Meedialeht
Vali raport X

REGISTER OÜ

1
Meedialeht ja uudisvoog

134 277 külastajat

194 jälgijat

Millisel õiguslikul alusel töötleb Inforegister isikuandmeid?

Inforegistri missioon on seista ausa ja läbipaistva majanduse eest ning ta tegutseb tugeva ja konkurentsivõimelise ettevõtluse nimel. Inforegistri loojaks ja haldajaks on REGISTER OÜ.

Register OÜ poolt töödeldavad isikuandmed

Isikud, sealhulgas andmesubjektid, kelle andmeid Register OÜ töötleb, on järgmised: ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes, dokumentide hoidja, esindama volitatud usaldusosanik, filiaali juhataja, füüsilisest isikust ettevõtja, haldusnõukogu liige, juhatuse liige, juhatuse liikmest likvideerija, järelevalveõiguslik pankrotihaldur, likvideerija, lisavastutusega ühistu liige, menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik, moratooriumihaldur, pandipidaja, pankrotihaldur, prokurist, täisosanik, usaldusosanik, äriühingu seadusjärgne esindaja, ühistu liige, aktsionär, asutaja, asutaja (sissemakseta), audiitor, esindama volitatud isik, esindama volitatud usaldusosanik, esindama õigustatud isik(ud), ettevõtja, hooneühistu liige, juhatuse ainuliige, juhatuse esimees, juhatuse liige (juhataja), kohaliku omavalitsuse liidu liige, liikmeskogudus, mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor, nõukogu esimees, nõukogu liige, osanik, pankrotitoimkonna liige, revisjonikomisjoni liige, ühendav füüsiline isik.

Eelnimetatud andmesubjektide osas töötleb Register OÜ järgmiseid isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, asukohariik, seotud registrikood, rolli alguskuupäev, rolli lõppkuupäev, osaluse suurus eurodes.

Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on õigustatud huvi

Õiguslik alus eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks on Register OÜ õigustatud huvi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 (GDPR) artikkel 6 lg 1 p f). Artikli 6 lg 1 p f järgi on isikuandmete töötlemine seaduslik, kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Inforegister.ee on professionaali tööriist põhjaliku ülevaate saamiseks oma äripartneri taustast, maksekäitumisest ja majandusseisust. Võrgustikud, võlagraafikud ja igapäevaselt uuenevad skoorid on ajast ja kohast sõltumatult 24/7 kättesaadavad ning aitavad kiirelt langetada õigeid äriotsuseid. Register OÜ halduses olev portaal Inforegister.ee tegeleb andmete baasil loodavate analüütiliste mudelite väljatöötamisega. Register OÜ arendab tooteid, mis parandavad ja tõhustavad ettevõtete äriprotsesse: vähendavad ressursikulusid, ennetavad kahjusid ja tõstavad tulu. Näiteks on Inforegistri toote Krediidiskoor abil võimalik ennustada maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja tõenäosust, et hinnatav ettevõte jätab oma kohustused võlausaldaja ees täitmata. Register OÜ missiooniks ja eesmärgiks on muuta Eesti majanduskeskkond ja ärimaastik läbipaistvamaks, ausamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Nende eesmärkide täitmiseks töötleb Register OÜ nii andmeid, mis ei kuulu IKS-i ja GDPR-i kaitsealasse, kui ka andmeid, mis on nende õigusaktide kaitsealas. Esimesed on andmed juriidiliste isikute endi kohta (näiteks teave nende maksehäirete kohta) ja mitte-eraelulised andmed eelnevalt loetletud füüsiliste isikute kohta, kes on äriühinguga seotud praegusel hetkel. Register OÜ poolt töödeldavad andmed, mis on GDPR-i ja IKS-i kaitsealas, on andmed andmesubjektide kohta, kes on olnud äriühingutega seotud minevikus (on äriühingus varasemalt täitnud eelpool loetletud rolle). Nimetatud isikuandmete töötlemine võimaldab isikutega seotud ettevõtete puhul hinnata ettevõtete maksejõulisust ning rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast tehingut. Füüsiliste isikutega seotud ettevõtete ajalooline info on vajalik ettevõtte maksekäitumise mustrite tuvastamiseks ja prognooside tegemiseks seotud ettevõtetes. Füüsilise isiku endised rollid äriühingutes on potentsiaalsete lepingupartnerite jaoks vajalikud andmed, sest võimaldavad hinnata asjakohaseid riske. Näiteks olukorras, kus otsustatakse, kas astuda äriühinguga äri- või töösuhetesse, on asjakohane teada, kas äriühinguga seotud isiku varasemad ühingud on olnud probleemsed.

Väga palju on tuntud huvi ka selle vastu, miks ja kellele on vajalik info kogumine kõigi äriühingute esindajate kohta. Et pakkuda terviklikku ja usaldusväärset teenust, on vajalik andmete kogumine kõigi äriühingute kohta. Äriühingute valikuline andmebaasi lisamine tähendaks, et teenus ei oleks samavõrd usaldusväärne. Näiteks kui teatud äriühing Inforegistri andmebaasist puuduks, võiks jääda mulje, et tehingutega selle ühinguga ei kaasne erilisi riske. Selle kinnitamiseks või ümberlükkamiseks peaks Inforegistri klient aga kulutama aega täiendava analüütika peale, mis omakorda pärsiks tegelikult kasu toovale tegevusele kuluvat aega.

Register OÜ õigustatud huvi kaalub üles andmesubjektide põhiõigused ja -vabadused

Register OÜ hinnangul ei kaalu andmesubjektide põhiõigused ja -vabadused üles ülalkirjeldatud õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks.

Register OÜ töötleb üksnes vähetundlikke isikuandmeid. Tegemist on äriühinguga seotud isikute andmetega, mis on avalikud ka äriregistris. Töödeldavate isikuandmete hulka ei kuulu andmeid, mis on GDPR-i järgi erilise kaitse all. Töödeldavate isikuandmete kasutamine on teiste majandus- ja kutsetegevuses osalejate poolt tavapärane.

Vähetundlikud isikuandmed on isiku endised seosed:

Registrikood Algus kuupäev Lõppkuupäev
11221122 14.03.2007 29.05.2018
22112211 30.09.2002 04.06.2017
33113311 17.10.1997 07.04.2017
44112211 06.05.2011 27.11.2013

Isikuandmed, mida Register OÜ töötleb, pärinevad avaliku teabena avalikelt teabevaldajatelt (avalikest andmekogudest). Euroopa Kohus on leidnud, et töötleja õigustatud huvi ja andmesubjektide õiguseid kaaludes võib andmesubjekti põhiõigustele kaasneva riive raskus sõltuda sellest, kas asjaomased andmed on juba esitatud avalikkusele kättesaadavates allikates või ei ole seda tehtud. Isikute kutse- ja majandustegevusega seonduvad andmed, mida Register OÜ töötleb, on äriregistris avalikud ning kõigil isikutel on võimalik nendega tutvuda. Konkreetsetel andmesubjektidel on võimalik juba sellest tulenevalt eeldada, et nende isikuandmeid töödeldakse.

Register OÜ tagab, et isikuandmete töötlemine on piiratud sellega, mis on eesmärkide saavutamiseks vajalik. Näiteks ei töötle Register OÜ füüsiliste isikute endi võlainfot, vaid piirdub füüsilise isiku poolsete seostega juriidiliste isikute osas ning juriidiliste isikute kohta käiva võlainfoga.  Endiste seoste info juhu, kui füüsilise isik on täielikult lõpetanud äride juhtimisega seotud äritegevused ja viimasest rollist on möödas 5 aastat, kustutatakse isikuga seotud endised seosed täielikult, samuti kustuvad ka artiklid Storybookis. Kustutamine toimub automatiseeritud lahenduse meetodil igal ööl vahemikus 00.00 – 06.00 ja aasta ringi.

Veelgi enam, kõik Register OÜ poolt töödeldavad isikuandmed ei ole Inforegistri portaalis avalikud. Enamike andmete nägemiseks on vajalik lepingu sõlmimine Register OÜ-ga. Avalikus vaates kuvatakse iga äriühingu juures üksnes kehtivaid esindusõiguslike isikute nimesid. Isiku nimele klikkides kuvatakse avalikult kehtivaid registrikaardi seoseid. Detailsete äriühingu kontaktandmete ja kirjelduste nägemiseks ning seire kasutamiseks on vajalik sisselogimine, mis on tasuta. Seejuures ei ole kaasne tasuta sisselogimisega juurdepääsu mingitele muudele füüsiliste isikute andmetele, mis avalikus vaates nähtavad ei ole. Et näha isiku osalust äriühingutes ning infot varasemate seoste kohta erinevate äriühingutega, on vajalik Inforegistri lepinguliseks kasutajaks registreerimine. Selleks, et saada ligipääs ettevõtete krediidiraportitele, -soovitustele ja -ettepanekutele, finants- ja meediaraportitele, omanike, juhatuse ja seoste otsingule ning tegevuslubade infole, on vajalik tellida ligipääs vähemalt ühele Register OÜ toodetest, ehk sõlmida Register OÜ-ga leping.

Seega on avalikus vaates nähtavad üksnes andmed, mis ei kuulu IKS kaitsealasse, sest tegemist pole eraeluliste, vaid majandustegevusega seonduvate andmetega, ning puudutatud isikutel on ka võimekus mõjutada juriidilise isiku majandustegevust. Isikuandmete kaitsealasse kuuluvad andmed, nagu näiteks endised seosed äriühingutega, on piiratud ligipääsuga, selleks peab sõlmima Register OÜ-ga lepingu. On tõenäoline, et lepinguliseks kliendiks hakkavad eelkõige just isikud, kellel on õigustatud huvi andmesubjektide isikuandmetega tutvuda. Seega on Register OÜ piiranud riivet andmesubjektide põhiõigustele sellega, et avalikult kuvatavad andmed on minimaalsed. Sealjuures, neid on vähem kui äriregistrist tasuta kättesaadaval registrikaardil, kust on leitav ka nt juhatuse liikme isikukood.

Register OÜ on võtnud meetmeid isikuandmete töötlemise läbipaistvuse tagamiseks. Kodulehel on avalikustatud privaatsuspoliitika, mis võimaldab kõigil isikutel (potentsiaalsetel ja tegelikel andmesubjektidel) tutvuda sellega, kuidas ja milliseid andmeid Register OÜ töötleb. Nagu ka privaatsuspoliitikas kirjeldatud, on andmesubjektidele tagatud GDPR-iga ette nähtud õigused: õigus taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist ja ülekandmist, õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid ja kaebuseid, õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Õiguste teostamiseks vajalikud kontaktandmed on samuti privaatsuspoliitikas ette nähtud. Register OÜ on teadlik, et teatud juhtudel on  meil kohustus isikuandmete töötlemine lõpetada.

Register OÜ pöörab tähelepanu ka isikuandmete töötlemise turvalisusele. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks rakendatakse vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Kokkuvõtvalt tuginedes eeltoodule, on Inforegistris isikuandmete töötlemist lubav õiguslik alus õigustatud huvi GDPR artikkel 6 lg 1 p f järgi.

  

Tugeva ja konkurentsivõimelise ettevõtluse nimel,

                                     ausa ja läbipaistva majanduse eest!

                                                                                          Inforegister

 

Seotud artikkel: Kui kõike saab omavahel seostada, siis mis seos on Tapjarobotil, Inforegistril ja Andmekaitse Inspektsioonil?

Kõik artiklid

Info ja side

Valdkonna artiklid ja uudisvood

Andmetöötlus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Veebiportaalide tegevus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Uudisteagentuuride tegevus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all
Infoalane tegevus / On jälgimise all Ei ole jälgimise all