Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Liitu Inforegistriga tasuta. Hakka kasutajaks

TREV-2 GRUPP AS: Tegevusaruanne 2017

Üldinfo

AS TREV-2 Grupp peamisteks tegevusvaldkondadeks on teede ja rajatiste ehitamine ning hooldamine, ehituseks vajalike materjalide ja liikluskorraldusvahendite tootmine, insener- ja keskkonnaehitus. Grupp jätkab tegutsemist järgmistes ärisegmentides:

teede ehitus ja hoole; insener- ja keskkonnaehitus; muud tegevused.

Ettevõtte juhtimissüsteem on välja töötatud ja rakendatud vastamaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuetele ning ettevõttele on väljastatud Bureau Veritas Eesti poolt kõik kolm sertifikaati. Juhtimissüsteemi rakendamisel lähtutakse protsessi- ja riskipõhisest lähenemisviisist.

Ettevõte lähtub oma tegevuses vastutustundliku ettevõtluse printsiipidest ning ettevõtte juhtimine ja igapäevategevus on kooskõlas loodus-, turukeskkonna ja kogukonna huvidega ning teiste ettevõtte jaoks oluliste sidusrühmadega – töötajad, kliendid, äripartnerid. 2014. aastal liitusime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga ning aastatel 2014, 2015 ja 2016 on AS-i TREV-2 Grupp tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi põhjal pronkstaseme kvaliteedimärgisega.

Struktuur ja juhtimine

2017. aastal jätkus ettevõtte struktuuri korrastamine ja äritegevuse arendamine. Seoses vajadusega tugevdada taristuprojektide läbiviimise võimekust ning suurendada organisatsiooni tegevuste efektiivsust, viidi läbi mitmed ümberkorraldused struktuuris. Eelnevaga seoses viidi läbi järgmised muudatused:

Projektijuhtimise valdkonna tegevus jagati Põhja ja Lõuna piirkonna vahel ning avati Tartu esindus. Mõlemale piirkonnale leiti uus valdkonnajuht ning täiendati valdkonna projektimeeskondade koosseisu uute liikmetega.

Loodi ehituse arendusjuhi ametikoht.

Insenerehituse valdkonnast eraldati raudteede ehituse ja sillaehituse üksused. Raudteede ehituse üksus jätkas iseseisva üksusena ja tööle võeti uus üksuse juht. Sillaehituse üksus viidi Projektijuhtimise valdkonna koosseisu. Seoses üksuste eraldamisega nimetati Insenerehituse valdkond ümber Keskkonnaehituse valdkonnaks.

Jätkusid investeeringud põhitegevuseks vajaliku masina- ja seadmepargi kaasajastamiseks, et tagada teenuse kõrge kvaliteet ja keskkonnasäästlikkus.

Muutused TREV-2 Grupi juhtorganite struktuuris

Seoses East Capital Explorer aktsiaosaluse omandamisega Baltcap Private Equity Fund L.P. poolt ja nõukogu liikmete vastavate avalduste alusel kutsuti 23.03.2017 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega nõukogust tagasi Emil Oskar Georg Holmström, Kestutis Sasnauskas ja Erkki Raasuke ning valiti nõukogu liikmeks Peeter Saks. Kristjan Kalda ja Martin Kõdar jätkasid nõukogu liikmena. 24.03.2017 nõukogu otsusega valiti Aktsiaseltsi nõukogu esimeheks Kristjan Kalda.

09.06.2017 toimunud Aktsiaseltsi korralisel üldkoosolekul pikendati Kristjan Kalda ja Martin Kõdari volitusi viie aasta võrra kuni 29.06.2022. Sama koosoleku otsusega vähendati AS TREV-2 Grupi aktsiakapitali 37 310, 90 euro võrra, tühistades 373 109 lihtaktsiat.

Poolte vahel 29.03.2017 sõlmitud kokkuleppel lõpetati Aktsiaseltsi juhataja Rein Rätsepa juhatuse liikme leping. 01.04.2017 alustas AS TREV-2 Grupi juhatuse esimehena tööd Sven Pertens.

Suuremad aktsionärid seisuga 31.12.2017

Aktsionär Aktsionär Registrikood Registrikood Asukohariik Asukohariik Osade nimiväärtus Osade nimiväärtus Osade nimiväärtus Osade nimiväärtus Aktsiate arv Aktsiate arv Osalus % Osalus %
Baltcap Private Equity Fund L.P. LP012587 LP012587 Jersey, Kanalisaared Jersey, Kanalisaared 0.10 27 591 677 27 591 677 74,7% 74,7% OÜ Trev Capital
11029018 11029018 Eesti Eesti 0.10 2 598 110 2 598 110 7,0% 7,0% ING Luxembourg S.A. AIF Account 1960 22 00151
1960 22 00151 Luksemburg Luksemburg 0.10 1 784 946 1 784 946 4,8% 4,8% Grettelnete OÜ 12207172 12207172
Eesti Eesti 0.10 716 217 716 217 1,9% 1,9% Longwave OÜ 12207640 12207640 Eesti
Eesti 0.10 617 104 617 104 1,7% 1,7%

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek võttis 20.06.2013.a vastu otsuse Aktsiaseltsi oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmise kohta Aktsiaseltsi juhatusele. Aktsiate tagasiostmise otsust on muudetud 17.06.2014.a, 18.06.2015.a ja 07.06.2016.a toimunud Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

Aktsiaseltsi 19.06.2017.a toimunud üldkoosoleku otsusega muudeti eelnimetatud aktsionäride üldkoosoleku otsuseid selliselt, et pikendati oma aktsiate tagasiostmise tähtaega 1 aasta võrra, suurendati oma aktsiate eest tasumisele kuuluvat hinda ja määrati maksimaalseks tagasiostetavate aktsiate koguseks 500 000 aktsiat.

31.12.2017 seisuga on omaaktsiate arv 0.

Äritegevus ja investeeringud

Ettevõte jätkas aruandeaastal varasemalt nõukogu poolt kinnitatud tegevusstrateegia elluviimist. Tegevusstrateegia põhialusteks on:

keskendumine insenertehniliste rajatiste ehitusele ja hooldele Eestis; tegevuste laiendamine uutesse valdkondadesse ja piirkondadesse koos konkurentsivõimelise kulubaasi säilitamisega.

Ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 70,9 miljonit eurot (2016. aastal 53,9 miljonit eurot). 2016. aastaga võrreldes suurenes ettevõtte müügitulu 31%. Müügitulu jagunemine valdkondade vahel ja muutus 2016. aastaga võrreldes on toodud alljärgnevas graafikus (miljonit eurot):

2017 2016
Teede ehitus ja hoole 59,5 44,3
Insener- ja keskkonnaehitus 3,9 4,1
Muud tegevused 7,5 5,6

Suuremateks valminud ehitusobjektideks olid 2017. aastal:

Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 16,1 – 28,2 lõigu Kuiaru-Mannare ehitus

Tee 61 Põlva-Reola km 0,621-16,92 taastusremont ja km 16,92-22,151 rekonstrueerimine

Riigitee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 56,3-65,0 Kõmsi – Virtsu lõigu rekonstrueerimine T43 Aovere–Kallaste-Omedu Alatskivi-Kodavere lõigu km 30,70-40,751 rekonstrueerimine

Kaitseväe keskpolügooni teede ehitustööd

T36 Jõgeva-Mustvee km 25,7 – 33,7 Torma-Võtikvere lõigu rekonstrueerimine

T11106 Kuusalu tee km 0-1,9 ja T11260 Jõelähtme-Kemba km 20,1-24,4 remont

Kuressaare Tallinna tänava rekonstrueerimine lõigul Transvaali tn – Juhan Smuuli ringristmik

Kõrvalmaantee nr 18162 Himmaste-Rasina km 1,604-9,321 Eoste-Mooste lõigu katte taastusremont

T18148 Maaritsa – Otepää km 0,650-15,321 kruusatee remont ja tolmuvaba katte ehitus ning Krüüdneri mõisa pargisilla (truupide) remont

Tallinnas, Räägu tn (Mustamäe tee – Mooni tn) rekonstrueerimine

Ettevõte osales 2017. aastal edukalt kohalike omavalitsuste ja Maanteeameti poolt korraldatud teehoolde ja seotud lisatööde hangetel. Riigimaanteede hoolet jätkati Põlva, Jõgeva, Valga ja Ida–Viru maakondades, Pärnu ja Põlva linnades ning Räpina ja Viimsi valdades.

Teostamata tööde jääk oli 2017. aasta lõpu seisuga 80,4 miljonit eurot. Suuremad 2017. aastasse üleminevad ehitusprojektid on: Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Ardu lõigu ehitus

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0 kuni 9,7 Lagedi-Karla teelõigu ehitus

Tallinnas, Gonsiori tänava rekonstrueerimine

Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 11,295-27,500 Soohara-Niitsiku lõigu rekonstrueerimine

2017. aastal investeeriti keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse, kaasaegsesse tehnikasse ning töötajate koolitamisesse kokku ca 2,6 miljonit eurot (2016. aastal ca 1,1 miljonit eurot).

Peamised finantssuhtarvud

Kontserni põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika:

2017 2017 2017 2016 2016
Müügitulu (mln €) 70,9 53,9 Müügitulu kasv 31,47%
4,99% Brutokasum/-kahjum (mln €) 6,0 2,8 Brutokasumi/-kahjumi määr
8,5% 5,3% Puhaskasum/-kahjum (mln €) 3,4 0,5
Puhaskasumi/-kahjumi määr 4,8% 1,0% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,3
1,4 ROA 8,0% 1,6% ROE
16,5% 2,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2017 – müügitulu 2016)/ müügitulu 2016 * 100

Brutokasumi/-kahjumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Kasumi kasv/kahanemine (%) = (puhaskasum 2017 – puhaskasum 2016)/ puhaskasum 2016 * 100

Puhaskasumi/-kahjumi määr (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Riskide juhtimine

Äritegevuse olulisemaks riskiks on pikemate, üle ühe aastaste, projektide puhul algselt arvestatud sisendhindade kallinemine. Ehitustegevusest tulenevad tegevusriskid on maandatud kindlustuste ja garantiidega, krediidirisk läbi koostööpartnerite hindamise tõhusa krediidipoliitika.

Likviidsusrisk on põhiliselt seotud võimega tasuda õigeaegselt kohustused pankade, liisingfirmade ja tarnijate ees. Likviidsuse tagamiseks ja rahavoogude paremaks juhtimiseks on ettevõttel arvelduskrediidi – ja faktooringulimiidi lepingud.

Ehitus- ja tootmistegevusest tingitud negatiivsete mõjude vähendamiseks keskkonnale ja töötajatele, on ohutusjuhtimissüsteem integreeritud ettevõtte juhtimissüsteemiga ning sertifitseeritud lähtuvalt ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuetest.

Töötajad

2017. aastal oli ettevõtte keskmine töötajate arv 356 (2016. aastal 366) ning nendele arvestatud brutotöötasude kogusumma oli 11,0 miljonit eurot (2016. aastal 10,2 miljonit eurot).

Ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati 2017. aastal tasusid 0,2 miljonit eurot (2016. aastal 0,2 miljonit eurot).

Arengusuunad aastal 2018

Teedeehitusturul jätkub keeruline aeg ning kasvav konkurents sunnib ehitusettevõtteid järjepidevalt üle vaatama oma kulubaasi ning pakkumisstrateegiaid. 2018. aastal tegeleme jätkuvalt organisatsioonisiseselt koostöövõime parandamisega ning olemasoleva väärtusahela maksimaalse rakendamisega. Täiendavalt on fookuses tootmisvõimsuse vastavusse viimine tegevusmahtudega. Jätkame investeerimist strateegiliselt olulistesse valdkondadesse, et leida uusi väljundeid ehitusturul ning pakkuda heatasemelist teenust.

Sven Pertens

Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Kommentaarid ja hinnangud

Aitäh kommenteerimast! Kommentaar on ülevaatamisel ja avaldatakse kinnitamise järel.
Pärnu mnt 463

Artikli avaldamisel on antud ettevõtte Krediidiskoor usaldusväärne

Reiting: 5

TREV-2 GRUPP AS Storybook

TREV-2 GRUPP AS peavoolumeedias

?

TREV-2 GRUPP AS seosed veebis

Veebisügavustest TREV-2 GRUPP AS kohta leiduvad nimed, märk- ja omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või traagikat

TREV-2 GRUPP AS viimased sündmused

?
icon

Majandusaasta aruande esitamine.

Esitatud "2018" majandusaasta aruanne.

icon

Organisatsiooni kajastus meedias.

Organisatsiooni kajastus meedias: "Fotod: Pärnus algas uudse lahendusega ülekäiguradade ehitus".
Kajastatud subjektid:TREV-2 GRUPP AS

icon

Krediidilimiidi uuendus.

Krediidilimiit suurenes

LAADIN VEEL TEATEID Laadin.. Laadin..

Storybook soovitab

0.01
TREV-2 GRUPP AS
Registrikood: 10047362

Soovitame nädala loetumaid lugusid

Hinda ja kommenteeri firmat

TREV-2 GRUPP AS

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga.

Reiting:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga