Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

EESTI TEED AS: Tegevusaruanne 2018

Üldinfo

AS Eesti Teed tegutseb eelkõige Eesti turul ning peamisteks tegevusvaldkondadeks on teede ja rajatiste ehitamine ning hooldamine, samuti ehituseks vajalike materjalide tootmine. Ettevõtte juhtimissüsteem on välja töötatud ja rakendatud vastamaks rahvusvaheliste standarditele ja ettevõte omab ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaate.

Äritegevus

Alates 1.11.2017 tegutseb äriühing vabal turul ning kogu tulu teenitakse sarnaselt teiste erasektori turuosalistega. Ettevõte teostab Maanteeametiga sõlmitud pikaajaliste lepingute alusel korrashoiu töid Võrumaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Keilas ning OÜ-ga Sakala Teed sõlmitud alltöövõtu lepingu alusel Tartumaal.

2018 aastal võitis AS Eesti Teed pindamise objektid 9 maakonnas millest mahukaim oli Harju- ja Raplamaa objekt. 2018 aastal teostas pindamistöid ettevõte 6,5 miljonit m² pindamistöid ning oli selle mahuga selge turuliider.

Lisaks riigimaanteede olid 2018 aastal oluliseks turuks äriühingule ka tööd kohalike omavalitsuste teedel. Suurimad kliendid 2018 aastal olid Tori, Saaremaa ja Elva vald.

Töötajad

2018. aastal oli ettevõtte keskmine töötajate arv 232 (2017. aastal 274).

Tööõnnetuste ennetamiseks viiakse äriühingus regulaarselt läbi riskianalüüse, lähtudes tööiseloomust ja töökohtadest. AS-is Eesti Teed on suurimaks riskiks töötamine liiklustsoonis ja seetõttu on ettevõtte mehhanismidega juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi. Ettevõte pöörab pidevalt tähelepanu tööobjektide tähistamisele, mille eesmärgiks on tõsta märgatavalt nii töötajate kui ka töötavate masinate nähtavust töötsoonis.

Majandusaasta aruanne on esitatud perioodi 01.01.2018 – 31.12.2018 kohta.

Finantssuhtarvud

2018 2017
Müügitulu 28 526 915 30 034 825
Puhaskasum/kahjum -640 807 1 888 310
Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) -6% 19%
Puhasrentaablus -2% 6%
Likviidsuskordaja 2,2 2,1
Vara puhasrentaablus (ROA) -3% 7%
Omakapitali rentaablus (ROE) -3% 8%

Mõisted

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu

Likviidsuskordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

Vara puhasrentaablus = puhaskasum/koguvara

Omakapitali rentaablus = puhaskasum/omakapital

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 2 499 036 eurot. Investeeringud olid peamiselt suunatud töömasinate ja nende lisaseadmete uuendamiseks.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Äriühingu peamiseks eesmärgiks on võimalikult edukas tegutsemine vabaturu tingimustes ning läbi firmaväärtuse tõusu luua eeldus võimalikuks edukaks äriühingu võõrandamiseks. 2019 aasta üheks peamiseks fookuseks on eelkõige ettevõtte tulemuslikkuse kasvatamine läbi juhtimiskvaliteedi tõstmise.

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne 2018

Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on mõeldud eelkõige järgimiseks börsiettevõtetele. Vastavalt riigivaraseadusele järgib Eesti Teed AS suures osas NASDAQ OMX Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava. Käesolev aruanne kirjeldab Eesti Teed AS juhtimist 2018 aastal ning selle järgimist HÜT juhistele.

ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud tingimustel. Üldkoosoleku pädevuses on äriseadustiku § 298 lõikes 1 ja muude seaduses nimetatud küsimuste otsustamine. Muudes küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu ettepanekul.

Eesti Teed AS ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab valitseva ministrina majandus- ja taristuminister. 2018 aastal toimus üks korraline üldkoosolek 17.04.2018. Korralise üldkoosoleku päevakorras oli Eesti Teed AS 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja omaniku ootused äriühingule. Korraline üldkoosolek kutsuti kokku nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Kõik materjalid, mis sisaldasid informatsiooni üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste kohta, tehti aktsionärile kättesaadavaks enne üldkoosoleku toimumist elektrooniliselt.

Vastavalt HÜT punktile 1.3.2 osalevad üldkoosolekul juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest. Eesti Teed AS korralisel üldkoosoleku osalesid nõukogu esimees, nõukogu üks liige ja juhatuse esimees. Eesti Teed AS juhtkonna hinnangul ei kahjustanud teiste juhatuse ja nõukogu liikmete ning audiitori mitteosalemine üldkoosolekul kuidagi Eesti Teed AS aktsionäri huve, kuna enne koosoleku toimumist oli juhatuse ja nõukogu liikmed esitanud omapoolsed ettepanekud.

Lisaks ülaltoodule, ei ole täidetud järgmised HÜT punktid:

punkt 1.2.1 Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel; punkt 1.2.3 Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav;

punkt 1.2.4 Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta; punkt 1.3.3 Emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole talle liiga kulukas, üldkoosoleku jälgimise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu (Internet). Viimati nimetatud nelja punkti mittetäitmine on tingitud asjaolust, et AS Eesti Teed ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik ning aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister. Aktsionäri õiguste teostamine ja esindaja volitused on sätestatud riigivaraseaduses ning üldkoosolekute toimumine ja sellel osalejad määratakse vastavalt vajadusele kooskõlastatult ainuaktsionäriga. Tulenevalt eeltoodust ei pea äriühing otstarbekaks info avaldamist veebilehel ega üldkoosoleku jälgimist ja osavõtu sidevahendite kaudu.

JUHATUS

Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatusel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused. Juhatuses on alates 04.12.2018 kaks liiget. Juhatuse liikmed on Andres Agukas (volitused algasid 01.11.2014) ja Tarmo Lood (volitused algasid 01.01.2015). Juhatuse liikme Uno Kask volitused algasid 01.01.2015 ja lõppesid 03.12.2019.Alates 2014 aastast valitakse juhatuse liikmed kuni viieks aastaks, juhatuse liikmete volitused lõppevad 31.10.2019. Ükski juhatuse liige ei ole samaaegselt rohkem kui kahe ettevõtte juhatuse liige. Juhatus tegutseb kooskõlas nõukogu seaduslike otsustega ning infovahetus juhatuse ja nõukogu vahel on ulatuslik.

Juhatuse liikmele makstakse tasu üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Juhatuse liikme tasu, tulemustasu, lahkumishüvitus avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele ´´Nõuded riigi osaluse valitsemise, riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ning mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ja nende esitamise kord´´. 2018 aastal maksti juhatusele juhatuse liikme tasu, tulemustasu 2017 aasta eest ja ühele juhatuse liikmele lahkumishüvitist kokku summas 242 524 eurot.

Ükski juhatuse liige ei ole äriühinguga suhtes konkurent. Puudub konflikt juhatuse liikmete ja nendega seotud isikute ja äriühingu vahel. Tehinguid 2018 aastal seotud osapooltega ei tehtud.

NÕUKOGU

Vastavalt seadusele on aktsiaseltsi nõukogu järelevalveorgan, mis vastutab äriühingu tegevuse planeerimise, selle juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Pooled nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi majandus- ja taristuminister oma äranägemisel ning pooled rahandusministri ettepanekul. Kui nõukogu liikmete arv on paaritu, valib enamliikme majandus- ja taristuminister oma äranägemisel. Nõukogu liikmete volitused kestavad viis aastat. Eesti Teed AS nõukogusse kuulus kolm liiget: Kaie Karniol (kuni 09.01.2018), Kulno Klein (kuni 09.01.2018) ja Sander Salmu. Nõukogu esimeheks oli valitud alates 25.09.2014 kuni 09.01.2018 Kulno Klein. Alates 09.01.2018 on nõukogu liikmed Sander Salmu, Virge Aasa ja Rain Vääna. Nõukogu esimeheks on valitud Rain Vääna.

Nõukogu tasustamine toimub ainuaktsionäri otsuse alusel vastavalt riigivaraseadusele ning on kooskõlas rahandusministri kehtivale määrusele. 2018 aastal maksti nõukogu liikmetele tasusid 20 783,09 eurot. Nõukogu liikmete tasude hulgas kajastuvad ka auditikomiteele makstud tasud summas 2060,38. Vastavalt seadusele ja põhikirjale peetakse nõukogu koosolekuid nii tihti kui vajalik, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2018 aastal toimusid koosolekud kuuel korral. Lisaks koosolekutele võttis nõukogu otsuseid vastu ka koosolekut kokku kutsumata kuuel korral. Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt äriühingu tegevusest ja finantsseisust.

AUDITIKOMITEE

Audiitortegevuse seaduse kohaselt peab Eesti Teed AS kui avaliku huvi üksusel olema auditikomitee. Auditikomitee on nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja –auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning nõukogu seaduslikkuse osas. Eesti Teed AS nõukogu on otsustanud valida auditikomitee liikmeteks alates 23.03.2018 Virge Aasa, Krista Nelson ja Sander Salmu. Auditikomitee esimees on Sander Salmu. 2018 aastal toimus auditikomiteel 3 koosolekut ning kahel korral oli auditikomitee koosolek ühendatud nõukogu koosolekuga.

TEABE AVALDAMINE

Äriühingu veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave lihtsalt leitav.

Tulenevalt asjaolust, et AS Eesti Teed ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik ning aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ei ole juhatuse pidanud otstarbekaks avalikustada järgmiseid HÜT punkte veebilehel:

punkt 5.2 avalikustatav teave on kättesaadav ka inglise keeles; punkt 5.3 alapunktid – üldkoosoleku toimumise kuupäev, koht, päevakord ja muud üldkoosolekuga seotud andmed; põhikiri; nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad; aktsionäride vahelised kokkulepped.

FINANTSARUANDLUS JA AUDITEERIMINE

Juhatus koostab raamatupidamise aastaaruande, mida kontrollivad audiitor ja nõukogu. 2018 majandusaasta audiitoriks on audiitorfirma KPMG Baltics OÜ, registrikoodiga 10096082.

Üldkoosolek, nõukogu ja juhatus on võimaldanud audiitorfirmadel viia auditeerimine läbi vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele.

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Linnuse tn 6

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

EESTI TEED AS Storybook

EESTI TEED AS peavoolumeedias

?

LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

EESTI TEED AS seosed veebis

Veebisügavustest EESTI TEED AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

EESTI TEED AS viimased sündmused

?
icon

EESTI TEED AS

12.08.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Kehv tootlus: iga riigifirmasse pandud euro andis tagasi vaid 5,5 senti".
Kajastatud subjektid:EESTI ENERGIA AS, EESTI LOTO AS, EESTI RAUDTEE AS, EESTI TEED AS, RAHANDUSMINISTEERIUM

icon

EESTI TEED AS

23.05.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Reporter: Jüri Ratase uus valitsus hakkab Eesti riigi vara müüma".
Kajastatud subjektid:EESTI TEED AS, Jüri Ratas

icon

EESTI TEED AS

23.05.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Konkurent: Eesti Teed võiks enne erastamist tükeldada".
Kajastatud subjektid:EESTI TEED AS, Kaspar Kaldjärv, MAANTEEAMET, MAJANDUSMINISTEERIUM, Sven Pertens, TARISTON AS

LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Storybook soovitab

0.01
EESTI TEED AS
Registrikood: 12249762

Soovitame nädala loetumaid lugusid

Hinda ja kommenteeri firmat

EESTI TEED AS

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga