaktandmed on: e-posti aadress andmekaitse@ir.ee; +372 7446645; postiaadress Tähe129B, Tartu, 50113

Jõustunud 01.03.2019

Storybook Chrome laiendus

Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.