Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

EESTI TEED AS: Tegevusaruanne 2017

AS Eesti Teed tegutseb eelkõige Eesti turul. Selleks, et turul edukalt tegutseda peab turgu väga hästi tundma. Lähiajal ei plaani AS Eesti Teed välisturule minna. Kuid välistatud ei ole mõned üksikud teenused piiriüleselt. AS Eesti Teed tegutseb turul teede korrashoius ja ehituses ning selles segmendis on turukeskkonna peamine kujundaja Maanteeamet. Oluliseks turuks äriühingule on ka tööd kohalike omavalitsuste teedel. Paljud kohalikud omavalitsused on 2017 aastal ühinenud ja seetõttu selles turusegmendis toimuvad muudatused ning mingi esialgne pilt hangete korraldamise osas selgub alles 2018 aasta jooksul. Kohalikud omavalitsused kliendigrupina on olnud pidevalt AS Eesti Teed huviorbiidis kuid 2017 aastal kasvas nende osakaal portfellis. Kohalike omavalitsuste teed on võrrelduna riigiteedega oluliselt kehvemas seisus ning seetõttu tõenäoliselt panustatakse sinna lähiajal rohkem ja see annab võimaluse omavalitsustele tehtavate teetööde portfelli veelgi kasvatada.

Äriühingul oli sõlmitud sisetehingu lepingud riigimaanteede korrashoiuks Lääne-Viru, Võru, Tartu, Saare ja Pärnu maakonnas kuni 31.10.2017. Alates 1.11.2017 tegutseb äriühing vabal turul ning kogu tulu teenitakse sarnaselt teiste erasektori turuosalistega. 2017 aastal toimunud Maanteeameti poolt korraldatud pikaajalistel korrashoiu hangetel võitis äriühing neljas piirkonnas – Võrumaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Keilas. Kahes ajaloolises piirkonnas kus AS Eesti Teed eelnevatel perioodidel tegutses – Tartumaal ja Pärnumaal – äriühing kahjuks hangetel edu ei saavutanud. Hilisematel läbirääkimistel Tartumaa hanke võitjaga, OÜ-ga Sakala Teed, sõlmiti alltöövõtu leping täismahule esialgu aastaks kuid automaatse pikenemise võimalusega. Lisaks Maanteeametiga sõlmitud pikaajalistele teede korrashoiu lepingutele osales äriühing ja osaleb ka edaspidi teistel ettevõtte profiiliga seotud (avatud) hangetel, sest uute korrashoiu lepingute spetsiifikat arvestades on äriühingule vajalik leida tasakaalustavat tegevust tagamaks eelkõige suveperioodil ressursside optimaalne kasutus. Siinkohal ei ole vahet, kas tegemist on Maanteeametile või KOV-dele tehtavate töödega.

2017 aasta oli äriühingule eelkõige reorganiseerimise aastaks, kus toimus sisuline muutus nii äriühingu struktuurses ülesehituses kui ka isikulises koosseisus. Struktuurimuutus toimus perioodil 1.aprill 2017 kuni 1.november 2017 kus äriühing vähendas korrashoiu valdkonna tulemusüksuste arvu seniselt 10-lt 6-le. Seoses muutustega nii lepinguportfellis kui ka struktuuriüksustes vähenes äriühingu isikkoosseis 304 töötajalt aasta alguses 234 töötajani aasta lõpuks. Nende muutuste kasutegur tuleb lõplikult välja alles 2018 aasta tulemusi silmas pidades. Lisaks andis 2017 aastal tööjõukulude kokkuhoidu ka laialdasem uute tarkvaraliste lahenduste kasutuselevõtt.

Tööõnnetuste ennetamiseks viiakse äriühingus regulaarselt läbi riskianalüüse, lähtudes tööiseloomust ja töökohtadest. AS-is Eesti Teed on suurimaks riskiks töö liiklustsoonis. Ettevõtte mehhanismidega on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi. Ettevõte pöörab pidevalt tähelepanu tööobjektide tähistamisele, mille eesmärgiks on muuta nähtavaks nii töötajad kui töötavad masinad.

Majandusaasta aruanne on esitatud perioodi 01.01.2017 – 31.12.2017 kohta.

Finantssuhtarvud

2017 2016
Müügitulu 30 034 825 30 066 853
Puhaskasum/kahjum 1 888 310 2 400 837
Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) 19% 24%
Puhasrentaablus 6% 8%
Likviidsuskordaja 2,1 2,7
Vara puhasrentaablus (ROA) 7% 8%
Omakapitali rentaablus (ROE) 8% 10%

Mõisted

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu

Likviidsuskordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

Vara puhasrentaablus = puhaskasum/koguvara

Omakapitali rentaablus = puhaskasum/omakapital

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 708 tuhat eurot. Investeeringud olid peamiselt suunatud töömasinate ja nende lisaseadmete uuendamiseks.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Äriühingu peamiseks eesmärgiks on võimalikult edukas tegutsemine vabaturu tingimustes ning läbi firmaväärtuse tõusu luua eeldus võimalikuks edukaks äriühingu võõrandamiseks. Lisaks planeerib äriühing läbi investeeringute säilitada ja suurendada jätkuvalt konkurentsivõimet.

Konkurentsivõime tõstmiseks alustas AS Eesti Teed 2017 aasta lõpus uue visiooni kujundamisega. Visioon kajastas varasemalt ainult korrashoiu(teehoolde) konkurentsivõimet. AS Eesti Teed edu võti täna on siiski kahe erineva tegevuse – „korrashoid“ ja „ehitus“ kombineerimine, siis uueks visiooniks 2020 on: „Olla kõige konkurentsivõimelisem kombineeritud teede ehituse ja korrashoiu ettevõte Eestis“.

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne 2017

Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on mõeldud eelkõige järgimiseks börsiettevõtetele. Vastavalt riigivaraseaduse § 88 punkt 10 järgib Eesti Teed AS suures osas NASDAQ OMX Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava. Käesolev aruanne kirjeldab Eesti Teed AS juhtimist 2017 aastal ning selle järgimist HÜT juhistele.

ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud tingimustel. Üldkoosoleku pädevuses on äriseadustiku § 298 lõikes 1 ja muude seaduses nimetatud küsimuste otsustamine. Muudes küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu ettepanekul.

Eesti Teed AS ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab valitseva ministrina majandus- ja kommunikatsiooniminister. 2017 aastal toimus üks korraline üldkoosolek 26.04.2017.

Korralise üldkoosoleku päevakorras oli Eesti Teed AS 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja omaniku ootused äriühingule. Korraline üldkoosolek kutsuti kokku nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Kõik materjalid, mis sisaldasid informatsiooni üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste kohta, tehti aktsionärile kättesaadavaks enne üldkoosoleku toimumist elektrooniliselt.

Vastavalt HÜT punktile 1.3.2 osalevad üldkoosolekul juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest. Eesti Teed AS korralisel üldkoosoleku osalesid nõukogu ja juhatuse esimees. Eesti Teed AS juhtkonna hinnangul ei kahjustanud teiste juhatuse ja nõukogu liikmete ning audiitori mitteosalemine üldkoosolekul kuidagi Eesti Teed AS aktsionäri huve, kuna enne koosoleku toimumist oli juhatuse ja nõukogu liikmed esitanud omapoolsed ettepanekud.

Lisaks ülaltoodule, ei ole täidetud järgmised HÜT punktid: punkt 1.2.1 Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel; punkt 1.2.3 Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav;

punkt 1.2.4 Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta;

punkt 1.3.3 Emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole talle liiga kulukas, üldkoosoleku jälgimise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu (Internet). Viimati nimetatud nelja punkti mittetäitmine on tingitud asjaolust, et AS Eesti Teed ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik ning aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja kommunikatsiooniminister. Aktsionäri õiguste teostamine ja esindaja volitused on sätestatud riigivaraseaduses ning üldkoosolekute toimumine ja sellel osalejad määratakse vastavalt vajadusele kooskõlastatult ainuaktsionäriga. Tulenevalt eeltoodust ei pea äriühing otstarbekaks info avaldamist veebilehel ega üldkoosoleku jälgimist ja osavõtu sidevahendite kaudu.

JUHATUS

Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatusel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused. Juhatuses on kolm liiget. Juhatuse liikmed on Andres Agukas

(volitused algasid 01.11.2014), Uno Kask (volitused algasid 01.01.2015) ja Tarmo Lood (volitused algasid 01.01.2015). Alates 2014 aastast valitakse juhatuse liikmed kuni viieks aastaks, juhatuse liikmete volitused lõppevad 31.10.2019.Ükski juhatuse liige ei ole samaaegselt rohkem kui kahe ettevõtte juhatuse liige. Juhatus tegutseb kooskõlas nõukogu seaduslike otsustega ning infovahetus juhatuse ja nõukogu vahel on ulatuslik.

Juhatuse liikmele makstakse tasu üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Juhatuse liikme tasu, tulemustasu, lahkumishüvitus avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele ´´Nõuded riigi osaluse valitsemise, riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ning mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ja nende esitamise kord´´. 2017 aastal maksti juhatusele juhatuse liikme tasu ja tulemustasu kokku 219 800 eurot.

Ükski juhatuse liige ei ole äriühinguga suhtes konkurent. Puudub konflikt juhatuse liikmete ja nendega seotud isikute ja äriühingu vahel. Olulise tähtsusega tehinguid 2017 aastal seotud osapooltega ei tehtud.

NÕUKOGU

Vastavalt seadusele on aktsiaseltsi nõukogu järelevalveorgan, mis vastutab äriühingu tegevuse planeerimise, selle juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Pooled nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi majandus- ja kommunikatsiooniminister oma äranägemisel ning pooled rahandusministri ettepanekul. Kui nõukogu liikmete arv on paaritu, valib enamliikme majandus- ja kommunikatsiooniminister oma äranägemisel. Nõukogu liikmete volitused kestavad viis aastat. Eesti

Teed AS nõukogusse kuulus kolm liiget: Kaie Karniol (kuni 09.01.2018), Kulno Klein (kuni

09.01.2018) ja Sander Salmu. Nõukogu esimeheks oli valitud alates 25.09.2014 kuni 09.01.2018 Kulno Klein. Alates 09.01.2018 on nõukogu liikmed Sander Salmu, Virge Aasa ja Rain Vääna. Nõukogu esimeheks on valitud Rain Vääna.

Nõukogu tasustamine toimub ainuaktsionäri otsuse alusel vastavalt Riigivaraseaduse § 85 lõike 1 punkti 1 alusel ning on kooskõlas rahandusministri 22.veebruari 2010.a määrusega nr 10 “Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad”. Alates 1. jaanuarist 2012.a nõukogu esimehe kuutasuks 472,95 eurot ja liikmetele 354,71 eurot. Nõukogu liikmele auditi komitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise eest täiendavaks tasuks on 25% nõukogu liikmele määratud tasu suurusest. 2017 aastal maksti nõukogu liikmetele tasusid 17 095,88 eurot. Nõukogu liikmete tasude hulgas kajastuvad ka auditikomiteele makstud tasud summas 2 704,74. Vastavalt seadusele ja põhikirjale peetakse nõukogu koosolekuid nii tihti kui vajalik, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2017 aastal toimusid koosolekud seitsmel korral. Lisaks koosolekutele võttis nõukogu otsuseid vastu ka koosolekut kokku kutsumata kolmel korral. Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt äriühingu tegevusest ja finantsseisust.

AUDITIKOMITEE

Audiitortegevuse seaduse kohaselt peab Eesti Teed AS kui avaliku huvi üksusel olema auditikomitee. Auditikomitee on nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja –auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning nõukogu seaduslikkuse osas. Eesti Teed AS nõukogu on otsustanud valida auditikomitee liikmeteks Virge Aasa, Kaie Karniol ja Sander Salmu. Auditikomitee esimees on Kaie Karniol. 2017 aastal toimus auditikomiteel 3 koosolekut ning kuuel korral oli auditikomitee koosolek ühendatud nõukogu koosolekuga.

TEABE AVALDAMINE

Äriühingu veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave lihtsalt leitav.

Tulenevalt asjaolust, et AS Eesti Teed ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik ning aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ei ole juhatuse pidanud otstarbekaks avalikustada järgmiseid HÜT punkte veebilehel:

punkt 5.2 avalikustatav teave on kättesaadav ka inglise keeles;

punkt 5.3 alapunktid – üldkoosoleku toimumise kuupäev, koht, päevakord ja muud üldkoosolekuga seotud andmed; põhikiri; nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad; aktsionäride vahelised kokkulepped.

FINANTSARUANDLUS JA AUDITEERIMINE

Juhatus koostab raamatupidamise aastaaruande, mida kontrollivad audiitor ja nõukogu. 2017 majandusaasta audiitoriks on audiitorfirma KPMG Baltics OÜ, registrikoodiga 10096082.

Üldkoosolek, nõukogu ja juhatus on võimaldanud audiitorfirmadel viia auditeerimine läbi vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele.

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Linnuse tn 6

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

EESTI TEED AS Storybook

EESTI TEED AS peavoolumeedias

?
LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

EESTI TEED AS seosed veebis

Veebisügavustest EESTI TEED AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

EESTI TEED AS viimased sündmused

?
icon

EESTI TEED AS

12.08.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Kehv tootlus: iga riigifirmasse pandud euro andis tagasi vaid 5,5 senti".
Kajastatud subjektid:EESTI ENERGIA AS, EESTI LOTO AS, EESTI RAUDTEE AS, EESTI TEED AS, RAHANDUSMINISTEERIUM

icon

EESTI TEED AS

23.05.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Reporter: Jüri Ratase uus valitsus hakkab Eesti riigi vara müüma".
Kajastatud subjektid:EESTI TEED AS, Jüri Ratas

icon

EESTI TEED AS

23.05.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Konkurent: Eesti Teed võiks enne erastamist tükeldada".
Kajastatud subjektid:EESTI TEED AS, Kaspar Kaldjärv, MAANTEEAMET, MAJANDUSMINISTEERIUM, Sven Pertens, TARISTON AS

LAADIN VEEL TEATEID > Laadin.. Laadin..

Storybook soovitab

0.01
EESTI TEED AS
Registrikood: 12249762

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?
Rohkem lugusid > Laadin.. Laadin..

Hinda ja kommenteeri firmat

EESTI TEED AS

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga