Lisa oma ettevõtte lugu Storybooki

Sünnilood

?
Sünnilood kirjeldavad faktidel põhinevaid sündmusi ettevõtte asutaja tegevustest ja juhtimiskogemustest. Lugu toob välja turuolukorra ettevõtte loomise hetkel võrdluses käesoleva ajaga. Kirjeldatakse ka ettevõtte osakaalu valdkonna üldisest turumahust jms. Faktiliste andmete lahtiseletavaid kirjeldusi vaata ettevõtte profiilil raportist „Otsustajad” ja juhatuse liikme profiilil raportist "Finantsid" ja "Kohustused"