Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

ASTERA AS: Tegevusaruanne 2017

AS Astera on 1991. aastal asutatud metallide töötlemise ja metalltoodete valmistamisega tegelev tootmisettevõte. Ettevõte põhineb 100% Eesti erakapitalil. AS Astera aktsiaid omab 1 aktsionär, aktsiakapitali suuruseks on seisuga 31.12.2017. a 56 700 eurot.

AS Astera põhitegevuseks aruandeaastal 2017 oli erinevate metallkonstruktsioonide ja muude metallist toodete valmistamine, põhitegevused jaotuvad:

Projektide väljatöötamine ja projektijuhtimine tulenevalt klientide eritellimustest ja tootearendusest;

Metallikonstruktsioonide ja nende osade valmistamine ja paigaldus (EMTAK kood 25119), sh metallmaterjalide lõikus, painutus, erinevate lehtterasest materjalide lehetöötlus, keevitamine, puurimine, treimine, torupainutus, kantimine jms;

Mitmesuguste mujal liigitamata metalltoodete tootmine (EMTAK kood 25991),sh tsingist ehitusdetailide – katuserennid, vannid, valamud, katteprofiilid; metallist redelid ja trepid, konstruktsioonid; metallist majapidamistarvikud.

AS Astera missiooniks on olla üks valdkonna liidritest regioonis ning olla võimeline täitmaks püsi- ja uute klientide tellimusi erineva otstarbega toodete kavandamisel, projekteerimisel ja valmistamisel. Olla parim partner tööstustele ja eraisikutele, kes vajavad oma toodete valmistamiseks või edasimüügiks tänapäeva ehitusturu kvaliteettooteid, sh lehtmetallist ning toruprofiilist valmistatud konstruktsioone, üksikdetaile ja koostusid. Pakume parimat võimalikku kvaliteeti õhukese lehtmetalli lehetöötluse, samuti keevitustööde ja torupainutustööde osas. AS Astera omab professionaalset personali, tehnoloogiat ja tootmisprotsesside süsteemi, et garanteerida kliendile soovitud toodete funktsionaalsus ja kvaliteet.

Ettevõte toodangu ja teenuste hulka kuuluvad:

Allhanketööd masinaehitusele

Mehhaniliste tootmisliinide valmistamine

Tooted põllumajandusele

Tooted õhukesest lehtmetallist

Metalltrepid ja –piirded, käsipuud

Metallmööbel tööstuse ja meditsiini asutustele

Liug- ja tiibväravad, metallaiad

Vihmaveerennide valmistamine ja paigaldus

Kinnitustarvikute tootmine

Kergtoru-konstruktsioonide valmistamine

Spetsiaalsete projektide alusel eriotstarbeliste metalltoodete projekteerimine, valmistamine, paigaldus

Kasutades kaasaegset seadmeparki ja tehnoloogiat pakume klientidele erinevaid metallitöötlemise võimalusi: giljotiin- ja lintsae lõikus; lehtmetalli töötlus, perforeerimis- ja kujundlõikus, laserlõikus ning materjalide painutusteenus CNC-juhtimisega pinkidel; MIG- ja TIG keevitusteenus, samuti kõrgekvaliteediline alumiiniumkeevitus; täiendavad teenused nagu materjalide treimine, freesimine, stantsimine. Toode lõppviimistlusena kasutame atraktiivseid pinnatöötlusviise nagu pulber- ja vedelvärv nii sise- kui välistingimustesse, elektri- ja kuumtsink ning pindade poleerimine ja harjamine.

AS Astera püsiklientideks on ehitus-, sisustus- ja allhankefirmad, kellele valmistame ja kelle kaudu turustame suurema osa meie põhitoodangust Euroopa Liidu riikidesse – põllumajandusmasinatele komplekssed haagised/ ported ning metallmööbel, sh kaupluste sisustus, kontorimööbel ja esitlustahvlid või nende tarvikud.

Ettevõtte peamise turuosa Eestis moodustavad ehitus-, disaini- ja kaubanduskettide sisustamisega tegelevad ettevõtted. Samuti oleme valmistanud palju erinevaid mahukaid üksikprojekte kohalikele omavalitsustele avaliku ruumi ja linnapildi otstarbekaks kujundamiseks, sh Rakvere linna Keskväljaku valgustikuplid „kellukad“; bussiootepaviljonid; reklaamtornide konstruktsioonid ja disainkujundusega jalgrattamajad avalikuks kasutamiseks linnaruumis.

Olemasolev projekteerimisosakond, kasutatavad seadmepark, tootmistingimused ja protsesside süsteem annavad väga head võimalused toota lisaks mahulistele tellimusseeriatele ka erinõudmistele vastavaid üksiktooteid. Mitmekülgne tootesortiment, paindlik hinna- ja tarnepoliitika võimaldavad kliendile pakkuda ootustele vastavat parimat kvaliteeti ning kliendisõbralikku tellimuse käsitlemist tellija ideest kuni lõppviimistluseni sobivatel tarnetingimustel. Ettevõtte asukoha eelised – transportsõlmede lähedus, tarnijate ja ostjate lähedus ning hea ligipääs transpordivahenditega – annavad samuti ettevõttele ja tema kliendile soodsa tegevusruumi.

Majanduskeskkond ja tegevus aastal 2017

2017. aastal jätkus 2016. aastal elavnenud Eesti majandus kui ka Euroala majandus märgatavalt ja laiapõhjaliselt, olles Euroopa liidus üks kiiremini kasvavamaid majandusi. 2017. aastal oli Euroala majanduskasv 2,5%. Majanduskasv hõlmas mitmeid valdkondi. Töötlev tööstus on majanduse suurim tegevusala ja seal suurenes lisandväärtus 3,9%. Kuigi töötleva tööstuse majanduskasv II kvartalis veidi langes, siis kogu aasta lõikes oli kasv siiski märkimisväärne. Suurima osa SKP kasvust andis ehitus, mille 17,8% lisandväärtuse kasv moodustas SKP kasvust peaaegu viiendiku – 0,9%. Kiirenenud majanduskasvuga kiirenes 2017. aastal veidi ka tootlikkuse kasv. Tootlikkus hõivatu kohta suurenes 2,0% ja tootlikkus töötatud tunni kohta 1,9%.

Pärast mitut langusaastat hakkasid investeeringud taas suurenema. Tagasihoidliku tarbimise kasvu kõrval oli sisenõudluse eestvedaja kapitali kogumahutus põhivarasse. Pärast kolmeaastast kahanemist kasvasid investeeringud 2017. aastal 13,1%.

Metallisektoris pärast lühiajalist suvist langust metallihinnad tõusid, eriti kolmandas kvartalis. Sellele aitasid kaasa suur nõudlus ja mõnes eksportivas riigis esinenud tarnekatkestused. Jõuline majanduskasv tagas tööturu elavnemise tempoka jätkumise. Tööhõive suurenes rekordtasemeni 1,6%.

Koos üldise laiapõhjalise majanduskasvuga kasvasid ka Astera AS-i 2017. aasta finantsnäitajad positiivses suunas. 2016. aastal kasvuteed alustanud käive tipnes aasta lõpuks 1,4 miljoniga mis on 21% kasv võrreldes 2016. aastaga. Nii häid majandusnäitajaid pole ettevõttel tervikuna 5. aasta lõikes ette näidata, seega võib ettevõte oma 2017. aasta majandustulemustega väga rahul olla. I kvartalit mõjutasid veel tugevalt 2016. aastal tõusuteed alustanud majanduskasv, mida küll pidurdas veidi II kvartali üldine nõrgem majanduskeskkond. Sellegipoolest III ja IV kvartal olid oma näitajate poolest taas väga head.

Ettevõte jätkas 2017. aastal investeeringuid, kus soetati juurde metallipuurpink. Soetuse eesmärk taaskord tootlikkust effektiivsemaks muuta ja seeläbi suurendada kasumit. Ettevõte vaatab vastu 2018. majandusaastale positiivsete mõtetega. Ollakse valmis tegema investeeringuid nii ettevõtte seadmetesse kui ka personali.

Ettevõte prognoosib tulevaks aastaks ca 7% käibe kasvu, mis oleks viimaste aastate kõrgeimail tasemel. Vajadusel palgatakse juurde personali ning päevakorral on ka investeeringud tootmispinna laianemise osas, kui ka seadmete ning tehnikapargi osas.

2018. aastal on plaanis soetada uusi transpordivahendeid kauba vedamiseks, muuta effektiivsemaks lao kasulikku pinda. Lisaks plaanib ettevõtte juhtkond veel mõningate väikeseadmete soetust. Uute investeeringute eesmärk on jätkuvalt tootmiskulude alandamine läbi tootmiseffektiivsuse suurendamise. Seda enam, et metalli hind turgudel on tõusnud, on vaja konkurentsis püsimiseks luua lisandväärtust, läbi mille toote omahind madalal hoida.

AS Astera lähieesmärgid aastaks 2018:

Olemasolevate toodete ja teenuste aktiivne turundus ja müük Euroopa riikidesse.

Järjepidev tööjõuressursi kvalifikatsiooni tõstmise toetamine oma ettevõtte töötajate koolitamise, samuti lepingupartneri Rakvere Ametikooli õpilastele praktiseerimisvõimaluste loomise kaudu;

Tööjõukulude optimeerimine suurendades tootlikkust.

Ettevõtte laopinna laiendamine ja effektiivsemaks loomine.

AS Astera stabiilne likviidsustase ja kapitalistruktuur annavad kindluse ning usaldusväärsuse nii omanike, kreeditoride kui ka uute ja seniste pikaajaliste klientide jaoks – tegemist on kindla partneriga metalltoodete valmistamise valdkonnas. Ettevõtte jätkusuutlik kasv, optimeeritud tegevuskulud ja laienemine välisturgudele on kindlasti prioriteetideks igapäevases majandustegevuses ka 2018. aastal.

Majandustulemused

AS Astera müügitulu aastal 2017 oli 1 436 634 eurot (2016 a – 1 183 659 eurot). Finantstulemiks aastal 2017 kujunes ettevõtte tegevuse kasum 88 926 eurot (2016 a kasum 39 400 eurot), mis on ligi 2,5 korda möödunud aastast kõrgem. Ettevõte on suutnud laiendada oma kliendibaasi ning ollakse varasemalt kindlama haardega. 21% müügikäibe kasvu eeldus on kindlasti üldisem majanduskasv sh ehitussektoris, samas näitab investeering laserlõikuskeskusesse juba positiivset tulemit. Astera AS on suutnud panna uue seadme tööle piisava mahuga, et see teeniks juba investeeringut tagasi. Ka 2018. aasta suhtes on juhtkond positiivselt meelestatud ning ollakse taas käibekasvu kursil.

2017. aastal oli ettevõtte puhasrentaablus 6,19%. Ettevõte on suutnud veidi vähendada oma laenukoormust, mida iseloomustab ka võlakordaja suhtarv. Positiivne on see, et ettevõte on suutnud parandada oluliselt oma maksevõimekust, mida iseloomustab maksevõime kordaja. Omakapitali rentaabluse (6,40%) iseloomustab ettevõtte 2017. aasta majandustulemust. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on samuti tõusnud võrreldes eelneva aastaga ning iseloomustab samuti seda, et ettevõte suudab oma varadega lühiajalisi kohustusi katta.

AS Astera aruandeaasta ja sellele eelnenud aasta finantsanalüüsi põhinäitajateks on järgmised finantssuhtarvud (lisatud on ka arvutamise metoodika):

Suhtarv 2017 2016 metoodika
Maksevõime kordaja 0,85 0,50 (käibevara-varud)/ lühiaj.kohustused
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 2,25 1,66 käibevara/ lühiaj.kohustused
Varude käibekordaja 4,27 3,33 müügitulu/ keskmised varud
Soliidsuskordaja 0,67 0,60 omakapital/ varade maksumus
Võlakordaja 0,33 0,40 kohustused/ varade maksumus
Varade rentaablus ROA (%) 4,29 1,81 Puhaskasum/ keskmine vara x 100
Omakapitali rentaablus ROE (%) 6,40 3,03 Puhaskasum/ keskmine omakapital x 100
Puhasrentaablus (%) 6,19 3,33 Puhaskasum/ müügitulu x 100

AS Astera keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 20 töötajat (taandatud täistööajale) ja arvestatud töötasu üldsumma kokku 363 368 eurot (sealhulgas arvestatud soetud osapooltele tasusid kokku summas 37 527,82 eurot).

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Tehase tn 9a

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

ASTERA AS Storybook

ASTERA AS peavoolumeedias

?

ASTERA AS seosed veebis

Veebisügavustest ASTERA AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

ASTERA AS viimased sündmused

?
Jaan 2019
icon

ASTERA AS

12.01.2019

Ettevõtte krediidisoovituse muutumine.

Eelmine krediidisoovitus: "ei". Uus krediidisoovitus: "oota".

icon

ASTERA AS

06.01.2019

Ettevõtte krediidisoovituse muutumine.

Eelmine krediidisoovitus: "oota". Uus krediidisoovitus: "ei".

Dets 2018
icon

ASTERA AS

13.12.2018

Majandusaasta aruande esitamine.

Esitatud "2017" majandusaasta aruanne.

LAADIN VEEL TEATEID LAADIN VEEL TEATEID

Storybook soovitab

0.01
ASTERA AS
Registrikood: 10292877

Soovitame nädala loetumaid lugusid

Hinda ja kommenteeri firmat

ASTERA AS

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga