Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

TMB ELEMENT OÜ: Tegevusaruanne 2017

Üldinformatsioon

OÜ TMB Element on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis loodi 28.10.2013.a AS TMB jagunemise tulemusel ning ettevõttesse anti üle AS TMB põhitegevus ning sellega seotud varad ja kohustused. OÜ

TMB Element kuulub AS TMB gruppi ja kuulub 100% AS TMB-le.

OÜ TMB Element põhitegevuseks on monteeritavate raudbetoontoodete tootmine ning müük. OÜ TMB Element tegutseb peamiselt Eesti, Skandinaavia ja Soome turul. Ettevõte asub Tartus, Betooni 7.

Käesolev majandusaasta aruanne sisaldab ettevõtte tegevust ajavahemikul 01.01.2017 kuni

29.03.2018.a.

Ettevõtte missioon

OÜ TMB Element missiooniks on olla väärtuslikuks partneriks ehitusturul ning hinnatud tööandjaks tööjõuturul.

Strateegilised eesmärgid perioodil 2018 … 2020

Tagada keskmine omakapitali tootlus aastatel 2018…2020 vähemalt 25%.

Selleks:

arendada ja kaasajastada tehast ning tootevalikut;

hoida tugevat konkurentsivõimet ja turupositsiooni koduturul Eestis;

tegutseda eksportturgudel (Rootsi, Norra, Soome, Balti riigid) läbi otsekontaktide ning omada referentse teostatud projektide näol;

hoida eksportmüügi mahu osakaal üle 50 %.

Tegevuskeskkond

Turud

Eesti

2017. aastal oli Eesti majanduskasv viie aasta kiireim. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 4,9%, enamikku valdkondi haaravasse kasvu panustasid enim ehitus, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2017. aastal Eestis ja välisriikides kokku 2,5 miljardi euro eest (2016 a.

2,1 miljardit eurot), mis oli 18% rohkem kui 2016. aastal. Ehitusmahud suurenesid teist aastat järjest.

(Statistikaameti pressiteade nr. 18 23.02.2018).

Hooneid ehitati 1,6 miljardi euro ja rajatisi 846 miljoni euro eest. 2016. aastaga võrreldes suurenes hoonete ehitamine 14% ning rajatiste ehitamine kasvas ligi 29%. Kohalikku ehitusturu kasvu andis suurima panuse hoonete ehitus.

Kuuendat aastat on kasvutrendis uute eluruumide ehitus. Ehitisregistri andmetel lubati 2017. aastal kasutusse 5 890 uut eluruumi, s.o 1 158 eluruumi rohkem kui aasta varem. Enim valmis uusi eluruume Tallinnas, järgnesid Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa. Nõudlus uute hea asukohaga kvaliteetsete elamispindade järele püsib. 2017. aastal väljastati ehitusluba 7 877 eluruumi ehitamiseks, mis on võrreldes varasema aastaga ligi kolmandiku võrra rohkem. Eelistatuim elamutüüp oli korterelamu.

2017. aastal lubati kasutusse 1 251 mitteelamut kasuliku pinnaga 804 000 ruutmeetrit. Enim lisandus uusi lao-, tööstus- ja kontoripindasid. Võrreldes 2016. aastaga suurenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind, kui ka maht.

Välisturul tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht vähenes 2016. aastaga võrreldes 21%. Vähem ehitati nii hooneid kui ka rajatisi. Välisriikidesse tehtud ehitusmahtude osatähtsus kogu ehitusmahus oli 2017. aastal 8%, aasta varem 11%. Vastupidiselt Eesti ehitusettevõtete üldisele trendile välismaal tegutsevate ehitusettevõtete ehitusmahtude vähenemise suunas suurendas OÜ TMB Element nii toodete kui ka teenuste ekspordimahtu realisatsioonis 57%-lt 2016. aastal 61%-ni 2017 aastal.

Raudbetoonelementide tootjad eksportisid olulise osa oma toodangust, peamiselt Rootsi ja Soome. 2018. aastal jätkub nõudlus elamuehituses Eestis ning nõudlus Skandinaavia eksportturgudel on jätkuvalt kõrge.

Soome

Püsivhindades arvestatuna kasvas üksnes 2017.a. IV kvartalis ehitustoodangu maht Soomes 5,2 % võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja kasvutrend on jätkuv. Eelisolukorras oli elamuehitus, mille toodangu järele on jätkuvalt suur nõudlus ka 2018. aastal. Eluruumide ehituse maht kasvas sama 2017 IV kvartali jooksul 9,1% ja muude ehitiste 1,9%. Kokku väljastati 2017.aastal eluruumide ehituseks üle 47 000 ehitusloa. (Statistics Finland).

Uute ehitiste ehitamise alustamine mõõdetuna ruutmeetrites kasvas 2017. aastal 11% võrreldes aasta varasema perioodiga ning lõpetatud ehitiste maht mõõdetud ruutmeetrites kasvas 7%.

Rootsi

Rootsis on ehitusturu nõudlus endiselt kõrge, kuid näitab selgeid jahtumise märke. Elamispindade hinnatõus on pöördunud mõõdukaks 10%-ks languseks. Jahtunud optimism võib piirata senist väga aktiivset elamuehitust. Betoonelementide turul on konkurentsitase kõrge ning surve hindadele 2017. aastal suurenes. Hinnataset mõjutab oluliselt import, mis tänu Rootsi krooni kursi nõrgenemisele aasta jooksul on tugeva hinnasurve all võrrelduna kohalike tootjatega. Lisaks konkurentsile on hinnasurve tingitud ka eluruumide mõõdukast hinnalangusest ja müügiperioodide pikenemisest.

Norra

Norras on nõudlus betoonelementide järele kõrge. Riik arendab lisaks suurematele keskustele ka põhjapiirkondi, kus vajadus eluasemete ja ühiskondlike hoonete osas on suur. Norra rahvusliku valuuta kurss euro suhtes nõrgenes 2017. aasta jooksul 13%, mis pärssis imporditavate

ehitusmaterjalide konkurentsivõimet kohalike tootjatega võrdluses. Konkurentsile avaldab olulist mõju import Baltimaadest, Poolast ja Saksamaalt.

Müügitulu ja kasum

2017. aastal moodustas OÜ TMB Element müügitulu 26 305 tuhat eurot, mis oli 42% võrra suurem kui 2016. aastal. Müügitulust moodustas 85,7% betoonelementide tootmine ja tarnimine sihtkohta ning 14,3 % vahendatavad teenused nagu projekteerimine ja montaaž. OÜ TMB Element ärikasum oli 3

412 tuhat eurot ning puhaskasum 3 418 tuhat eurot.

Ettevõtte ekspordi osakaal kogumüügist perioodil 01.01.2017-31.12.2017 oli 61%.

01.01.2017-31.12.2017 kokku 01.01.2017-31.12.2017 kokku
tuh. EUR osakaal, %
Eesti 10 245 39,0
Rootsi 11 343 43,1
Soome 4 581 17,4
Läti 136 0,5
Kokku: 26 305 100,00

Tooraine

Täitematerjalide hinnad:

Täitematerjalide hinnad ei muutunud oluliselt 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga. 2018. aastaks on kehtivate kokkulepete kohaselt täitematerjalide hinnad stabiilsed ning oluliste muutusteta.

Tsement:

2017. aastal oli tsemendi hind stabiilne, mis jätkub OÜ TMB Element jaoks kehtivate lepingute kohaselt 2018. aastal.

Sarrus- ja pingestusteras:

2017. aastal kasvasid sarrus- ja peingestusterase hinnad vastavalt 19% võrra pingesarrusel ning 15% võrra sarrusel 2016. aasta võrdluses. 2018. aastaks on oodata sarrus- ja pingestuterase hinna tõusutrendi jätkumist.

Inimesed

Ettevõttes töötas 2017. aasta lõpuga 184 inimest, töötajaskond vähenes 2 töötaja võrra.

Palgad ehitus- ja ehitusmaterjalisektoris tõusid 2017. a. Palgatõusule avaldas olulist mõju vajaliku kvalifitseeritud tööjõu defitsiit.

OÜ TMB Element juhatus oli 2017. aastal üheliikmeline. Ettevõtte nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Ettevõtte mõju looduskeskkonnale ja ümberkaudsele linnaruumile on minimaalne, kuna ettevõtte tootmisprotsessis kasutatakse valmiskujul tooraineid ja materjale ning nende ümbertöötlemist ümbritsevale keskkonnale kahjulikul moel ei toimu.

Ettevõte on Tartu linna ja lähivaldade jaoks olulise tähtsusega tööandja ning omab suurt sotsiaalset vastutust oma tootmise tööviljakuse parandamisel ja töökohtade säilitamisel.

Suuremad investeeringud

Perioodil 01.01.2017 – 31.12.2017 investeeriti tehase seadmete ja masinate uuendamisse kokku 764 tuhat eurot.

2018. a. perspektiiv

Olulisemad tegevussuunad 2018. aastaks:

parandada ettevõtte kasumlikkust;

suurendada müügimahtu eksportturgudel Skandinaavias, eeskätt Rootsis;

suurendada tootmismahtu ca 10%.

Investeeringud

Investeeringute plaan sisaldab 2017. aastal alustatud IT projektide lõpetamist ning amortiseerunud tootmisseadmete uuendamist plaanilise kogumaksumusega 720 tuhat eurot.

Riskid

riikliku sektori tellimuste vähenemine ehitusturul Eestis;

Rootsi elamuehituse mahtude ja hindade võimalik langus;  võimalik tööjõu ja transporditeenuse oluline kallinemine;  kvalifitseeritud tööjõu defitsiit.

Majandusnäitajad 01.01.2017-

31.12.2017

Kasumiaruanne, tuhat EUR Müügitulu 26 305
s.h. eksportkäive 16 060
Brutokasum 4 431
Ärikasum 3 412
Kasum majandustegevusest 3 418
Puhaskasum 3 418
Rentaabluse suhtearvud, %
Omakapitali tootlus (ROE) 48,99
Varade puhasrentaablus (ROA) 33,58
Müügikäibe puhasrentaablus 12,99
Likviidsuse suhtearvud, %
Maksevõime kordaja 1,78
Likviidsuskordaja 2,41
Osa
Osade arv 1
Omakapital 2 500
Omakapitali osakaal 67,39%

Investeeringud, tuhat eurot 1 100

Töötajate keskmine arv 185

Kasutatud valemid:

Omakapitali osakaal = Omakapital / Bilansimaht * 100%

Omakapitali tootlus = Puhaskasum / Keskmine omakapital * 100% Varade puhasrentaablus = Puhaskasum / Keskmine varade maht * 100%

Müügikäibe puhasrentaablus = Puhaskasum / Müügitulu * 100%

Likviidsuskordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused

Maksevõime kordaja = (Käibevara – Varud) / Lühiajalised kohustused

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Tartu linn, Betooni tn 7

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

TMB ELEMENT OÜ Storybook

TMB ELEMENT OÜ seosed veebis

Veebisügavustest TMB ELEMENT OÜ kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

TMB ELEMENT OÜ viimased sündmused

?
icon

Juhatuse liikme lisamine.

Juhatuse liige Tiit Raud (02.08.1960) lisatud ettevõtte juhatusse

icon

Juhatuse liikme eemaldamine.

Juhatuse liige Toivo Annus (15.03.1967) eemaldatud ettevõtte juhatusest

icon

Majandusaasta aruande esitamine.

Esitatud "2018" majandusaasta aruanne.

LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Storybook soovitab

0.01
TMB ELEMENT OÜ
Registrikood: 12560626

Soovitame nädala loetumaid lugusid

Hinda ja kommenteeri firmat

TMB ELEMENT OÜ

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga