Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

FAVOR AS: Tegevusaruanne 2018

Ettevõtte lühitutvustus, põhiväärtused ja eesmärgid

AS Favor on teraslehtmaterjali töötlemise valdkonnas teenust osutav ettevõte.

AS Favor on asutatud 1990. aastal ning on täna üks suurimaid õhukese lehtmetalli töötlemisele spetsialiseerunud ettevõtteid Eestis. AS Favor eesmärgiks on täita klientide ootusi kiirelt ja keskkonda säästvalt. Oluliseks koostöö- ja müügiargumendiks on pakkuda usaldustunnet koos teadmisega, et ettevõttelt tellitud toode on kliendi mõistes kvaliteetne ja tarnitakse alati nõutavaks ajaks määratud kohta.

Ettevõtte tegevusstrateegia näeb ette müügi- ja tootmismahtude kasvatamist, ekspordi osakaalu tõstmist, liikumist suurema lisandväärtusega ja keerulisematele toodetele, kasumi suunamist valdavalt ettevõtte arengusse – tootmise automatiseerimisse, digitaliseerimisse ja efektiivsuse kasvatamisesse.

Ettevõtte tugevuseks peame kiiret reageerimist muutustele ja kõrgendatud nõudmisi enda, tarnijate ja koostööpartnerite arengute suhtes, tagamaks valdkonna arenemist ja ekspordi osakaalu suurendamist.

Peamised tegevusvaldkonnad, tooted ja teenused

Ettevõttes on moodustatud kolm ärisuunda, mis tegutsevad üksteist täiendades iseseisvate tegevusharudena.

CUTCENTER – õhukese lehtmetalli müük ja tükeldamisteenuste (lehestamine ja ribastamine) osutamine. Ärisuuna klientideks on tööstusettevõtted, nende hulgas eelkõige allhankesektoris töötavad lehtmetalli töötlevad ettevõtted; seina- ja katusekatte profiilide tootjad; ventilatsioonikanalite ja -osade tootjad; jahutus- ja kütteseadmete ja -osade tootjad; valgustusseadmete ja -osade tootjad; aparaadiehitajad; põllumajandustehnika ja tehnoloogiliste seadmete tootjad ning transpordivahendite tootjad.

CutCenter’i olulisemateks tugevusteks on regiooniti hajutatud hankekanalid, paindlik hinnapoliitika, operatiivne tootmine ja logistika. Enamik valdkonna konkurente asuvad väljapool Eestit ja on oluliselt suuremad ning tihti seotud mõne konkreetse terasetootjaga. Kuna CutCenter’il puudub tihe seos üksikute terasetootjatega, siis on hinnapoliitika iseseisev ja sõltuv eelkõige kliendi soovidest/vajadustest ning turu hinnaliikumistest. Ärisuunal on logistiline eelis Eesti klientide suhtes – kiired ja paindlikud tarned ning parem ülevaade klientide vajadustest.

PROFILINE – ehitusturu tooteseeriate (siseehituse terasprofiilide, metallripplagede) tootmine ja müük. Valdav osa toodetest müüakse ehitusmaterjalide edasimüüjatele. Konkurents nimetatud ärisuunas on tihe, kuna sarnaseid tooteid on turul palju, põhiline konkurentsieelis tuleneb paindlikust hinnast, lühikesest ja operatiivsest tootmistsüklist, laiast profiilivalikust ning tugevast kaubamärgist.

– ripplagede müük ja tehniline tugi. Ettevõtte tootevalikus on enamlevinud ripplaetüübid ja materjalid erinevatelt maailma tootjatelt. Klientideks on ripplaematerjalide edasimüüjad, ehitusettevõtted ja kinnisvara omanikud. Konkurentsieeliseks võib pidada laia toodete valikut erinevate tootjate ja toote tüüpide lõikes.

METAFORM – kompleksne õhukese lehtmetalli töötlemisteenus (stantsimine, laserlõikus, painutus, keevitus, koostamine, keemiline eeltöötlus ja pulbervärvimine), eelkõige allhanke tootmisteenuse pakkumine. Tegemist on suurima kasvupotentsiaaliga ärisuunaga, mis on suures osas orienteeritud just ekspordile. Teenust pakutakse erineva tegevusvaldkonnaga tööstusettevõtetele Eestis, Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Soomes, Norras jne.

Ettevõte tegeleb pidevalt väärtusahela pikendamisega ja uute tootmisprotsesside juurutamisega, mis loob eelduse keerulisemate koostude ja lõpptoodete valmistamiseks ning aktiivseks osalemiseks klientide tootearenduse protsessides.

Ärisuundades CutCenter ja Metaform on müügiprotsess üles ehitatud kliendikeskseks (B2B), Profiline toodangut müüakse peamiselt ehitusmaterjalide hulgimüüjatele.

Ettevõtte omatoodete arendustegevused toimuvad põhiliselt Profiline ärisuunas, et arendada kaubamärgi PROFILINE toodete kasutajasõbralikkust ja tuua turule uusi parandatud kasutusomadustega profiiltooteid. Metaformi ärisuunas jätkame uutele klientidele tootmestamisteenuse ja toodete arendusteenuse müüki. Lisaks sellele keskendub ettevõte kõigis ärisuundades protsesside arendamisele ja efektiivsuse ning tootlikkuse tõstmisele.

Finantsnäitajad

Ettevõtte realiseerimise netokäive aruandeaastal oli 31,86 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2017. aastaga 7,8%. Ekspordi osakaal moodustas ettevõtte käibest 50,8% (2017. aastal 50,8%). Tooteid eksporditi 13-sse riiki.

Ettevõtte bilansimaht aruandeaasta lõpuks oli 15,79 miljonit eurot (kahanedes 3,69 miljonit eurot võrreldes 2017. aastaga). Bilansimahu vähenemist mõjutas ennekõike müügi languse ja kliendi portfelli muutumisega seotud laekumata arvete saldo vähenemine ja laovarude vähendamine olulises ulatuses ning varasemate aastatega võrreldes väiksem põhivarainvesteeringute maht aruandeaastal.

Ettevõtte omakapital oli aasta lõpus 5,78 miljonit eurot (kasvades aastaga 0,19 miljoni euro võrra).

AS-i Favor majandustegevust iseloomustavad suhtarvud:

2018 2017
Müügikäibe brutorentaablus (Gross Margin) 12,3% 11,5%
brutokasum / müügitulu
Müügikäibe puhasrentaablus (Profit Margin) 0,6% -0,9%
puhaskasum / müügitulu
Müügikäibe ärirentaablus 1,4% 0,6%
ärikasum / müügitulu
Omakapitali rentaablus ROE 3,5% -5,4%
puhaskasum / keskmine omakapital
Varade rentaablus ROA 1,1% -1,8%
puhaskasum / keskmised varad
Lühiajalist kohustiste kattekordaja (Current Ratio) 1,15 1,04
käibevara / lühiajalised kohustised
Omakapitali osakaal 36,6% 28,7%

omakapital / varad

Ettevõte lõpetas 2018. aasta 0,20 miljoni eurose kasumiga.

Ettevõte investeeris aruandeaastal materiaalsesse põhivarasse 0,22 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,02 miljonit eurot. Investeeringuid finantseeriti peamiselt kapitalirendi arvel.

2018. aastal tehtud uurimus- ja arendustegevuse kulude summa oli 0,15 miljonit eurot.

Organisatsioon ja inimesed

AS Favor juhtimine toimub vastavalt maatrikssüsteemile, mis koosneb kolmest eespool kirjeldatud ärisuunast ja tugifunktsioonidest.

Ettevõtet juhib kaheliikmeline juhatus, mille üle teostab järelevalvet kolmeliikmeline nõukogu.Ettevõttel on ärisuunajuhtidest ja tugistruktuuride juhtidest koosnev kuueliikmeline juhtkond.

Ettevõttes töötas 2018. aasta detsembris 164 töölepinguga töötajat (lisaks 11 peatunud töölepingut) ja 9 renditöötajat. Töölepinguga töötajatest oli mehi 129 ja naisi 35. Töötajate keskmine vanus oli 40,4 aastat. Tööjõu voolavus oli 12,2% (2017. aastal 15,5%).

Keskmiselt töötas 2018. aastal ettevõttes 190 töötajat, sh 2 juhatuse liiget, ja 9 renditöötajat.

Tööjõukulu oli 4,58 miljonit eurot, millest juhatuse ja nõukogu tasud 0,24 miljonit eurot. Tootmistöölistele tagatakse tasuta tööriietus ja vajalikud isikukaitsevahendid, samuti on neile ettevõtte poolt korraldatud transport.

Ettevõttel on järgmised sertifikaadid:

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat;

ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat;

EN-ISO 3834-2 keevitustööde sertifikaat (Metaform);

2018 aastal uuendati ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaate 2015 aasta standarditele vastavaks, kusjuures ISO 9001 on juurutatud 2C8 põhimõtteid järgides.

Lisaks rakendatakse ettevõttes Jaapanis väljatöötatud tootlikkuse tõstmise ja raiskamise vähendamise metoodikat “20 võtit”.

Keskkonna poliitika, sotsiaalne ja ühiskondlik tegevus

AS Favor on keskkonna ees vastutust tundev ettevõte. Oleme panustanud mõtteviisi, kus kõik jäätmed käideldakse või hävitatakse asjakohaste meetoditega. Teostame pidevalt jäätmekoguste jaotumise jälgimist ning jälgimise põhjal käsitleme võimalikku vajadust muudatusteks oma tegevustes ja jäätmekäitluses.

Meie tegevusega seotud keskkonnamõju on suuresti kaudne ning valdava osa tekkivatest jäätmetest anname jäätmekäitlusoperaatorite abil taaskasutusse.

AS Favor jälgib oma tegevuskeskkonnas toimuvaid muutusi ning tegevusplaanide väljatöötamisel võtab arvesse keskkonnakaalutlusi. Asjakohased juhtimis- ning seiremeetodid tagavad pideva jätkusuutliku arengu.

Ettevõtte juhtimissüsteemi siseauditid toimusid vastavalt AS-i Favor siseauditi plaanile. Auditi käigus auditeeritakse protsesside vastavust ISO 9001-le ja 14001-le.

Majandusaasta prognooside täitmine, prognoosid järgnevaks majandusaastaks ning olulisemad riskid

Kui 2017. aasta olulisemaks väljakutseks oli tehase kolimine ilma tootmist ja tarneid katkestamata, siis 2018. aastat võiks lugeda muutuste ja ümberkorralduste aastaks. Jätkus eelneva majandusaasta lõpus alustatud protsesside põhjalik ümberkorraldus kohandumaks paremini muutunud turuolukorraga.

Tooraineturg on endiselt raskesti prognoositav. Kõrgest toormaterjali hinnast tingitud toodete hinnatõus ei olnud vastuvõetav kõikide klientide ja toodete jaoks. Millest omakorda on tingitud suured muutused kliendi- ja tooteportfellis. On muudetud pikaajalist müügistrateegiat ning keskendutakse klientidele ja toodetele, mis on kõrgema lisandväärtusega ja sobivad paremini ettevõtte tootmisvõimsusega. Eesmärk on taastada jooksev käibe puhasrentaablus.

Lisaks toormaterjali hinna muutustele on müüki mõjutanud ja teinud raskemini prognoositavaks suured kõikumised üldises turu nõudluses.

Müügiplaan täitus vaid 82% ulatuses.

Ettevõte jälgib rangelt kehtestatud krediidipoliitikat, müües krediiti vaid hea maksekäitumisega klientidele ja tegeledes aktiivselt nõuetega. Kogu müügimahust üle 85% on kaetud krediidikindlustusega. See võimaldab hoida kontrolli all nii krediidikahjud, kui ka kogu ostjatelt laekuvate arvete saldo ja bilansimahu kasvu.

Müügi muutusega seoses on tehtud muutused ka laovarudes, mis moodustavad olulise osa ettevõtte varade kogumahust. Eesmärk on tagada piisav likviidsus. 2018. aastal on laovarusid vähendatud kokku 0,5 miljoni euro ulatuses ja samal ajal tõstetud lao kvaliteeti läbi laovaru juhtimise.

Tooteportfelli muutus tingib ka vajaduse tootmisressursi kohandamiseks muutunud nõudlusega. Jätkub tootmise ja tootmise juhtimise efektiivistamine. Investeeritakse tarkvaraarendusse tagamaks kiirem ja adekvaatsem juhtimisinfo ning toetamaks tootmisprotsesside efektiivistamist.

2019. aasta eeldatav müügikäive on 30,94 miljonit eurot ja puhaskasum 1,1 miljonit eurot. Planeeritud investeeringud põhivarasse on 0,37 miljonit eurot.

Elari Tiimus

AS Favor juhatuse liige

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Loovälja tee 11

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

FAVOR AS Storybook

FAVOR AS peavoolumeedias

?

LAADIN VEEL ARTIKLEID LAADIN VEEL ARTIKLEID Laadin.. Laadin..

FAVOR AS seosed veebis

Veebisügavustest FAVOR AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

FAVOR AS viimased sündmused

?
icon

FAVOR AS

28.06.2019

Majandusaasta aruande esitamine.

Esitatud "2018" majandusaasta aruanne.

icon

FAVOR AS

01.04.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Maru Ehitus: innovatsioon ja kvaliteet käsikäes".
Kajastatud subjektid:CHEMI-PHARM AS, EESTI KUNSTIAKADEEMIA, EESTI TRAAT OÜ, FAVOR AS, KOHILA VINEER OÜ, MARU BETOONITÖÖD OÜ, MARU EHITUS AS, MARU METALL AS, MARU THM OÜ, Taimo Murer

icon

FAVOR AS

21.03.2019

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Kütt: ettevõtjad, laenake oma kogenud töötajaid koolidesse õppejõududeks".
Kajastatud subjektid:Anneli Heinsoo, ÄRIPÄEV AS, Emöke Sogenbits, FAVOR AS, Mart Proos, TIETO ESTONIA AS, Triin Ploompuu

LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Storybook soovitab

0.01
FAVOR AS
Registrikood: 10258449

Soovitame nädala loetumaid lugusid

?

Hinda ja kommenteeri firmat

FAVOR AS

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga