Meedialeht
Vali raport X

REGISTER OÜ

Meedialeht ja uudisvoog

119 743 külastajat

191 jälgijat

Konkurent laiutab Sinu profiilil INFOREGISTRIS ja STORYBOOKIS – kas lubatud või eksitav reklaam?

Nii Inforegister, kui selle sõsar Storybook, on tänaseks kujunenud populaarseteks hästi sihitud turunduse kanaliteks – need on kohad, kus saab oma unikaalset ettevõtjanägu näidata just nendele, kes otsivad Sinu ettevõtet, toodet või teenust. Näidata saab ennast nii omaenda kui ka teiste ettevõtete vabadel profiilidel*, mis on aga karvad turri ajanud neil, kelle profiilile on asunud konkurent ning kostab pahaseid hõikeid: „See on eksitav reklaam!“.

Kuna Inforegistri ja Storybooki eesmärk on muuhulgas toetada majanduse läbipaistvust ja elutervet konkurentsi kõikide vahenditega, siis uurisime järele, miks nii suhtutakse ehk kuidas erineb reklaam Inforegistris/Storybookis eksitavast reklaamist?

*profiil on konkreetse ettevõtte avalikku äriinfot kajastav lehekülg Inforegistri portaalis ja ettevõttenimeline meedialeht Storybookis. Vaba on profiil, mille reklaampinnad ei ole hõivatud sellel kajastatud ettevõtte enda poolt (st.ta ei hooli enda brändi profiilil kuvamisest).

Reklaam Inforegistris ja Storybookis

Tuginedes Tarbijakaitse infole ja reklaamiseadusele leidsime, et reklaam Inforegistris ja Storybookis on kas reklaam (enda profiilil) või võrdlev reklaam (konkurendi profiilil), mis annab üheselt mõistetavalt infot ettevõtte enda ja tema konkurentide vaatajatele.

Tarbijakaitse toob oma juhisdokumendis välja, et: „võrdleva reklaami kasutamine on tegelikkuses positiivne ning seadusandja on soovinud vastava reklaami tüübi kasutamist siiski soodustada eesmärgiga elavdada konkurentsi tarbijate huvides: Euroopa Liidu direktiivi 97/55 punktides 2-6 sisalduvatest põhjendustest tuleneb, et seadusandja on siiski soovinud võrdleva reklaami kasutamist soodustada, rõhutades punktis 2 näiteks, et selline reklaami liik suudab elavdada ka kauba ja teenuste tarnijate vahelist konkurentsi tarbijate huvides ning punktis 5, et see võib olla tarbijatele nende kasu selgitamise õiguspärane vahend.“.

Vaata Inforegistrist konkurendi profiili SIIN

Vaata Storybookist konkurendi profiili: SIIN

Eksitava reklaamiga püütakse seevastu kasu saada näidates end kellegi teisena ja/või andes valelubadusi. Inforegister ühes sõsaraga tagab reklaamide nõuetekohasuse oma volituste piires (täpsemalt vt artikli lõpuosas).

Reklaam on teave ettevõtte, toodete, teenuste või ideede kohta, mille eesmärk on suurendada kauba müüki või teenuse osutamist, mõjutades just seda ettevõtet ja brändi usaldama ja selle kaupa või teenust ostma.

Võrdlev on reklaam, mis näitab konkureerivat ettevõtet või toodet/teenust. „Euroopa Kohus on võrdleva reklaami tuvastamise kohta leidnud järgnevat: Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on see lai määratlus, mis võimaldab hõlmata mistahes võrdleva reklaami vorme nii, et võrdleva reklaami olemasoluks piisab, kui on olemas teade, mis kasvõi kaudselt viitab konkurendile või konkurendi pakutavatele kaupadele või teenustele.“ (samas).

Eksitav on reklaam, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab isikuid, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab, ja mis oma eksitava iseloomu tõttu võib mõjutada nende isikute majanduskäitumist või nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti. Lihtsamalt öeldes on eksitav kas reklaami sisu ja/või viide pakkujale. St et püütakse saada kasu näidates end kellegi teisena ja/või andes valelubadusi. Ei reklaam ega võrdlev reklaam ei tohi olla eksitavad – st anda ebatõest või otseselt valesti tõlgendatavat infot.

Kuidas Inforegister ja Storybook tagab, et ettevõtete profiilidel olevad reklaamid ei ole eksitavad?

Arvatavalt eeldavad nii Tarbijakaitse kui ka seadusandlus, et reklaami vastuvõtjal on selleks olemas baasoskused, sh minimaalne lugemisoskus. Sellest lähtuvalt tagatakse Inforegistris reklaami nõuetele vastavus põhielementidega:

  • vastutuse jagamise;
  • reklaamiva ettevõtte selgelt esitatud nime;
  • ühtse visuaali;
  • bänneriga „tutvu alternatiiviga siin“.

Vastutuse jagamine

Reklaami tellija vastutab Inforegistrilt tellitud reklaami sisu tõele vastavuse ja visuaali (logo, värvi jm lahendus) eest ehk sõnapidamise ja õiguslikkuse eest. Inforegister vastutab selge viitamise eest reklaami tellivale ettevõttele (ärinimele).

Eksitamise vältimine

Vältimaks igasugust eksitamise võimalust on Inforegistri profiilidel reklaamis selgelt välja toodud reklaamiva ettevõtte ärinimi ja seda iseloomustav ühtne visuaal, mida ettevõte ise igapäevaselt kasutab (oma kujundustes, kodulehel jne). Eeldame siinjuures, et reklaami tellija tagab, et tema tellitud reklaami sisu on tõene ja et ettevõtte visuaal ei jäljenda kedagi lubamatul viisil.

Konkurendi profiilil reklaamimise puhul on korraga nähtav nii profiilil oleva ettevõtte nimi kui ka reklaamiva ettevõtte nimi. Selliste reklaamide juurde on Inforegister lisanud ka bänneri „Tutvu alternatiiviga siin!“.

Storybookis on ettevõtte proofiilil asuv konkurent eraldi blokis, millel juba pealkiri viitab suurelt: Konkurendilugu, mis näitab ühe konkurendi lugu. Selle all aga blokk: Soovitame koostööks, mis näitab veelgi rohkem sarnaseid konkurente.

Võrdlev reklaam Inforegistris ja Storybookis

Tuginedes kõigele eeltoodule ei saa lugeda eksitavaks konkureeriva ettevõtte/toote reklaamimist ettevõtte profiilil Inforegistris/Storybookis, vaid tegemist on võrdleva reklaamiga EV reklaamiseaduse ja EL direktiivide mõistes. Inforegistri suur külastatavus tagab selle, et teave jõuab võimalikult paljude huvitatud vaatajateni, mis toetab konkurentsi ning näitab tarbijale rohkemaid valikuid.

Ausat ja läbipaistvat turundamist kõigile!

Kui Sa soovid samuti oma brändi juhtida ega taha, et Sinu profiilil laiutaksid konkurendid, siis vaaata järgi, millise personaalse pakkumise tegi Inforegister just Sulle: SIIT

Kõik artiklid